งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น จะมีความเป็น อิสระโดยมบูรณ์ คือ บุคคล นั้น สามารถตั้งเป้าหมาย ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น มีการตั้งป้า หมายทุกด้านของตนเอง ที่ มีความเกี่ยวข้องกับงาน ของเขาที่กำลังทำอยู่

4 คำถาม คำถามคำถาม ข้าพเจ้าการมีเป้าหมาย ท้าทาย คือ มีระดับที่อยู่ เหนือความสามารถใน ปัจจุบันของบุคคลนั้นๆ ย่อมส่งเสริมให้เขา ก้าวหรือเขยิบต่อไป ข้างหน้า ข้าพเจ้าการมีเป้าหมาย ท้าทาย คือ มีระดับที่อยู่ เหนือความสามารถใน ปัจจุบันของบุคคลนั้นๆ ย่อมส่งเสริมให้เขา ก้าวหรือเขยิบต่อไป ข้างหน้า บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น มีโอกาสได้เข้า ร่วมมือในการตั้งเป้าหมาย ต่าง ๆ

5 คำถาม คำถามคำถาม บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น มีการบอกกล่าว เกี่ยวกับที่มาของการ ตัดสินใจเน้นการ ตั้งเป้าหมายแบบนั้นๆ บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมตั้งใจอย่าง แน่วแน่ในการกระทำงานให้ สำเร็จตามเป้าหมายที่ ร่วมมือกันตั้งขึ้นมา

6 คำถาม คำถามคำถาม บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมพัฒนา ทักษะและผ่านการฝึกอบรม ที่พอเพียง เพื่อทำให้บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ได้ บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมมีแหล่ง ทรัพยากรที่พอเพียง ( เช่น เวลา เงิน / งบประมาณ อุปกรณ์ ฯลฯ ) เพื่อทำให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

7 คำถาม คำถามคำถาม บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมได้รับการ บอกกล่าว หรือการ ประเมินผลย้อนกลับ เกี่ยวกับความก้าวหน้าใน การทำงานให้บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคคลที่ทำงานเพื่อ ข้าพเจ้านั้น ย่อมได้รับรับ รางวัลไปตามความ พยายามทุ่มเทในการ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้

8 เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยเฉลย ติดตามอ่าน " คำเฉลย ของแบบประเมินก่อน เรียน " ได้ภายหลังจาก สิ้นสุดการทำแบบ ประเมินหลังเรียน

9 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน. คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google