งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป้ายระเบียน (Leader) ป้ายระเบียน คือ ส่วนของ ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ประกอบด้วย ตัวเลข และรหัส ที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆ ป้าย ระเบียนนี้เป็นส่วนที่มีความยาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป้ายระเบียน (Leader) ป้ายระเบียน คือ ส่วนของ ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ประกอบด้วย ตัวเลข และรหัส ที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆ ป้าย ระเบียนนี้เป็นส่วนที่มีความยาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ป้ายระเบียน (Leader) ป้ายระเบียน คือ ส่วนของ ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ประกอบด้วย ตัวเลข และรหัส ที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆ ป้าย ระเบียนนี้เป็นส่วนที่มีความยาว คงที่ 24 ตำแหน่ง และเป็นเขต ข้อมูลแรกของระเบียน บรรณานุกรม

3 การลงรายการป้าย ระเบียน การลงรายการของ Leader ระบบจะกำหนดมาให้แล้วบาง ตำแหน่ง เมื่อบันทึกรายการลง ในฐานข้อมูลตามลำดับของเขต ข้อมูลในแผ่นงานครบแล้ว กด บันทึก (save) ระเบียน บรรณานุกรมจะปรากฏเขตข้อมูล

4 MARC Leader เพิ่มขึ้นมา ให้ลงรายการตามลำดับ ตำแหน่ง 00-23 มีความยาว คงที่ 24 ตัว ดังนี้

5 ตำแหน่งที่ไม่ใช้หรือไม่มีการ กำหนด ให้ใส่ b (blank) หน้าจอแสดงรายการ MARC Leader

6 - ตำแหน่งที่ 00-04 Logical record Length เป็น ส่วนที่ระบุความยาวของอักขระ ทั้งหมดของระเบียนเป็นตัวเลข 5 หลัก ซึ่งระบบกำหนดให้เป็น เครื่องหมาย # 5 ตำแหน่ง คือ #####

7 - ตำแหน่งที่ 05 Record status เป็นส่วนที่บอกสถานภาพของ ระเบียน ประกอบด้วยรหัสที่เป็นอักษร 1 ตัว ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ ของระเบียนกับแฟ้มข้อมูล ระบบกำหนดไว้ให้แล้ว คือ n = New หมายถึง ระเบียนใหม่

8 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 05 Record status

9 - ตำแหน่งที่ 06 Type of record เป็นตำแหน่งที่ใช้บันทึก รหัส 1 ตัวอักษร ที่แยกความ แตกต่างของประเภทของระเบียน MARC 21 ซึ่งมีหลายประเภท เช่น หนังสือ / เอกสาร แผนที โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น

10 รหัสสำหรับหนังสือ / เอกสาร ใช้รหัส a ซึ่งระบบกำหนดไว้ให้แล้ว คือ a = Language material หมายถึง ระเบียนบรรณานุกรม ของสิ่งพิมพ์ที่ถ่ายทอดโดย ภาษาในการสื่อสาร

11 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 05 Record status

12 - ตำแหน่งที่ 07 Bibliographic level เป็นรหัสอักษร 1 ตัว ที่บอกถึง ระดับบรรณานุกรม m = Monograph/item การลง รายการบรรณานุกรมที่มีเนื้อหา เดียว คือหนังสือ หรือดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งที่ 07 BIB LEVL จะปรากฏรหัสให้ เลือกรายการ

13 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 07 Bibliographic level

14 - ตำแหน่งที่ 08 Type of control เป็นตำแหน่งที่ระบุประเภทของ การควบคุมเอกสาร ให้ลงรหัส ระบุประเภทของการควบคุม เอกสาร ระบบกำหนดไว้ให้ เป็น b คือ ไม่ระบุประเภทของการ ควบคุมเอกสารที่กำลังทำ รายการ

15 - ตำแหน่งที่ 09 Character coding scheme เป็นรหัส 1 ตัวที่บอกผัง รหัสอักขระที่ เป็นรหัสสากล (Unicode) ให้ใส่ a = UCS/Unicode ( เป็น รหัสอักขระที่ได้จาก Universal Coded Character Set (UCS) (ISO10646) หรือ Unicode

16 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 09 หน้าจอรายการ Character coding

