งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Effects of Absorptive Capacity and Decision Speed on Organizational Innovation : A Study of Organizational Structure as an Antecedent Variable Shin-Tien.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Effects of Absorptive Capacity and Decision Speed on Organizational Innovation : A Study of Organizational Structure as an Antecedent Variable Shin-Tien."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Effects of Absorptive Capacity and Decision Speed on Organizational Innovation : A Study of Organizational Structure as an Antecedent Variable Shin-Tien Chen

2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่ออธิบายว่าโครงสร้างขององค์กรมี ผลกระทบอย่างไรกับ ความสามารถในการซึมซับและการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วและ ส่งผลต่อไปการสร้าง นวัตกรรมขององค์กร

3 การทบทวนวรรณกรรม Organization Structure : (formalization, centralization และ specialization) Organization Innovation ใน 3 ระดับ คือ “Individual”, “Organization” และ “Contextual” จากการทบทวนวรรณกรรม นักวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ โครงสร้างขององค์กรที่แตกต่าง กันจะส่งผลการมีนวัตกรรมขององค์การ

4 Conceptual Model absorptive capacity decision speed Formalization Centralization Organizational structure Organization Innovation

5 สมมติฐานการวิจัย 1.formal structure (H) → absorptive (H) → innovation (H) 2.centralize structure (H) → absorptive (L) → innovation (L 3.formal structure (H) → decision speed (L) → innovation (L) 4.centralize structure (H) → decision speed (L) → innovation (L)

6 ที่มาสมมติฐานที่ 1 และ 2 จากมุมมองของโครงสร้างองค์การที่เป็นแบบ formalization และ centralization สามารถที่จะนำมา discuss ได้หลากหลาย (Child,1972;Mintzberg, 1979;Adler, 1999) เช่น ถ้าโครงสร้างองค์กรเป็นตัวจำกัด การดำเนินงาน พนักงานอาจจะขาดความสามารถในการ ซึมซับหรือขาดความสามารถที่จะตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (Hurley and Hult et al.,2002; Calantine et al.,2002) ลักษณะโครงสร้างขององค์กรที่เป็น formal จะทำให้ ความรู้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การมีวิธีการบริหาร แบบ Best Practice (Nahm et al.,2003) แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างองค์กรแบบนี้อาจจะส่งผลให้พนักงานสูญเสีย แรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม โครงสร้างแบบ centralize จะมีความยืดหยุ่นน้อย แต่มี ความสามารถในการที่ integrate ข้อมูลและเผยแพร่ ข้อมูล

7 ที่มาสมมติฐานที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างแบบ formalize หรือแบบ centralize และการพัฒนา innovation ซึ่งพบว่า ส่งผลใน ทางบวกในบางกรณี และในบางกรณีก็ส่งผล ในทางลบ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จะเน้นไปที่การศึกษา องค์การที่มีระดับโครงสร้างองค์การที่เป็น formalize และ centralize สูงๆ

8 ที่มาของสมมติฐานที่ 3 และ 4 เกี่ยวกับ Organization structure, decision speed และ organization innovation โดยปกติ การตัดสินที่เร็ว จะ refer ไปที่ องค์กรจะ ดำเนินงานให้รวมเร็วได้อย่างไรตามกระบวนการ ของการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นั้น แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจจะพัฒนากลยุทธ์อย่างไร ให้รวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก องค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรแบบ formal ในระดับสูง จะมีการตัดสินใจช้า องค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรแบบ centralize ใน ระดับสูง จะมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพของ พนักงานต่ำ และมีการตัดสินใจช้า

9 วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา บริษัทจำนวน 260 แห่ง เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ แบบสอบถาม โดยแจกไปทั้งหมด 1,282 ชุด ใช้ Structural Equations Model ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ทดสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้ Cronbach alpha ซึ่ง ได้ค่าความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สูง คือทุกตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.80-0.95 ทดสอบความถูกต้องโดยการทำ pre-test การอธิบายผลทางสถิติใช้ ค่า mean,SD และ correlation coefficient

10 ผลลัพธ์การวิจัย จากตารางที่ 4 น.38 เป็นผลของการของศึกษา โดยมีการควบคุมตัวแปร อายุองค์กร ขนาด องค์กร การแชร์ความรู้ในองค์กร วัฒนธรรม องค์กรและประเภทธุรกิจ ผลจากการทดสอบทางสถิติ พบว่า model นี้ ได้ ค่า GFI (Goodness-of-Fit Index) ที่ 0.96 และค่า NFI (Normed Incremental Fit Index) ที่ 0.97 ซึ่งทั้งคู่มีค่าสูงกว่าระดับที่สามารถยอมรับได้คือ 0.90 ดังนั้น model นี้ fit กับ data

11 ผลลัพธ์การวิจัย - ผลการทดสอบ สมมติฐาน 1. 2. 3. 4. FormalizationAbsorptiveInnovation ++ CentralizationAbsorptive - Innovation + Formalization decision speedInnovation -+ Centralization decision speedInnovation +

12 The END


ดาวน์โหลด ppt The Effects of Absorptive Capacity and Decision Speed on Organizational Innovation : A Study of Organizational Structure as an Antecedent Variable Shin-Tien.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google