งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกิจศึกษา ศาลแขวงสงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกิจศึกษา ศาลแขวงสงขลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกิจศึกษา ศาลแขวงสงขลา

2 ศาลแขวงสงขลา ศาลแขวงสงขลา เป็นศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท และคดีอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3 ศาลแขวงสงขลา ศาลแขวงสงขลามีการแบ่งงานออกเป็นกลุ่ม มีจำนวนทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มงานคดี 2. กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี 3. กลุ่มการเงินและการคลัง 4. กลุ่มช่วยอำนวยการ 5. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 6. กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

4 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์และจำเลย มาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยจะมีคนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนคอยช่วยเหลือ แนะนำ เสนอแนะ หาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาท

5 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พนักงานราชการศาลยุติธรรม นางสาวอาษา อุปมนต์ นางสมใจ เกื้อสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร

6 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
นายวีระศักดิ์ แก้วบรรจง นายนิติพงศกร ทองเกิด นายคณพงศ์ เพชรแก้ว

7 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
บริการประชาชน

8 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
บันทึกสำนวนคดี ในสมุดไกล่เกลี่ยคดีดำและไกล่เกลี่ยคดีแดง

9 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

10 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เก็บสารบันสำนวนคดี

11 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เตรียมอุปกรณ์ลงนอกสถานที่

12 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 1. ได้รู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม/การวางตัวให้เหมาะสมในการทำงาน 2. ได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปอย่างเหมาะสม

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สหกิจศึกษา ศาลแขวงสงขลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google