งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. ข้าพเจ้ามักจะสบตาผู้ พูด 2. ข้าพเจ้ามักจะตัดสิน แนวคิดผู้พูดว่า มีคุณค่า หรือไม่ จากลักษณะ ท่าทางภายนอกและ ท่าทางในการกล่าว สุนทรพจน์นั้น 3. ข้าพเจ้าพยายามที่จะ เข้าใจสารจากประเด็น ความคิดเห็นของผู้พูด

4 คำถาม คำถามคำถาม 4. ข้าพเจ้ามักจะฟังโดย มุ่งจับประเด็นรับสารที่ เป็นข้อเท็จจริง เฉพาะ อย่าง มากกว่าการจับ ประเด็นรับสารแบบให้ เห็นภาพที่ชัดเจน 5. ข้าพเจ้ามักจะฟังเพื่อ จับประเด็นรับสารในด้าน ความหมาย ทั้งนัยตรง ( ข้อเท็จจริง ) และนัย ประหวัด ( โดยอ้อมที่บ่ง บอกถึงความรู้สึกและ อารมณ์ )

5 คำถาม คำถามคำถาม 6. ข้าพเจ้ามักจะถาม คําถามเพื่อให้เกิดความ กระจ่างแจ้งและความ เข้าใจถ่องแท้ในสารนั้น ๆ 7. ข้าพเจ้ามักจะยับยั้ง ชั่งใจในการตัดสิน พิจารณาสารที่ผู้พูด กําลังกล่าว จนกระทั่ง เขากล่าวจนจบลง 8. ข้าพเจ้ามักจะ พยายามใช้สติในการ ประเมินสารเชิงตรรกะ และความสอดคล้อง ต้องกันดีในสารที่ผู้พูด กําลังกล่าวออกมา

6 คำถาม คำถามคำถาม 9. ในระหว่างการฟังสาร ข้าพเจ้ามักจะคิดคํานึง สิ่งที่ข้าพเจ้าจะต้องกล่าว ออกมา หาประสบโอกาส เหมาะในการมีจังหวะเข้า ไปสอดแทรกหรือขอพูด ด้วย 10. ข้าพเจ้าพยายามต่อ ถ้อยเสริมความในการฟัง สาร

7 เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยเฉลย ติดตามอ่าน " คำเฉลย ของแบบประเมินก่อน เรียน " ได้ภายหลังจาก สิ้นสุดการทำแบบ ประเมินหลังเรียน


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google