งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget (Piaget’s Theory of Cognitive Development) ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget (Piaget’s Theory of Cognitive Development) ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget (Piaget’s Theory of Cognitive Development) ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 พัฒนาการทางสติปัญญา (cognitive development) ความเจริญงอกงาม ด้านความสามารถ ในการคิด ของแต่ละบุคคล

3 พัฒนาการทางสติปัญญา และความคิด พัฒนาขึ้นมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่แรกเกิด ผลของการ ปฏิสัมพันธ์จะทำให้เด็กรู้จัก “ ตน ” (self) เพราะตอนแรกเด็กจะยังไม่ สามารถแยก “ ตน ” ออกจาก สิ่งแวดล้อมได้

4 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ สิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่ ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาและตลอด ชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุล (equilibrium)

5 การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความ สมดุลระหว่างบุคคลกับ สิ่งแวดล้อม

6 กระบวนการปฏิสัมพันธ์ (interaction) ประกอบด้วย 2 กระบวนการ 1. กระบวนการดูดซึม (assimilation) 2. กระบวนการปรับโครงสร้าง (accommodation)

7 The learner is advanced through three mechanisms. 1. Assimilation กระบวนการดูดซึม - fitting a new experience into an exisiting mental structure(schema). เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ก็จะซึมซาบ หรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ ให้ รวมเข้าอยู่ในโครงสร้างของ สติปัญญา (Cognitive Structure) โดยจะเป็นการ ตีความ หรือการรับข้อมูลจาก สิ่งแวดล้อม

8 2. Accomodation กระบวนการปรับ โครงสร้าง - revising an exisiting schema because of new experience. การเปลี่ยนแบบโครงสร้างของเชาว์ ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิด เดิมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ใหม่ ซึ่งเป็นความสามารถในการ ปรับโครงสร้างทางปัญญา

9 3. Equilibrium - seeking cognitive stability through assimilation and accomodation. การปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลย์ ระหว่างอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม

10 การดูดซึมเพื่อรับประสบการณ์ ใหม่ การปรับโครงสร้างเป็นการปรับ โครงสร้างความคิดเดิมให้ สอดคล้องเหมาะสมกับ ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับเข้ามา

11 การปรับแนวคิดและพฤติกรรม จะทำให้เกิดภาวะสมดุลแล้วเกิด เป็นโครงสร้างทางสติปัญญาขึ้น (cognitive structure) ดังนั้น สติปัญญาจึงเกิด จากการปรับแนวคิด และพฤติกรรมจนเข้าสู่ ภาวะสมดุล

12 Assimilation and Accommodation in Cognitive Development

13 Schemes of Learning

14 สรุปพัฒนาการสติปัญญา บุคคลต้องมีการปรับตัวซึ่ง ประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ 2 อย่าง คือ การดูดซึมหรือซึม ซาบเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญา (Assimilation) และ การปรับ โครงสร้างทางสติปัญญา (Accomodation)

15 Piaget แบ่งพัฒนาการทาง สติปัญญา 4 ขั้น ขั้นที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัส (Sensorimotor Stage) ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมการ (Preoperation Stage) ขั้นที่ 3 ขั้นความคิดรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ขั้นที่ 4 ขั้นความคิดนามธรรม (Formal Operation Stage)

16

17

18

19 Comparing Erikson's and Piaget's Stages

20 ขั้นที่ 1 ขั้น ประสาทสัมผัส (Sensorimotor Stage) อายุแรกเกิด – 2 ขวบ ส่วนใหญ่ใช้การรับรู้โดยอาศัยระบบ ประสาทสัมผัสทั้ง 5

21

22 ขั้นที่ 2 ขั้น เตรียมการ (Preoperation Stage) อายุ 2 – 7 ขวบ เกี่ยวกับการใช้ภาษา เด็กสามารถบอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์และ ความรู้สึกได้ มักใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการ เล่น

23 เด็กอายุ 2 – 4 ขวบ จะถือตนเองเป็น ศูนย์กลาง (egocentric thought or egocentrism)

24 การเล่นเกมปิดตาซ่อนหา เด็กจะเข้าใจ ว่าคนที่ซ่อนนั้นหายไป

25

26 เด็กจะไม่เข้าใจในหลัก ความคงที่ (principle of conservation) ไม่เข้าใจในเรื่องปริมาณ จำนวน ของวัตถุที่ไม่เปลี่ยนแม้รูปร่างจะ เปลี่ยนจากลักษณะของบรรจุ ภัณฑ์

27 Children's Perception of Conservation of Liquid

28 ในขั้นเตรียมการ (Preperational Period) เด็กจะตอบว่าน้ำในกระบอกแก้ว ทรงสูง จะมีปริมาณมากกว่าน้ำในกระบอกแก้ว ทรงเตี้ย * ในขั้นความคิดรูปธรรม (Concrete Operational Period) เด็กจะตอบว่าปริมาณน้ำในกระบอกแก้ว C จะเท่ากับปริมาณน้ำในกระบอกแก้ว A

29 Children's Perception of Conservation of Mass

30 เด็กจะพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความคงที่ของ จำนวน (number) มวล (mass) ความยาว (length) และพื้นที่ (area)

31

32 ขั้นที่ 3 ขั้น ความคิดรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อายุ 7 – 12 ปี ใช้ความคิดเชิงเหตุผล เรื่อง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความคิด ในมุมกลับหรือการคิดกลับไป กลับมาได้ (reversibility) รู้จักการคิดจัดประเภทและการ จัดลำดับ

33 จัดกลุ่มวัตถุเข้าเป็นหมวดหมู่กันได้ เริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เข้าใจเรื่องปริมาณ ขนาดน้ำหนัก เรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลขได้ ง่ายขึ้น

34

35

36

37

38 ขั้นที่ 4 ขั้น ความคิดนามธรรม (Formal Operation Stage) อายุ 12 ปี – ผู้ใหญ่ เข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคมดีขึ้น มีความสามารถในการใช้เหตุผลในการ ตัดสินปัญหา การพัฒนาการทางด้านความคิดเป็นไป อย่างรวดเร็ว สามารถตีความหมายและทดสอบข้อ พิสูจน์ต่าง ๆ ได้

39 มีความคิดรวบยอด (abstract) เข้าใจนามธรรม (formal) เข้าใจในหลักตรรกศาสตร์ (logical) เข้าใจการอนุมานและนำไปสู่การสรุป อย่างมีเหตุผลได้ (Hypothetical- deductive reasoning)

40


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget (Piaget’s Theory of Cognitive Development) ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google