งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 13

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. เห็นด้วยอย่าง มาก 2. เห็นด้วย 3. ไม่เห็นด้วย 4. ไม่เห็นด้วย อย่างมาก 1. เห็นด้วยอย่าง มาก 2. เห็นด้วย 3. ไม่เห็นด้วย 4. ไม่เห็นด้วย อย่างมาก

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. 1. ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกสิ่งทุก อย่างมีการเจรจาต่อรองกัน ได้ 2. 2. ในการเจรจาต่อรองทุก ครั้ง ย่อมมีผู้ชนะและผู้แพ้

4 คำถาม คำถามคำถาม 3. 3. ก่อนเข้าทำการเจรจา ต่อรอง ข้าพเจ้าพยายามที่ จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ คู่เจรจาเท่าที่หาได้ 3. 3. ก่อนเข้าทำการเจรจา ต่อรอง ข้าพเจ้าพยายามที่ จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ คู่เจรจาเท่าที่หาได้ 4. 4. ข้อเสนอของคู่เจรจา ใน ขั้นเริ่มต้น ช่วยให้ข้าพเจ้า สามารถปั้นแต่ง / คิดกล ยุทธในการเจรจาได้

5 คำถาม คำถามคำถาม 5. 5. ข้าพเจ้าพยายามที่จะ เปิดการเจรจาด้วยการ แสดงท่าทีทางบวก เช่น การอ่อนข้อหรือการยอมให้ เขาเล็กๆ น้อย ๆ 6. 6. ข้าพเจ้าสร้าง ภาพลักษณ์ของ ความสำเร็จ โดยเน้นที่การ ชนะที่เป็นไปได้ ในทุก สถานการณ์ของการต่อรอง

6 คำถาม คำถามคำถาม 7. 7. ข้าพเจ้าสามารถใช้ทั้ง การวิงวอน / ขอร้อง / แก้ ต่าง / แก้ฟ้อง เชิงอารมณ์ (Emotional pleas) พอๆกับ การใช้เกณฑ์ที่มีเหตุผล เพื่อการตกลงใจหรือเห็น ด้วยกับสิ่งที่เรานำเสนอใน การเจรจา 8. 8. ข้าพเจ้าไม่เคยระเบิด อารมณ์อย่างง่ายๆ ทันที ใน สถานการณ์เคร่งเครียด

7 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย วิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, และ 5 ให้ คะแนน เห็นด้วยอย่างมาก = 4 ; เห็นด้วยอย่างมาก = 4 ; เห็นด้วย = 3 ; เห็นด้วย = 3 ; ไม่เห็นด้วย = 2 ; ไม่เห็นด้วย = 2 ; ไม่เห็นด้วยอย่างมาก = 1… ไม่เห็นด้วยอย่างมาก = 1… คำถาม 2, 4, และ 6 ให้ คะแนน เห็นด้วยอย่างมาก = 1 ; เห็นด้วยอย่างมาก = 1 ; เห็นด้วย = 2 ; เห็นด้วย = 2 ; ไม่เห็นด้วย = 3 ; ไม่เห็นด้วย = 3 ; ไม่เห็นด้วยอย่างมาก = 4… ไม่เห็นด้วยอย่างมาก = 4…สรุปคะแนนรวมวิธีการคิดคะแนน คําถาม 1, 3, และ 5 ให้ คะแนน เห็นด้วยอย่างมาก = 4 ; เห็นด้วยอย่างมาก = 4 ; เห็นด้วย = 3 ; เห็นด้วย = 3 ; ไม่เห็นด้วย = 2 ; ไม่เห็นด้วย = 2 ; ไม่เห็นด้วยอย่างมาก = 1… ไม่เห็นด้วยอย่างมาก = 1… คำถาม 2, 4, และ 6 ให้ คะแนน เห็นด้วยอย่างมาก = 1 ; เห็นด้วยอย่างมาก = 1 ; เห็นด้วย = 2 ; เห็นด้วย = 2 ; ไม่เห็นด้วย = 3 ; ไม่เห็นด้วย = 3 ; ไม่เห็นด้วยอย่างมาก = 4… ไม่เห็นด้วยอย่างมาก = 4…สรุปคะแนนรวม

8 เฉลยแบบประเมินหลังเรียน เฉลยเฉลย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการเจรจาดี เยี่ยม ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการเจรจาดี เยี่ยม ให้เกรด A 21-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการเจรจาหลาย ด้าน ให้เกรด B 21-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการเจรจาหลาย ด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการเจรจาอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการเจรจาอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการเจรจา (A-B-C) ให้แก่ผู้สอน ทราบด้วย การแปลผล 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการเจรจาดี เยี่ยม ให้เกรด A 27 คะแนนขึ้นไป = เป็นผู้มีทักษะการเจรจาดี เยี่ยม ให้เกรด A 21-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการเจรจาหลาย ด้าน ให้เกรด B 21-26 คะแนน = ยังมี ข้อบกพร่องในการใช้ ทักษะการเจรจาหลาย ด้าน ให้เกรด B 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการเจรจาอีกมาก ให้ เกรด C 21 คะแนนลงมา = จะต้องปรับปรุงอุปนิสัย ในการเจรจาอีกมาก ให้ เกรด C นักศึกษารายงาน “ เกรด ” ทักษะการเจรจา (A-B-C) ให้แก่ผู้สอน ทราบด้วย

9 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google