งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการวิจัยเพื่อแสวงหา และสร้างองค์ความรู้ ภาคพิเศษ ดร. ปาน กิมปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการวิจัยเพื่อแสวงหา และสร้างองค์ความรู้ ภาคพิเศษ ดร. ปาน กิมปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการวิจัยเพื่อแสวงหา และสร้างองค์ความรู้ ภาคพิเศษ ดร. ปาน กิมปี

2 โลกแห่งการ เปลี่ยนแปลง : โลกาภิวัตน์ บุคคลแห่งการ เรียนรู้ใหม่ empowerment เรียนรู้ มี ความสุข เพื่ อ การเรียนรู้ อย่างเยี่ยม

3

4 ควา มรู้ ปัญ หา วิจั ย ควา มรู้ เรื่องที่ 5

5 ปัญหาการวิจัย ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันที (ไม่วิจัย) ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันที (ไม่วิจัย) ปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยการวิจัย ปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยการวิจัย  มาก/น้อยกับศักยภาพของเรา  มาก/น้อยกับศักยภาพของเรา  พอกับศักยภาพของเรา  พอกับศักยภาพของเรา  สรุปประเด็นปัญหาที่จำเป็น  สรุปประเด็นปัญหาที่จำเป็น ต้องวิจัยให้ชัดเจน (สะดุด) ต้องวิจัยให้ชัดเจน (สะดุด)

6 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  สภาพปัญหาในประเด็นที่จะวิจัย  แสดงให้เห็นว่ายังขาดอะไร  จะหาคำตอบอะไร  งานวิจัยจะเสริมเต็มต่อตรงไหน

7 กระบวนทัศน์ (Paradigm) ผู้สูงอายุเป็นภาระ  เป็นบุคคลที่มีคุณค่า หน่วยงานเป็นเจ้าของ  ชุมชนเป็นเจ้าของ ภาคีเครือข่ายคือเพื่อน  หุ้นส่วนสำคัญของกศน. ทำปัญหาให้พ้นไป  แก้ปัญหาให้เกิดปัญญา “มุมต่างของวิธีการคิด”

8 วัตถุประสงค์การวิจัย  เชื่อมต่อจากปัญหาการวิจัย  จากปัญหาการวิจัยและความสำคัญของ ปัญหาผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ปัญหาผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้  จำนวนข้อวัตถุประสงค์การวิจัยเหมาะสม  เขียนประโยคบอกเล่าที่กระชับ

9 ขอบเขตการวิจัย  ขอบเขตด้านพื้นที่  ขอบเขตด้านเวลา  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ขอบเขตด้าน...

10 คำจำกัดความ/นิยามศัพท์ นิยามปฏิบัติการ  การให้ความหมายของ  การให้ความหมายของ คำ/ข้อความที่ใช้ในการวิจัย คำ/ข้อความที่ใช้ในการวิจัย  คำหลัก/ตัวแปร  การดำเนินการวิจัย/เขียน ตรงกับนิยาม ตรงกับนิยาม

11 สมมติฐาน (H O )

12 วัตถุประสงค์และกรอบการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ข้อจำกัดของการวิจัย ข้อจำกัดของการวิจัย คำจำกัดความ คำจำกัดความ สมมติฐาน สมมติฐาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  สาระที่เสนอเป็นบทที่ 1 : บทนำ

13 สามหลักของการวิจัย แนวคิด/ทฤษฎี เนื้อหาระเบียบวิธีวิจัย

14 แนวคิด/ทฤษฎี (1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

15 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประ มาณ มี เหตุผ ล มี ภูมิคุ้มกั น ในตัวที่ ดี ทางสาย กลาง เงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรม สมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม นำสู่

16 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเสนอสาระเกี่ยวกับเนื้อหา การเสนอสาระเกี่ยวกับเนื้อหา การเสนอสาระเกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎี การเสนอสาระเกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเนื้อหา แนวคิด/ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเนื้อหา แนวคิด/ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ [ไม่ควรใช้แหล่งทุติยภูมิ] แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ [ไม่ควรใช้แหล่งทุติยภูมิ] การสรุปความสำคัญแต่ละหัวข้อ การสรุปความสำคัญแต่ละหัวข้อ เป็นลำดับชั้นอย่างสอดคล้องกัน เป็นลำดับชั้นอย่างสอดคล้องกัน  เสนอไว้เป็นบทที่ 2 : เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

17 การเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย Form follows function.

