งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Management Software Hardware

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Management Software Hardware"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Management Software Hardware
Peopleware Management

2 B

3 ทิศทาง นโยบาย ความน่าจะเป็น เพื่อพัฒนาการบริการ
การพัฒนา ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ OnDemand สุข /ผ่อนคลาย คุ้มค่า มีมาตรฐาน เรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นดิจิตอล เป็นนวัตกรรม ระดับวิชาชีพ จิตบริการ ได้รับการพัฒนา มีความสุขกับงาน แนวคิดข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำนักวิทยบริการ จากการประชุมกรรมการประจำสำนักฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

4 โครงการอนุรักษ์สื่อทรงคุณค่า
ต้นฉบับ จัดเก็บสำรอง ทำสำเนา ให้บริการ แปลงสัญญาณ บริการฐานข้อมูล จัดหา ตรวจสอบ คตก คัดเลือก ตรวจสอบ ประเมินความคุ้มค่า จัดเก็บ ให้บริการ

5 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมใช้บริการสื่อ
กิจกรรม หลากหลาย ประชาสัมพันธ์ สำรวจ คตก สร้างแรงจูงใจ สื่อเก่า สื่อใหม่ บันเทิง สาระ รายสาขา/วิชา

6 โครงการตรวจสอบสื่อเพื่อการบริการ
คัดเลือก ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ความคุ้มค่า พิจารณากระบวนการและจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง คัดแยกเก็บ จัดหาเรื่องใหม่ หรือทดแทนเดิม อื่นๆ บริการ ต้นฉบับ สำเนา หรือ บริการรูปแบบอื่น

7 โครงการบริการสื่อสารสนเทศอาเซียน
ไทย เขมร ลาว เวียตนาม อื่นๆ บริการภายในอาคาร

8 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา
อังกฤษ ลาว มาเลเซีย พม่า อื่นๆ จัดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

9 โครงการพัฒนาสื่อดิจิตอลออนไลน์
Digital Media 1 Media 2 Media 3 Hardware online USER Software

10 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ด้านสื่อสารสนเทศ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 กลุ่มความร่วมมือระหว่าง กลุ่มประเทศอาเซียน ด้านสื่อสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

11 โครงการความร่วมมือการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
คณะ อาจารย์ นิสิต นักวิจัย บุคลากร สถาบัน อื่นๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือคณะ รวบรวม จัดเก็บ ตามมาตรฐาน บริการผ่านเครือข่าย ประสานงาน ติดตาม ปรับปรุง

12 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากร ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากร ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้ เสริมประสบการณ์ภายนอก วิเคราะห์/เปรียบเทียบ นำมาปรับปรุง/พัฒนา ประเมินผลงาน นโยบาย แนวปฏิบัติ ประเมินบุคคล

13 The END B สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Management Software Hardware
Peopleware B Management


ดาวน์โหลด ppt สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Management Software Hardware

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google