งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Software Hardware Peopleware Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Software Hardware Peopleware Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Software Hardware Peopleware Management

2 B

3 ทิศทาง นโยบาย ความน่าจะเป็น เพื่อพัฒนาการบริการ มีมาตรฐาน เรียนรู้ตลอด ชีวิต เน้นดิจิตอล เป็นนวัตกรรม OnDemand สุข /ผ่อน คลาย คุ้มค่า ระดับวิชาชีพ จิตบริการ ได้รับการ พัฒนา มีความสุขกับ งาน การพัฒนา ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ แนวคิดข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำนักวิทยบริการ จากการประชุมกรรมการประจำ สำนักฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

4 โครงการอนุรักษ์สื่อทรงคุณค่า บริการ ฐานข้อ มูล ตรวจส อบ คตก ให้บริก าร จัดเก็ บ สำรอ ง ต้นฉบับทำสำเนา แปลง สัญญาณ จัดหา คัดเลือก ตรวจสอบ ประเมินความคุ้มค่า จัดเก็บ ให้บริการ

5 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมใช้บริการสื่อ บริการ สื่อ กิจกรร ม หลากห ลาย ประช าสัม พันธ์ สำรวจ คตก สร้าง แรงจูงใจ สื่อเก่า สื่อใหม่ บันเทิง สาระ รายสาขา / วิชา

6 โครงการตรวจสอบสื่อเพื่อการบริการ คัดเลือก ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ความคุ้มค่า พิจารณากระบวนการและจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง คัดแยกเก็บ จัดหาเรื่องใหม่ หรือทดแทนเดิม อื่นๆ บริการ ต้นฉบับ สำเนา หรือ บริการรูปแบบอื่น

7 โครงการบริการสื่อสารสนเทศอาเซียน ไทยเขมรลาวเวียตนามอื่นๆ บริการภายใน อาคาร

8 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อ พัฒนาทักษะด้านภาษา อังกฤษ ลาว มาเลเซีย พม่า อื่นๆ จัดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

9 Digital Media 1 Media 2 Media 3 โครงการพัฒนาสื่อดิจิตอลออนไลน์ USER online Hardware Software

10 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ด้านสื่อสารสนเทศ 23456789101 กลุ่มความร่วมมือระหว่าง กลุ่มประเทศอาเซียน ด้านสื่อสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

11 คณะ อาจารย์ นิสิต คณะ นักวิจัย บุคลากร สถาบัน นักวิจัย อาจารย์ อื่นๆ สถาบัน โครงการความร่วมมือการใช้บริการสารสนเทศเพื่อ การศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือคณะ รวบรวม จัดเก็บ ตาม มาตรฐาน บริการผ่านเครือข่าย ประสานงาน ติดตาม ปรับปรุง

12 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากร ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ความรู้ เสริม ประสบการ ณ์ภายนอก วิเคราะห์ / เปรียบเทีย บ นำมา ปรับปรุง / พัฒนา ประเมินผ ลงาน นโยบาย แนวปฏิบัติ ประเมิน บุคคล

13 สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Software Hardware Peopleware The END B Management


ดาวน์โหลด ppt สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Software Hardware Peopleware Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google