18 ประเภทการประเมิน การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) การประเมินผลผลิต (Product) ประเภทการตัดสินใจ การตัดสินใจเพื่อการวางแผน การตัดสินใจเพื่อการกำหนดโครงสร้าง การตัดสินใจเพื่อปฏิบัติ การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ Stufflebeam’s CIPP Model

19 ประเด็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือการวิจัย การรับรู้จากคนนอก การรับรู้จากคนนอก (Outsider perspective) (Outsider perspective) การรับรู้จากคนใน การรับรู้จากคนใน (Insider perspective) (Insider perspective)

20 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การเป็นตัวแทนที่ดี (Good Representative)

21 ตัวแปร งานวิจัยมีตัวแปรอะไรบ้าง งานวิจัยมีตัวแปรอะไรบ้าง ตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม ระวังตัวแปรเกิน/ตัวแปรควบคุม ระวังตัวแปรเกิน/ตัวแปรควบคุม

22 ประเภทของตัวแปร 1. ตัวแปรลักษณะกายภาพ (Assigned Variable) (Assigned Variable) เช่น เพศ อายุ เช่น เพศ อายุ 2. ตัวแปรจัดกระทำ (Manipulated Variable) (Manipulated Variable) เช่น การผ่านการฝึกอบรม วิธีการเรียนรู้ เช่น การผ่านการฝึกอบรม วิธีการเรียนรู้

23 การกำหนดตัวแปร   พิจารณาจากทฤษฎี  พิจารณาจากแบบการวิจัย  พิจารณาจากการปฏิบัติ

24 กรอบความคิดการวิจัย คือ การประมวลความคิดรวบยอด ของการวิจัย (ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร)

25 รูปแบบการกำหนดกรอบ ความคิดการวิจัย แผนภูมิ แผนภูมิ คำบรรยาย คำบรรยาย คำบรรยายประกอบแผนภูมิ คำบรรยายประกอบแผนภูมิ

26 กรอบความคิดการวิจัย  เป็นการชี้นำงานวิจัย  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล  เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนสรุปผลการวิจัย

27 ระดับการวัด ระดับการวัด  Nominal scale : มาตรานามบัญญัติ  Ordinal scale : มาตราจัดอันดับ  Interval scale : มาตราอันตรภาค  Ratio scale : มาตราอัตราส่วน

28 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กำหนดเครื่องมือการวิจัยให้เหมาะสมกับข้อมูล

29 คุณภาพของเครื่องมือ ความตรง (Validity) ความตรง (Validity) เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ,ระบุค่าIOC เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ,ระบุค่าIOC ความเที่ยง (Reliability) ความเที่ยง (Reliability) เช่น การใช้ค่าสถิติ เช่น การใช้ค่าสถิติ (ค่า r ควรมีค่าเท่าไร) (ค่า r ควรมีค่าเท่าไร)

30 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีใดจะเหมาะสมที่สุด วิธีใดจะเหมาะสมที่สุด จำนวนการได้รับกลับคืน จำนวนการได้รับกลับคืน การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangular Method) (Triangular Method) พื้นที่ เวลา คน พื้นที่ เวลา คน

31 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ใช้สถิติ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

32 ประชากร : กลุ่มตัวอย่าง พารามิเตอร์ : สถิติ ประชากร : กลุ่มตัวอย่าง พารามิเตอร์ : สถิติ ประชาก ร กลุ่ม ตัวอย่าง ค่าพารามิเต อร์ µ, ค่าสถิติ X, S.D., r Sampling Generalization

33 ระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ตัวแปร กรอบความคิดการวิจัย กรอบความคิดการวิจัย เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  เสนอไว้เป็นบทที่ 3 : วิธีดำเนินการวิจัย

34 ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน และสอดคล้องกัน (หากมีการตรวจสอบสมมติฐานอธิบายให้ถูก) เข้าใจค่าสถิติและอธิบายได้ ถูกต้อง

35 เสนอเป็นตาราง เสนอเป็นตาราง บางเรื่องจัดเสนอเป็นแผนภูมิ บางเรื่องจัดเสนอเป็นแผนภูมิ คำบรรยาย คำบรรยาย การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล [เสนอตามเนื้อผ้า (ไม่อภิปราย)]  เสนอไว้เป็นบทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

36 ข้อความ ระดับ XS.D. 321 1………………….%%-- 2………………….%%-- 3…………………%%-- (arbitrary)

37 การหาประสิทธิภาพของ สื่อ 80 : 80 90 : 90

38 งานวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รายการ ระดับความคิดเห็น x S. D. 1) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา 3.68 1.38 2) ความสามารถในการจัดทำบัญชีรายวัน 2.25 1.60 3) ความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย 2.25 1.21 รวม 2.69 1.40 การอธิบายค่าเฉลี่ย................................ การอธิบายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.............................

