งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลการสอนรายวิชา 0201112 คณิตศาสตร์ 2
ประมวลการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีชัย สิทธิศร

2 คำอธิบายรายวิชา อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันชี้กำลัง และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก เทคนิคการอินทิเกรต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันชี้กำลัง และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกได้ 2. หาปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันชี้กำลัง 3. หาปริพันธ์โดยใช้เทคนิคแบบต่าง ๆ ได้ 4. ประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขตได้ 5. หาลิมิตของฟังก์ชันในรูปแบบที่ยังไม่ได้นิยามได้

4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ต่อ)
6. หาปริพันธ์ไม่ตรงแบบได้ 7. ทดสอบการลู่เข้าของลำดับและอนุกรมได้ 8. กระจายฟังก์ชันเป็นอนุกรมเลขชี้กำลัง และหาช่วงของการลู่เข้าได้ 9. สร้างสมการเชิงอนุพันธ์ได้ 10. แก้สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นได้

5 หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย
หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย 1.1 ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ 1.2 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังธรรมชาติ 1.3 ฟังก์ชันเลขชี้กำลังทั่วไป 1.4 ฟังก์ชันลอการิทึมทั่วไป 1.5 ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก

6 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง เทคนิคการหาปริพันธ์
หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง เทคนิคการหาปริพันธ์ 2.1 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต 2.2 การหาปริพันธ์โดยแทนค่า 2.3 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ประกอบด้วย 2.4 การปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติบางรูปแบบ 2.5 การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ

7 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง เทคนิคการหาปริพันธ์ (ต่อ)
หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง เทคนิคการหาปริพันธ์ (ต่อ) 2.6 การหาปริพันธ์โดยแยกส่วน (Integration by Parts) 2.7 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันกำลังสอง 2.8 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะโดยแยกเป็นเศษส่วนย่อย 2.9 การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะของไซน์และโคไซน์ 2.10 การหาปริพันธ์โดยแทนค่าแบบอื่น

8 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต
หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต 3.1 การหาพื้นที่ 3.2 การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุน 3.3 การหาความยาวส่วนโค้ง 3.4 การหาพื้นที่ผิว 3.5 การประมาณค่าปริพันธ์จำกัดเขต

9 หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์โลปิตาลและปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
หน่วยการเรียนที่ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์โลปิตาลและปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 4.1 หลักเกณฑ์โลปิตาล (L’Hôpital’s Rule) 4.2 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

10 หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง ลำดับและอนุกรม
หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 5.1 ลำดับอนันต์ 5.2 อนุกรมอนันต์ 5.3 การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรม 5.4 อนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์ 5.5 อนุกรมกำลัง 5.6 อนุพันธ์และปริพันธ์ของอนุกรมกำลัง 5.7 อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอริน 5.8 อนุกรมทวินาม

11 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น
หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 6.1 สมการเชิงอนุพันธ์ 6.2 การสร้างสมการเชิงอนุพันธ์ 6.3 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบตัวแปรแยกกันได้ 6.4 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเอกพันธ์ 6.5 การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบลงตัว 6.6 การแก้สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง 6.7 การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์

12 การวัดผล และประเมินผล
6.1 ทดสอบระหว่างภาคครั้งที่ คะแนน 6.2 ทดสอบระหว่างภาคครั้งที่ คะแนน 6.3 แบบฝึกหัด คะแนน 6.4 รายงาน คะแนน 6.4 ความสนใจในการเรียน คะแนน 6.5 สอบปลายภาค คะแนน รวม คะแนน

13 กำหนดการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
7.1 คะแนน 90 – 100 A 7.2 คะแนน 80 – 89 B+ 7.3 คะแนน 70 – 79 B 7.4 คะแนน 60 – 69 C+ 7.5 คะแนน 50 – 59 C 7.6 คะแนน 40 – 49 D+ 7.7 คะแนน 30 – 39 D 7.8 คะแนน – 29 F

14 หนังสืออ่านประกอบ 1) ทวีชัย สิทธิศร : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
1) ทวีชัย สิทธิศร : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 2) สุเทพ จันทร์สมศักดิ์ : แคลคูลัส ตอน 2 3) Barry Mitchell : Calculus without Analytic Geometry 4) Earl W. Swokowski : Calculus with A alytic Geometry 5) Edwin J. Purcell : Calculus with Analytic Geometry 6) Frank Jr. Ayres : Calculus 7) Louis Leithold: The Calculus with Analytic Geometry

15 หนังสืออ่านประกอบ(ต่อ)
8) Michael Spivak : Calculus 9) Protter and Morrey: College Calculus with Analytic Geometry 10) Ralph Palmer Agnew, Calculus:Analytic Geometry and Calculus with Vectors , McGraw-Hill Book Company, Inc, p. 11) Saturnino L. Salas and Einar Hille: Calculus: One and Several Variables 12) S.T. Tan : Applied Calculus for the Managerial, Life, and Social Science 13) Gerald L. Bradley and Karl J. Smith , Calculus , Prentice Hall Inc. , Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.

16 สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซด์
1) 2) 3) 4) โปรแกรม Graph Version 4.1 5) โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad


ดาวน์โหลด ppt ประมวลการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google