งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรณารักษชำนาญการพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรณารักษชำนาญการพิเศษ
การลงรายการ ป้ายระเบียน (Leader) โดย..ประนอม นามษร บรรณารักษชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 ป้ายระเบียน (Leader) ป้ายระเบียน คือ ส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ประกอบด้วย ตัวเลข และรหัส ที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆ ป้ายระเบียนนี้เป็นส่วนที่มีความยาวคงที่ 24 ตำแหน่ง และเป็นเขตข้อมูลแรกของระเบียนบรรณานุกรม

3 การลงรายการป้ายระเบียน
การลงรายการของ Leader ระบบจะกำหนดมาให้แล้วบางตำแหน่ง เมื่อบันทึกรายการลงในฐานข้อมูลตามลำดับของเขต ข้อมูลในแผ่นงานครบแล้ว กดบันทึก (save) ระเบียนบรรณานุกรมจะปรากฏเขตข้อมูล

4 MARC Leader เพิ่มขึ้นมา ให้ลงรายการตามลำดับ ตำแหน่ง 00-23 มีความยาวคงที่
24 ตัว ดังนี้

5 ให้ใส่ b (blank) ตำแหน่งที่ไม่ใช้หรือไม่มีการกำหนด
หน้าจอแสดงรายการ MARC Leader

6 -ตำแหน่งที่ Logical record Length เป็นส่วนที่ระบุความยาวของอักขระทั้งหมดของระเบียนเป็นตัวเลข 5 หลัก ซึ่งระบบกำหนดให้เป็นเครื่องหมาย # 5 ตำแหน่ง คือ #####

7 เป็นส่วนที่บอกสถานภาพของระเบียน
- ตำแหน่งที่ 05 Record status เป็นส่วนที่บอกสถานภาพของระเบียน ประกอบด้วยรหัสที่เป็นอักษร 1 ตัว ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ของระเบียนกับแฟ้มข้อมูล ระบบกำหนดไว้ให้แล้ว คือ n = New หมายถึง ระเบียนใหม่

8 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 05 Record status

9 - ตำแหน่งที่ 06 Type of record เป็นตำแหน่งที่ใช้บันทึกรหัส 1 ตัวอักษร ที่แยกความแตกต่างของประเภทของระเบียน MARC 21 ซึ่งมีหลายประเภท เช่น หนังสือ/เอกสาร แผนที โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น

10 รหัสสำหรับหนังสือ/เอกสารใช้รหัส a
ซึ่งระบบกำหนดไว้ให้แล้ว คือ a = Language material หมายถึง ระเบียนบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ถ่ายทอดโดยภาษาในการสื่อสาร

11 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 05 Record status

12 หรือดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งที่ 07 BIB LEVL จะปรากฏรหัสให้เลือกรายการ
- ตำแหน่งที่ 07 Bibliographic level เป็นรหัสอักษร 1 ตัว ที่บอกถึงระดับบรรณานุกรม m = Monograph/item การลงรายการบรรณานุกรมที่มีเนื้อหาเดียว คือหนังสือ หรือดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งที่ 07 BIB LEVL จะปรากฏรหัสให้เลือกรายการ

13 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 07 Bibliographic level

14 - ตำแหน่งที่ 08 Type of control
เป็นตำแหน่งที่ระบุประเภทของการควบคุมเอกสาร ให้ลงรหัสระบุประเภทของการควบคุมเอกสาร ระบบกำหนดไว้ให้ เป็น b คือ ไม่ระบุประเภทของการควบคุมเอกสารที่กำลังทำรายการ

15 - ตำแหน่งที่ 09 Character coding scheme เป็นรหัส 1 ตัวที่บอกผังรหัสอักขระที่ เป็นรหัสสากล (Unicode) ให้ใส่ a = UCS/Unicode (เป็นรหัสอักขระที่ได้จาก Universal Coded Character Set (UCS) (ISO10646) หรือ Unicode

16 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 09
หน้าจอรายการ Character coding

