งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patron Info Application สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551 Patron Image.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patron Info Application สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551 Patron Image."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patron Info Application สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551 Patron Image

2 การจัดการรูปภาพ ผู้ใช้บริการ การจัดการรูปภาพ หมายถึง การนำเอา รูปภาพผู้ใช้บริการ มาไว้ในระเบียนประวัติของผู้ใช้ Patron Image

3 วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้บริการ  เพื่อป้องกันการนำบัตรผู้อื่นมาใช้

4 โปรแกรมการจัดการรูปภาพมี 2 ลักษณะ  การจัดเก็บรูปภาพไว้ภายในฐานข้อมูลระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ  การจัดเก็บรูปภาพไว้ภายนอกฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

5 เงื่อนไขในการนำภาพผู้ใช้บริการเข้า ระบบ  การกำหนดขนาดของภาพ กว้าง 128 pixel และ สูง 144 pixel  การกำหนดชื่อไฟล์รูปภาพของนิสิต ควร กำหนดด้วยรหัสประจำตัว สำหรับบุคลากร ให้ใช้อักษรย่อของคณะ เลขประจำตำแหน่ง หรือ เป็นชื่อภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง  นามสกุลของไฟล์ใช้ jpeg เช่น.jpg  เพิ่ม Tag y และพิมพ์ url: ตามด้วย สถานที่จัดเก็บไฟล์รูป

6 ขั้นตอนการจัดเก็บรูปภาพเข้า ฐานข้อมูล  เปิด Internet Explorer  พิมพ์ URL ที่ Address URL:ftp:// ตาม ด้วยไอพีหรือชื่อ Server ที่ต้องการ กด Enter  ใส่ Login และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ  เข้าสู่ Server สำหรับจัดเก็บรูปภาพ ซึ่งกรณี สำนักวิทยบริการกำหนดไว้ 4 โฟลเดอร์ 4.1 AREC_staff สำหรับจัดเก็บรูปภาพ บุคลากรสำนักวิทยบริการ 4.2 MSU_staff สำหรับจัดเก็บรูปภาพ บุคลากรมหาวิทยาลัย 4.3 Student สำหรับเก็บรูปภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.4 External สำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำภาพสมาชิก เข้าจัดเก็บใน Photo Server ในขั้นตอนนี้ต้องตรวจเช็คขนาดรูปภาพให้ ได้ตามที่กำหนดไว้คือความกว้าง 128 pixel และความสูง 144 pixel และชื่อสกุลไฟล์ที่ ใช้คือ.jpg

7 ขั้นตอนการเข้าไปกำหนดโปรแกรม ในการใช้ครั้งแรก 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Innovative Millennium 2. พิมพ์ Username และ Password และคลิก OK

8 ขั้นตอนการเข้าไปกำหนดโปรแกรม ในการใช้ครั้งแรก 3. แสดงหน้าจอโปรแกรม ยืม - คืน ( Circulation Module, Millennium ) ก่อนอื่นในการเข้าใช้ครั้งแรกต้องไปกำหนด Admin--> Login Manager--> Manager Controlled Options เลือก Show Parton Photo

9 การเพิ่มภาพผู้ใช้บริการในฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการในโปรแกรมยืม - คืน (Circulation Module, Millennium) 1. แสดงหน้าจอโปรแกรมยืม - คืน ( Circulation Module, Millennium )

10 การเพิ่มภาพผู้ใช้บริการในฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการในโปรแกรมยืม - คืน (Circulation Module, Millennium) 2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้บริการ นำด้วย n และตามด้วยชื่อ – สกุล คลิก Search เช่น n สมจิต คลิก Edit เพื่อแก้ไข n สมจิต

11 การเพิ่มภาพผู้ใช้บริการในฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการในโปรแกรมยืม - คืน (Circulation Module, Millennium) คลิก Inert เพื่อเพิ่มข้อมูล

12 3. นำเคอน์เซอร์ไว้หลังคำบรรทัดสุดท้ายแล้วกด Enter ให้ พิมพ์ y ตามด้วย url ของที่อยู่ของ ภาพจากฐานข้อมูลภาพเช่น y url:http://202.28.32.92/cirphoto/arec_staff/l40.jpg url:http://202.28.32.92/cirphoto/arec_staff/l40.jpg คลิก Save และคลิก Closed url:http://202.28.32.92/cirphoto/arec_staff/l40.jpg วางเคอน์เซอร์ พิมพ์ Y

13 4. เข้าตรวจสอบรายการที่บันทึกภาพจะ ปรากฏรายการดังนี้

14 The end


ดาวน์โหลด ppt Patron Info Application สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551 Patron Image.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google