งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร

2 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อน แม่กวง เชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นตาม โครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง โดย เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จาก ความเห็นชอบดังกล่าว กองอนุรักษ์ ทรัพยากรประมง จึงได้ดำเนินการจัดหา สถานที่ และจัดงบประมาณในการก่อสร้างปี พ. ศ. ๒๕๓๔ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างหน่วย แล้วเสร็จเมื่อ ปี พ. ศ. ๒๕๓๖ และจัดส่ง เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา

3 ครุภัณฑ์สำคัญที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน แม่ก วง ๑ แม่กวง ๑๒ แม่กวง ๑๑ แม่กวง ๐๑ ๑ฝ - ๒๓๙๐ กทม น - ๓๔๗ ๒ ยะลา ๓ฝ - ๖๖๒๔ กทม กง - ๓๕๓๕ ลำปาง

4 ลำพูน แม่ฮ่องสอ น เชียงใ หม่ พื้นที่รับผิดชอบ

5 แผนที่จังหวัด ลำพูน ๒. แหล่งน้ำที่สำคัญพื้นที่ จังหวัดลำพูน ๒. ๑ แม่น้ำกวง อ. บ้านธิ อ. เมือง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน พื้นที่ ๔, ๐๐๐.- ไร่ ๒. ๒ แม่น้ำแม่ทา อ. แม่ ทา อ. เมือง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน พื้นที่ ๓, ๐๐๐.- ไร่ ๒. ๓ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อ. เมือง จ. ลำพูน พื้นที่ ๙๐๐.- ไร่ ๒. ๔ อ่างเก็บน้ำแม่สาร อ. เมือง จ. ลำพูน พื้นที่ ๙๕๐.- ไร่ ๒. ๕ อ่างเก็บน้ำแม่เส้า อ. แม่ทา จ. ลำพูน พื้นที่ ๘๕๐.- ไร่ รวม พื้นที่ จ. ลำพูน ๙, ๗๐๐ ไร่

6 ร่วมกับเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ อบรมฟื้นฟูอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์น้ำ

7 โครงการ / กิจกรรม แผน ( ครั้ง / วัน ) ผล ( ครั้ง / วัน ) ผลคดี คดี / ราย ทั้งปี เดือนนี้ ( พ. ย.) สะสม เดือนนี้ ( พ. ย.) สะสม เดือน นี้ ( พ. ย. ) ควบคุมการทำประมง 46/1383/96/183/91/--/- รวม 46/1383/956/183/91/--/- แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุม การประมง

8 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึก ประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต. ค. ๕๔ สภ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

9 ทำการรื้อถอนเครื่องมือโพงพางบริเวณแม่น้ำปิง เขต อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่

10 กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนกันยายน ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีพ.ย.พ.ย. สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 3435 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน ประมงต้นแบบ ( โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ) 2824 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 611

11 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิม พระเกียรติฯ ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

12 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิม พระเกียรติฯ ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

13 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 597,400.00 565,200.00 32,200.00 430,920.00 102,000.00 23,488.24 19,873.50 3,614.74 - 3.93 3.52 11.23 - 573,911.7 6 545,326.5 0 28,585.26 -

14 ผู้รับเหมาเริ่มลงมือทำถนนทางเข้าหน่วยฯ

15 เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าย้ายเสาไฟฟ้าออกจากถนนทางเข้า หน่วยฯ

16 ผู้อำนวยการส่วนฯ และ นายช่างจากกรมเข้าตรวจ งานก่อสร้างฯ


ดาวน์โหลด ppt . หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google