งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลการสอน รายวิชา 0201112 คณิตศาสตร์ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีชัย สิทธิศร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลการสอน รายวิชา 0201112 คณิตศาสตร์ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีชัย สิทธิศร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลการสอน รายวิชา 0201112 คณิตศาสตร์ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีชัย สิทธิศร

2 คำอธิบายรายวิชา อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันชี้กำลัง และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันชี้กำลัง และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก เทคนิคการอินทิเกรต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การ ประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การ ประยุกต์ ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันชี้กำลัง และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกได้ และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกได้ 2. หาปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันชี้กำลัง และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกได้ และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกได้ 3. หาปริพันธ์โดยใช้เทคนิคแบบต่าง ๆ ได้ 4. ประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขตได้ 5. หาลิมิตของฟังก์ชันในรูปแบบที่ยังไม่ได้ นิยามได้

4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ( ต่อ ) 6. หาปริพันธ์ไม่ตรงแบบได้ 7. ทดสอบการลู่เข้าของลำดับและอนุกรม ได้ 8. กระจายฟังก์ชันเป็นอนุกรมเลขชี้กำลัง และหาช่วงของการลู่เข้าได้ และหาช่วงของการลู่เข้าได้ 9. สร้างสมการเชิงอนุพันธ์ได้ 10. แก้สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นได้

5 หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของ ฟังก์ชันอดิศัย 1.1 ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ1.1 ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ 1.2 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังธรรมชาติ1.2 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังธรรมชาติ 1.3 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังทั่วไป1.3 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังทั่วไป 1.4 ฟังก์ชันลอการิทึมทั่วไป1.4 ฟังก์ชันลอการิทึมทั่วไป 1.5 ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก1.5 ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก

6 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง เทคนิคการหาปริพันธ์ 2.1 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต2.1 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต 2.2 การหาปริพันธ์โดยแทนค่า2.2 การหาปริพันธ์โดยแทนค่า 2.3 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ ประกอบด้วย2.3 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ ประกอบด้วย 2.4 การปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ บางรูปแบบ2.4 การปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ บางรูปแบบ 2.5 การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ2.5 การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

7 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง เทคนิคการหาปริพันธ์ ( ต่อ ) 2.6 การหาปริพันธ์โดยแยกส่วน (Integration by Parts)2.6 การหาปริพันธ์โดยแยกส่วน (Integration by Parts) 2.7 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันกำลังสอง2.7 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันกำลังสอง 2.8 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะโดยแยก เป็นเศษส่วนย่อย2.8 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะโดยแยก เป็นเศษส่วนย่อย 2.9 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะของไซน์ และโคไซน์2.9 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะของไซน์ และโคไซน์ 2.10 การหาปริพันธ์โดยแทนค่าแบบอื่น2.10 การหาปริพันธ์โดยแทนค่าแบบอื่น

8 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์ จำกัดเขต 3.1 การหาพื้นที่3.1 การหาพื้นที่ 3.2 การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิด จากการหมุน3.2 การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิด จากการหมุน 3.3 การหาความยาวส่วนโค้ง3.3 การหาความยาวส่วนโค้ง 3.4 การหาพื้นที่ผิว3.4 การหาพื้นที่ผิว 3.5 การประมาณค่าปริพันธ์จำกัดเขต3.5 การประมาณค่าปริพันธ์จำกัดเขต

9 หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์โลปิตาลและ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 4.1 หลักเกณฑ์โลปิตาล (L’Hôpital’s Rule)4.1 หลักเกณฑ์โลปิตาล (L’Hôpital’s Rule) 4.2 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ4.2 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

10 หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 5.1 ลำดับอนันต์5.1 ลำดับอนันต์ 5.2 อนุกรมอนันต์5.2 อนุกรมอนันต์ 5.3 การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรม5.3 การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรม 5.4 อนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์5.4 อนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์ 5.5 อนุกรมกำลัง5.5 อนุกรมกำลัง 5.6 อนุพันธ์และปริพันธ์ของอนุกรมกำลัง5.6 อนุพันธ์และปริพันธ์ของอนุกรมกำลัง 5.7 อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอ ริน5.7 อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอ ริน 5.8 อนุกรมทวินาม5.8 อนุกรมทวินาม

