งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุม (Control Statement) Electronic Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุม (Control Statement) Electronic Commerce."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุม (Control Statement) Electronic Commerce

2 Company LOGO หัวข้อ  การทำงานแบบเรียงลำดับ  ประโยค if, if-else  ประโยค switch  ประโยคที่ใช้ทำงานซ้ำหรือลูป  for  while  do-while  คำสั่ง break  คำสั่ง continue

3 Company LOGO การทำงานแบบ เรียงลำดับ

4 Company LOGO ประโยค if

5 Company LOGO ประโยค if  รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; }  ตัวอย่าง $age=5; if ($age < 10) { echo “ เด็ก "; }

6 Company LOGO การเปรียบเทียบ  <  >  <=  >=  ==  !=

7 Company LOGO ตัวดำเนินการแบบบูล (Boolean operator)  && คือ AND  เช่น เงื่อนไข $age > 5 && &age < 10  || คือ OR  ! คือ NOT

8 Company LOGO ตัวดำเนินการแบบบูล เงื่อนไขตัวดำเนินการแบบบูล ABA && BA || B!A!A false true falsetruefalsetrue false truefalse true false

9 Company LOGO ตัวดำเนินการแบบบูล $cash=150; $price=100; if ($cash >= $price && $price < 150) { echo "Buy book."; }

10 Company LOGO การทำงานเมื่อเงื่อนไข เป็นเท็จ (else)  รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็น จริง ; } else { ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็น เท็จ ; }

11 Company LOGO ตัวอย่างการตัดสินใจใช้ บัตรเครดิต $cash = 200; $price = 380; if ($cash >= $price) { $cash -=$price; echo "Use cash"; } else { echo "Use card"; }

12 Company LOGO รูปแบบ if-else if if ( เงื่อนไข 1) { ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไข 1 เป็น จริง ; } else if ( เงื่อนไข 2) { ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไข 2 เป็น จริง ; } else { ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมด เป็น เท็จ ; }

13 Company LOGO ตัวอย่างการคำนวณ ความสูง $height = 150; if ($height >=180) { echo “Very tall"; } else if ($height >=160) { echo “Medium"; } else { echo “Short"; }

14 Company LOGO ตัวอย่างการคิดเกรด จงเขียนโปรแกรมการคำนวณเกรด โดยกำหนดให้ คะแนน มากกว่า 80 คะแนน เกรด A คะแนน 70-79 เกรด B คะแนน 60-69 เกรด C คะแนน 50-59 เกรด D คะแนน 50 เกรด F โดยกำหนดตัวแปร $score=79

15 Company LOGO ประโยค switch

16 Company LOGO รูปแบบ switch ( กรณี ) { case กรณี 1: ประโยค ; break; case กรณี 2: ประโยค ; break; default: ประโยค ; }

17 Company LOGO ตัวอย่างการพิมพ์ข้อความ ชมเชยตามเกรดที่ได้ $grade = "B"; switch ($grade) { case "A": echo "Very good"; break; case "B": echo "Good"; break; case "C": echo "Cool"; break; case "D": echo " Poor"; break; default: echo "Retire"; }

18 Company LOGO ตัวอย่างการตรวจสอบ เครื่องหมาย (operator) จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบเครื่องหมายต่อไปนี้ โดยใช้ switch case + - * /

19 การวนลูปแบบ while

20 Company LOGO การวนลูปแบบ while

21 Company LOGO รูปแบบ while ( เงื่อนไข ) { ประโยคที่ทำซ้ำขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง ; }

22 Company LOGO ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย $year = 0; $balance = 100; while ($balance <= 10000) { year++; $balance *= 1.05; }

23 Company LOGO การวนลูปแบบ do- while

24 Company LOGO รูปแบบ do { ประโยค ; } while ( เงื่อนไข );

25 Company LOGO ตัวอย่างวนลูปจนกว่าจะได้ ข้อมูลที่ถูกต้อง do { รับข้อมูล ; } while ( ข้อมูลไม่ถูกต้อง ); นำข้อมูลที่ถูกต้องไปประมวลผล ;

26 การวนลูปแบบ for

27 Company LOGO การวนลูปแบบ for

28 Company LOGO รูปแบบ for ( ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; ปรับเปลี่ยนตัวแปร ในเงื่อนไข ) { ประโยคในลูป ; }

29 Company LOGO ตัวอย่างวนลูปเป็นจำนวน 5 ครั้ง for ($i = 0; $i < 5; $i++) { // ประโยคที่จะทำซ้ำ 5 ครั้ง }

30 Company LOGO ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินในบัญชี เมื่อเวลาผ่านไป 95 ปี $balance = 100; for ($i = 0; $i < 95; $i++) { $balance *= 1.05; } echo “balance”;

31 Company LOGO สรุป  โดยทั่วไปโปรแกรมจะทำงานเรียงลำดับที ละคำสั่ง  ประโยคควบคุมมีหน้าที่ควบคุมการลำดับ การทำงานของคำสั่งต่างๆ  คำสั่งที่อยู่ถัดจากประโยค if จะทำงานเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง

32 Company LOGO สรุป  ประโยค if-else ทำให้โปรแกรมทำงาน อย่างหนึ่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงและทำงาน อีกอย่างหนึ่งเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ  ประโยค if-else if ใช้กรณีที่มีหลายๆ เงื่อนไข  ประโยค switch ใช้กรณีที่มีหลายๆ เงื่อนไข โดยจะเปรียบเทียบกับค่าคงที่

33 Company LOGO สรุป  ประโยค while ใช้เพื่อวนทำงานซ้ำจนกว่า เงื่อนไขจะเป็นเท็จ  ประโยค do-while จะทำงานในกลุ่ม ประโยคหลัง do หนึ่งครั้ง ตรวจสอบ เงื่อนไข และจะวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่า เงื่อนไขจะเป็นเท็จ  ประโยค for เป็นลูปที่เหมาะสำหรับการ กำหนดจำนวนครั้งการวนซ้ำ

34 Company LOGO แบบฝึกหัด  เขียนโปรแกรมแสดงเลข 1 ถึง 10 โดย ใช้ while  เขียนโปรแกรมแสดงเลข 10 ถึง 1  เขียนโปรแกรมบวกเลข 1 ถึง 10  เขียนโปรแกรมพิมพ์เลขคู่ระหว่าง 0-10

35 Company LOGO แบบฝึกหัด  จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าจ้าง โดยมีอัตรา จ้างดังนี้ - ถ้าทำงานไม่เกิน 10 ชั่วโมง บริษัทจะจ้าง ชั่วโมงละ 100 บาท - แต่ถ้าทำงานเกิน 10 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง บริษัทจะจ้างค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 200 บาท - แต่ถ้าทำงานเกิน 20 ชั่วโมง บริษัทจะจ่าย ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 300 บาท จงคำนวณหาค่าจ้างของนาย A ซึ่งทำงาน 22 ชั่วโมง

36 Company LOGO แบบฝึกหัด  เขียนโปรแกรมพิมพ์รูปดังต่อไปนี้โดยใช้ for * ** *** **** ***** ****** ***** **** *** ** *

37 Company LOGO ****** ***** **** *** ** *


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุม (Control Statement) Electronic Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google