งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาลแขวงสงขลา เป็นศาลยุติธรรมที่ พิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่ พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท และคดีอาญาที่มีโทษจำคุก ไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาลแขวงสงขลา เป็นศาลยุติธรรมที่ พิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่ พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท และคดีอาญาที่มีโทษจำคุก ไม่เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศาลแขวงสงขลา เป็นศาลยุติธรรมที่ พิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่ พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท และคดีอาญาที่มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3 ศาลแขวงสงขลา ศาลแขวงสงขลามีการแบ่งงานออกเป็น กลุ่ม มีจำนวนทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มงานคดี 2. กลุ่มงานช่วย พิจารณาคดี 3. กลุ่มการเงินและการคลัง 4. กลุ่มช่วย อำนวยการ 5. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 6. กลุ่มงาน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

4 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการ ประสานระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย ทั้งโจทก์และจำเลย มาไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท โดยจะมีคนกลางหรือผู้ ไกล่เกลี่ยเป็นคนคอยช่วยเหลือ แนะนำ เสนอแนะ หาทางออกใน การยุติหรือระงับข้อพิพาท

5 กลุ่มงานไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พนักงานราชการศาลยุติธรรม นางสาวอาษา อุปมนต์ นางสมใจ เกื้อสุข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร

6 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นายวีระศักดิ์ แก้วบรรจง นายนิติพงศกร ทองเกิด นายคณพงศ์ เพชรแก้ว

7 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท บริการ ประชาช น

8 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท บันทึกสำนวน คดี ในสมุดไกล่ เกลี่ยคดีดำ และไกล่ เกลี่ยคดี แดง

9 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท

10 เก็บสารบัน สำนวนคดี

11 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท เตรียม อุปกรณ์ลง นอกสถานที่

12 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน 1. ได้รู้จักปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอก มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม / การ วางตัวให้เหมาะสมในการทำงาน 2. ได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจาก การฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการ ทำงานต่อไปอย่างเหมาะสม

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศาลแขวงสงขลา เป็นศาลยุติธรรมที่ พิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่ พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท และคดีอาญาที่มีโทษจำคุก ไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google