17 - ตำแหน่งที่ 10 Indicator count เป็นตำแหน่งที่บอกจำนวน ตัวบ่งชี้ในแต่ละเขตข้อมูล ใน MARC 21 จะกำหนดให้ 2 ตำแหน่งแรก ของเขตข้อมูลเป็นตัวบ่งชี้ ฉะนั้น ข้อมูลในตำแหน่งนี้ ระบบกำหนด ไว้ให้เป็น 2 เสมอ

18 - ตำแหน่งที่ 11 Subfield code count เป็นตำแหน่งที่บอกถึงจำนวนของ รหัสเขตข้อมูลย่อย ใน MARC 21 รหัสแสดงเขตข้อมูลย่อย ประกอบด้วย เครื่องหมาย # และ อักษร ตัวเล็กหรือตัวเลข ระบบจึง กำหนดไว้ให้เป็น 2 เสมอ

19 - ตำแหน่งที่ 12-16 Base address of data เป็นรหัสบอกตำแหน่งที่อยู่ ของอักขระ ตัวแรกของเขตข้อมูลควบคุมเขต แรกรวมกับ เครื่องหมายท้ายสุดของนามานุ กรมเขตข้อมูล เป็นตัวเลข 5 หลัก ระบบกำหนด ไว้ให้เป็นเครื่องหมาย # คือ #####

20 - ตำแหน่งที่ 17 Encoding level เป็น รหัสบอกถึงระดับความสมบูรณ์ ของการ ลงรายการบรรณานุกรม รหัสนี้ อาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 1 ตัว ให้ใส่ I = OCLC-Full-Level input by participant

21 หน้าจอรายการตำแหน่งที่ 17 Encoding level

22 - ตำแหน่งที่ 18 Descriptive cataloging form เป็นรหัส 1 ตัว รหัสอาจเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรก็ได้ เพื่อบอกว่า ระเบียนนั้นลงรายการตาม หลักเกณฑ์ใด ระบบกำหนดเป็น รหัส a = AACR2 หมายถึงการ ลงรายการตามหลักเกณฑ์การลง รายการตามกฏ AACR2 และคู่มือ การลงรายการที่อิง AACR2 เครื่องหมายต่าง ๆ ใช้ตาม ISBD

23 หน้าจอรายการตำแหน่ง ที่ 18 Descriptive cataloging

24 - ตำแหน่งที่ 19 Linked record requirement เป็นรหัสที่บอกให้ทราบว่าหมาย เหตุที่อยู่ในเขตข้อมูลเชื่อมโยง สามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้อง เข้าถึงระเบียนจริงที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ กำหนดไว้ให้เป็น b (Related record not required)

25 - ตำแหน่งที่ 20 Length of the length-of field portion เป็น ตำแหน่งที่ระบุความยาวของเขต ข้อมูล มีทั้งหมด 4 หลัก ระบบ กำหนดไว้ให้แล้ว เป็น 4 หมายถึง ความยาวของ ความยาวของ เขตข้อมูลคือ 4

26 - ตำแหน่งที่ 21 Length of the implementation defined portion เป็นตำแหน่งที่ระบุความ ยาวของตำแหน่งที่เริ่มต้นของเขต ข้อมูลที่ระบุในนามานุกรมเขต ข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 5 หลัก ดังนั้น ความยาวของตำแหน่งเริ่มต้น จึง เป็น 5 ระบบกำหนดไว้ให้แล้ว

27 - ตำแหน่งที่ 22 Length of the implementation-defined portion ใน MARC 21 นามานุ กรมเขตข้อมูลไม่มีส่วนของตำ เหน่งที่กำหนดการติดตั้ง จึงใช้เป็นเลข 0 ระบบกำหนดไว้ให้ แล้วเป็น 0

28 - ตำแหน่งที่ 23 Undefined ยังไม่มีการ กำหนดใช้รหัส ระบบกำหนดไว้ให้ แล้วเป็น 0 เมื่อลงบันทึกรายการครบทุก รายการแล้วกด Ctrl + R จากนั้น เลือกปุ่ม save เพื่อบันทึกรายการ อีกครั้ง

29


ดาวน์โหลด ppt ป้ายระเบียน (Leader) ป้ายระเบียน คือ ส่วนของ ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ประกอบด้วย ตัวเลข และรหัส ที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆ ป้าย ระเบียนนี้เป็นส่วนที่มีความยาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google