งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาปกติ : การชักจูงโน้มน้าว 0 1 3 0 1 - Part 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาปกติ : การชักจูงโน้มน้าว 0 1 3 0 1 - Part 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหาปกติ : การชักจูงโน้มน้าว 0 1 3 0 1 - Part 8

2 คำอธิบายก่อน เรียน 1. ในบทเรียนแต่ละ บท ก่อนเรียน ขอให้นักศึกษาทำ แบบประเมิน ตนเองให้เสร็จสิ้น เสียก่อน คำอธิบาย ก่อนเรียน 2. ลองทำ โดย พิจารณาคำตอบ ด้วยตนเอง ก่อนที่ จะทำแบบทดสอบ อื่นๆ ต่อไป

3 06/11/51 คุณโน้มน้าว เพื่อประโยชน์ สร้างสรรค์ได้ มากเพียงใด.. ? บท นำ บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

4 06/11/51 อยากให้บุคคลใน ความดูแล ( ลูกน้อง )- คนชอบ - คนรัก - เชื่อฟัง บ้างไหม ! บทนำ ( 2 ) บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

5 06/11/51 ทักษะการจูงใจเป็นทักษะที่ใช้โน้ม น้าวใจเพื่อให้บุคคลรอบข้างเกิดการ คล้อยตาม ยอมรับด้วยความเต็มใจ ความสามารถดังกล่าวนี้จำเป็นต้องมี ความสามารถพื้นฐานในด้านการ ใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาประจำ ชาติเพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารได้ อย่างสมเหตุผลและทำให้ผู้ถูกชักจูง เกิดความซาบซึ้งกินใจ ทางด้านอารมณ์ ( ถ้าจะให้ดีต้องเน้น feeling มากกว่า emotion แต่ โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นการเร้า ทางด้าน emotion มากกว่า ) อีกด้วย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับ ผู้คนจำนวนมาก เช่น อาชีพ นักการเมือง นักการฑูต เป็นต้น จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านนี้เป็น อย่างสูง บทนำ ( 3 ) บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

6 06/11/51 การจูงใจ เป็นเทคนิค วิธีทำให้คนอื่นทำ ตามที่ผู้ชักจูงต้องการ แต่ให้อิสระเขา การสั่งโดยใช้อำนาจ = ไม่ให้อิสระ จึงไม่ ค่อยมีผลได้ดังใจ ความหมาย บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

7 06/11/51 การชักจูง ถือหลักเสรีภาพในการ ทำงานร่วมกัน โดยมุ่งให้ผู้ถูกจูงใจ กระทำตามที่ผู้จูงใจต้องการ โดยให้ อิสระผู้ถูกจูงใจเลือกเฟ้นแนวทาง ปฏิบัติภายใต้หลักการที่ผู้ถูกจูงใจได้ ให้การยอมรับแล้วและอยู่ในขอบข่าย ที่ผู้จูงใจได้ชี้นำไว้อีกด้วย แนวทางนี้ มักจะนำมาใช้ได้ดีในหน่วยงานทั่วไป การใช้อำนาจสั่งการ ถือหลักการ ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ โดยผู้ถูกสั่งการ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตาม แผนการของผู้มีอำนาจสั่งการจึง มักจะพบว่ามีอุปสรรคอยู่มากในการ ประสานงานร่วมกันระหว่างผู้ทำงาน ระดับเดียวกันทั้งในและนอก หน่วยงาน รวมทั้งการใช้อำนาจ สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน นอกเหนือไปจากหน้าที่ประจำก็ยัง เป็นไปได้ยากอีกด้วย การชักจูงโน้มน้าว กับ การใช้อำนาจ สั่งการ บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

8 06/11/51 1. ความน่าเชื่อถือ (credibility) มีภาพพจน์ที่ดี ( วางตัวได้ อย่างเหมาะสม ) ไม่ดู หลุกหลิกหรือลอกแลก แสดงจุดยืนที่ชัดเจนและ ซื่อตรง ไม่โลเล ไม่เหยียบ เรือสองแคม มีจรรยา ปฏิบัติตามกฎหมาย กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร กระทำอย่างแข็งขันจริงจัง ไม่ดีแต่พูด มีมุมมองชีวิตในแง่ สร้างสรรค์ และเป็นไปได้ จริง ไม่มองโลกในแง่ร้าย หรือเพ้อฝันมากจนเกินไป เอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy) กลวิธีชักจูง (Persuasion Strategies) บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

9 06/11/51 กลวิธีชักจูง (Persuasion Strategies) -------> (2) บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว 2. การชักจูงโดยใช้ เหตุผล (reasoning) ตระเตรียมเหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุนแผนการชักจูง นำเสนอต่อผู้ถูกชักจูงได้ อย่างกระชับ และหาข้อมูล / ภูมิหลังต่าง ๆ เกี่ยวกับ ผู้ถูกชักจูง / กลุ่มเป้าหมาย อาทิ เป้าหมาย, ความ ต้องการ, ความสนใจของผู้ ถูกชักจูง

10 06/11/51 3. การชักจูงโดยเร้าอารมณ์ (emotion appeal) ลีลาการใช้ภาษาที่เข้ามา ประกอบเหตุผลเพื่อช่วยทำ ให้เข้าถึงรสนิยมและ อารมณ์ต่าง ๆ ของผู้ถูกชัก จูง ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดใจ ความกลัว ความรัก ความ สนุกสนาน ความคับข้องใจ และเกิดการคล้อยตามใน ที่สุด กลวิธีชักจูง (Persuasion Strategies) -------> (3) บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

11 06/11/51 สรุปกลยุทธการชักจูง สำหรับการฝึกฝน ให้ชำนาญเป็นพิเศษ บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

12 สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุดสาระการเรียนรู้สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาปกติ : การชักจูงโน้มน้าว 0 1 3 0 1 - Part 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google