11 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์ เบื้องต้น 6.1 สมการเชิงอนุพันธ์6.1 สมการเชิงอนุพันธ์ 6.2 การสร้างสมการเชิงอนุพันธ์6.2 การสร้างสมการเชิงอนุพันธ์ 6.3 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบตัวแปร แยกกันได้6.3 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบตัวแปร แยกกันได้ 6.4 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเอก พันธ์6.4 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเอก พันธ์ 6.5 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบลงตัว6.5 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบลงตัว 6.6 การแก้สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง6.6 การแก้สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง 6.7 การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์6.7 การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์

12 การวัดผล และ ประเมินผล การวัดผล และ ประเมินผล 6.1 ทดสอบระหว่างภาคครั้งที่ 120 คะแนน 6.2 ทดสอบระหว่างภาคครั้งที่ 2 20 คะแนน 6.3 แบบฝึกหัด 5 คะแนน 6.4 รายงาน 5 คะแนน 6.4 ความสนใจในการเรียน 5 คะแนน 6.5 สอบปลายภาค 45 คะแนน รวม 100 คะแนน รวม 100 คะแนน

13 กำหนดการประเมินผลแบบอิง เกณฑ์ 7.1 คะแนน 90 – 100A7.1 คะแนน 90 – 100A 7.2 คะแนน 80 – 89 B+7.2 คะแนน 80 – 89 B+ 7.3 คะแนน 70 – 79 B7.3 คะแนน 70 – 79 B 7.4 คะแนน 60 – 69 C+7.4 คะแนน 60 – 69 C+ 7.5 คะแนน 50 – 59 C7.5 คะแนน 50 – 59 C 7.6 คะแนน 40 – 49 D+7.6 คะแนน 40 – 49 D+ 7.7 คะแนน 30 – 39 D7.7 คะแนน 30 – 39 D 7.8 คะแนน 0 – 29F7.8 คะแนน 0 – 29F

14 หนังสืออ่านประกอบ หนังสืออ่านประกอบ 1) ทวีชัย สิทธิศร : แคลคูลัสและเรขาคณิต วิเคราะห์ 21) ทวีชัย สิทธิศร : แคลคูลัสและเรขาคณิต วิเคราะห์ 2 2) สุเทพ จันทร์สมศักดิ์ : แคลคูลัส ตอน 22) สุเทพ จันทร์สมศักดิ์ : แคลคูลัส ตอน 2 3) Barry Mitchell : Calculus without Analytic Geometry3) Barry Mitchell : Calculus without Analytic Geometry 4) Earl W. Swokowski : Calculus with A alytic Geometry4) Earl W. Swokowski : Calculus with A alytic Geometry 5) Edwin J. Purcell : Calculus with Analytic Geometry5) Edwin J. Purcell : Calculus with Analytic Geometry 6) Frank Jr. Ayres : Calculus 6) Frank Jr. Ayres : Calculus 7) Louis Leithold: The Calculus with Analytic Geometry 7) Louis Leithold: The Calculus with Analytic Geometry

15 หนังสืออ่านประกอบ ( ต่อ ) 8) Michael Spivak : Calculus8) Michael Spivak : Calculus 9) Protter and Morrey: College Calculus with Analytic Geometry9) Protter and Morrey: College Calculus with Analytic Geometry 10) Ralph Palmer Agnew, Calculus:Analytic Geometry and Calculus with Vectors,10) Ralph Palmer Agnew, Calculus:Analytic Geometry and Calculus with Vectors, McGraw-Hill Book Company, Inc, 1962738 p.McGraw-Hill Book Company, Inc, 1962738 p. 11) Saturnino L. Salas and Einar Hille: Calculus: One and Several Variables11) Saturnino L. Salas and Einar Hille: Calculus: One and Several Variables 12) S.T. Tan : Applied Calculus for the Managerial, Life, and Social Science12) S.T. Tan : Applied Calculus for the Managerial, Life, and Social Science 13) Gerald L. Bradley and Karl J. Smith, Calculus, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.13) Gerald L. Bradley and Karl J. Smith, Calculus, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.

16 สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซด์ 1) http://www.explorelearning.com/1) http://www.explorelearning.com/http://www.explorelearning.com/ 2) http://ocw.mit.edu/index.html2) http://ocw.mit.edu/index.htmlhttp://ocw.mit.edu/index.html 3) http://tutorial.math.lamar.edu3) http://tutorial.math.lamar.eduhttp://tutorial.math.lamar.edu 4) โปรแกรม Graph Version 4.14) โปรแกรม Graph Version 4.1 5) โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad5) โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad


ดาวน์โหลด ppt ประมวลการสอน รายวิชา 0201112 คณิตศาสตร์ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีชัย สิทธิศร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google