39 หาค่า X, S.D. หาค่า X, S.D. บรรยายเฉพาะค่า X แล้วค่า S.D. ทำไม

40 สมมติฐาน : คะแนนการทดสอบผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนน n S.D. ค่า t p-value x ก่อนเรียน 30 15.33 3.03 18.018.000 หลังเรียน 30 26.50 1.59 **............. พบว่าคะแนนการทดสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียนแตกต่างกัน p ≤.01

41 ผลการทดสอบ คะแนน n S.D. ค่า t p-value x ก่อนเรียน 6 6.18 0.87 10.770.000 หลังเรียน 6 6.17 0.95 ** p ≤.01

42 Test normality ใช้ nonparametric

43 สรุปผลการวิจัย (ยูเรก้า) สรุปผลการวิจัย (ยูเรก้า) อภิปรายผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ (เสนอแนะจากผลการวิจัย) (เสนอแนะจากผลการวิจัย)

44 งานวิจัยเรื่องการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่ม ผู้ใช้แรงงาน ข้อเสนอแนะ 1) ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่น ประกอบ 2) ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพต่อการ วิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ 3) การศึกษากระบวนการเรียนรู้ ควรมี การศึกษาความต้องการก่อน ( อย่าให้ข้อเสนอแนะลักษณะนี้ )

45  นี่คือบทที่ 5 สรุปผลการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปผลการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย อภิปรายผล  นำสาระบทที่ 2 มาประกอบ ข้อเสนอแนะ  จากผลการวิจัย

46 งานวิจัยมีกี่บท ?

47 ภาคผนวก (Appendix) (ที่จำเป็นต้องรายงานไว้ บางเล่มหนากว่าเนื้อหา)

48 การเขียนชื่อเรื่องงานวิจัย “ สูตร VIP ” (แต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จเสมอไป)

49 V : Variable ตัวแปร I : Inquiry วิธีการศึกษา P : Population ประชากร

50 การเขียนรายงานการวิจัย “ สูตร ABC ”

51 A : Accuracy ความถูกต้อง แม่นยำ B : Brevity สั้น-กระชับ C : Consistency ความคงเส้นคงวา

52 A : Accuracy พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

53 B : Brevity สั้น - กระชับ

54 C : Consistency ผู้เรียน / นักศึกษา / ผู้รับบริการ / ประชาชน ผู้เรียน / นักศึกษา / ผู้รับบริการ / ประชาชน ผู้สอน / ครูผู้สอน / ครู ผู้สอน / ครูผู้สอน / ครู อื่นๆๆๆ อื่นๆๆๆ

55 เมื่อทำงานวิจัยเสร็จแล้วได้อะไร สร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้วิจัย การจัดการความรู้ เครื่องมือในการสร้างพลัง (empowerment)  สร้างองค์ความรู้ใหม่  เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้วิจัย  การจัดการความรู้  เครื่องมือในการสร้างพลัง (empowerment)

56 เกณฑ์ความสำเร็จ ; ฟันธง ประเด็นการวิจัยใหม่ / ทันสมัย ประเด็นการวิจัยใหม่ / ทันสมัย ข้อค้นพบ 2 ชั้นขึ้นไป ( ค้นพบประเด็นหนึ่งแล้ว ต่อยอดข้อค้นพบต่อ ) ข้อค้นพบ 2 ชั้นขึ้นไป ( ค้นพบประเด็นหนึ่งแล้ว ต่อยอดข้อค้นพบต่อ ) ออกแบบการวิจัยดีเยี่ยม ถูกต้อง ออกแบบการวิจัยดีเยี่ยม ถูกต้อง ดำเนินตามขั้นตอนการวิจัยครบถ้วน เช่น การ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง การ ดำเนินตามขั้นตอนการวิจัยครบถ้วน เช่น การ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง การ พัฒนาเครื่องมือการวิจัย พัฒนาเครื่องมือการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยสอดคล้อง ถูกต้องตาม หลักการเขียนงานวิจัย เขียนรายงานการวิจัยสอดคล้อง ถูกต้องตาม หลักการเขียนงานวิจัย ตรวจสอบการพิมพ์ ความสอดคล้องได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบการพิมพ์ ความสอดคล้องได้ถูกต้อง ครบถ้วน อื่นๆๆๆๆๆ อื่นๆๆๆๆๆ

57 ขอเชิญสอบถาม ช่วยกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการวิจัยเพื่อแสวงหา และสร้างองค์ความรู้ ภาคพิเศษ ดร. ปาน กิมปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google