17 ใน MARC 21 จะกำหนดให้ 2 ตำแหน่งแรก
- ตำแหน่งที่ 10 Indicator count เป็นตำแหน่งที่บอกจำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละเขตข้อมูล ใน MARC 21 จะกำหนดให้ 2 ตำแหน่งแรก ของเขตข้อมูลเป็นตัวบ่งชี้ ฉะนั้นข้อมูลในตำแหน่งนี้ ระบบกำหนดไว้ให้เป็น 2 เสมอ

18 ตัวเล็กหรือตัวเลข ระบบจึงกำหนดไว้ให้เป็น 2 เสมอ
-ตำแหน่งที่ 11 Subfield code count เป็นตำแหน่งที่บอกถึงจำนวนของรหัสเขตข้อมูลย่อย ใน MARC 21 รหัสแสดงเขตข้อมูลย่อยประกอบด้วย เครื่องหมาย # และอักษร ตัวเล็กหรือตัวเลข ระบบจึงกำหนดไว้ให้เป็น 2 เสมอ

19 - ตำแหน่งที่ 12-16 Base address of
data เป็นรหัสบอกตำแหน่งที่อยู่ของอักขระ ตัวแรกของเขตข้อมูลควบคุมเขตแรกรวมกับ เครื่องหมายท้ายสุดของนามานุกรมเขตข้อมูล เป็นตัวเลข 5 หลัก ระบบกำหนดไว้ให้เป็นเครื่องหมาย # คือ #####

20 - ตำแหน่งที่ 17 Encoding level เป็น
รหัสบอกถึงระดับความสมบูรณ์ของการ ลงรายการบรรณานุกรม รหัสนี้อาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 1 ตัว ให้ใส่ I = OCLC-Full-Level input by participant

21 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 17 Encoding level

22 - ตำแหน่งที่ 18 Descriptive cataloging form เป็นรหัส 1 ตัว รหัสอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ เพื่อบอกว่าระเบียนนั้นลงรายการตามหลักเกณฑ์ใด ระบบกำหนดเป็นรหัส a = AACR2 หมายถึงการลงรายการตามหลักเกณฑ์การลงรายการตามกฏ AACR2 และคู่มือการลงรายการที่อิง AACR2 เครื่องหมายต่าง ๆ ใช้ตาม ISBD

23 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 18 Descriptive cataloging

24 - ตำแหน่งที่ 19 Linked record requirement
เป็นรหัสที่บอกให้ทราบว่าหมายเหตุที่อยู่ในเขตข้อมูลเชื่อมโยง สามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องเข้าถึงระเบียนจริงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กำหนดไว้ให้เป็น b (Related record not required)

25 ตำแหน่งที่ 20 Length of the length-of field portion เป็นตำแหน่งที่ระบุความยาวของเขตข้อมูล มีทั้งหมด 4 หลัก ระบบกำหนดไว้ให้แล้ว เป็น 4 หมายถึง ความยาวของความยาวของ เขตข้อมูลคือ 4

26 - ตำแหน่งที่ 21 Length of the implementation defined portion เป็นตำแหน่งที่ระบุความยาวของตำแหน่งที่เริ่มต้นของเขตข้อมูลที่ระบุในนามานุกรมเขตข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 5 หลัก ดังนั้นความยาวของตำแหน่งเริ่มต้น จึงเป็น 5 ระบบกำหนดไว้ให้แล้ว

27 ตำแหน่งที่ 22 Length of the implementation-defined portion ใน MARC 21 นามานุกรมเขตข้อมูลไม่มีส่วนของตำเหน่งที่กำหนดการติดตั้ง จึงใช้เป็นเลข 0 ระบบกำหนดไว้ให้แล้วเป็น 0

28 - ตำแหน่งที่ 23 Undefined ยังไม่มีการ
กำหนดใช้รหัส ระบบกำหนดไว้ให้แล้วเป็น 0 เมื่อลงบันทึกรายการครบทุกรายการแล้วกด Ctrl + R จากนั้นเลือกปุ่ม save เพื่อบันทึกรายการอีกครั้ง

29 ????? สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google