งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วม ทางการเมือง ความห มาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางการเมืองของประชาชน มีจุดมุ่งหมายมีสิทธิในการ ปกครองหรือเข้าไปมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วม ทางการเมือง ความห มาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางการเมืองของประชาชน มีจุดมุ่งหมายมีสิทธิในการ ปกครองหรือเข้าไปมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วม ทางการเมือง ความห มาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางการเมืองของประชาชน มีจุดมุ่งหมายมีสิทธิในการ ปกครองหรือเข้าไปมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ รัฐบาล

2 การแสดงออกถึงความสนใจ ติดตามเรื่องราวทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น การ วิพากษ์วิจารณ์ การออกเสียง เลือกตั้ง การเข้าร่วมกิจกรรม ทางการเมือง กิจกรรมทุกชนิดที่เกิด จากการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนกับ สถาบันทางการเมืองทุก ประเภท

3 ลักษณะการเข้าร่วม ทางการเมือง 1. Election Suffrage Democracy is the government of people, by people, and for people

4 2. Public Opinion การแสดงออกซึ่งท่าทีของ ประชาชนต่อปัญหาใด / หนึ่ง ทั้งในทางที่สนับสนุน หรือคัดค้าน

5 Referen dum การแสดงมติมหาชนใน การที่จะให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบ กิจการสำคัญเรื่องใด / หนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วม ทางการเมือง ความห มาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางการเมืองของประชาชน มีจุดมุ่งหมายมีสิทธิในการ ปกครองหรือเข้าไปมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google