งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A point is an equilibrium point (critical point) for a

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A point is an equilibrium point (critical point) for a"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A point is an equilibrium point (critical point) for a
system If is a solution of the system

2 An equilibrium point is called stable if for every  > 0 there exists  > 0 such that: then if for all t  0 y x

3 An equilibrium point is called an asymptotically stable if it is stable and there exists  > 0 such that: if then y x is called unstable if it is not stable

4 System of linear differential equations
เมื่อ สมการช่วยคือ เมื่อ และ คำตอบของสมการช่วยจะได้ eigenvalue 2 ตัว คือ 1 และ 2

5 กรณีที่ 1 eigenvalue ที่เป็นจำนวนจริง ทำได้ eigenvector 2 ตัว คือ
ซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้นกัน(linearly independent) คำตอบทั่วไปของระบบสมการคือ (i) 1 >2 > 0 จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า unstable nodal point

6 (ii) 1 <2 < 0 จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า stable nodal point (asymptotically stable ) จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า saddle point (iii) 1 > 0 >2 (unstable)

7 จุดสมดุล เรียกว่า line of critical point
(iv) 1 = 0 >2 จุดสมดุล เรียกว่า line of critical point (v) 1 = 0 <2 (unstable)

8 (vi) 1 =2 > 0 จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า star nodal source (unstable ) (vii) 1 =2 < 0 จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า star nodal sink (asymptotically stable ) จุดสมดุลเป็นจุด unstable (viii) 1 =2 = 0

9 กรณีที่ 2 1= 2= เป็นจำนวนจริงที่เท่ากัน ได้ eigenvector 1 ตัว
คำตอบทั่วไปของระบบสมการคือ (i) >0 จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า unstable improper node

10 จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า stable improper node
(ii) <0 (asymptotically stable ) จุดสมดุล เรียกว่า line of critical point (iii) =0

11 กรณีที่ 3 1=a+bi และ 2=a-bi เป็นจำนวนเชิงซ้อน
ได้ eigenvector คือ v + iw คำตอบทั่วไปของระบบสมการคือ จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า spiral source (i) a>0

12 จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า spiral sink
(ii) a<0 จุดสมดุล (0,0) เรียกว่า stable center (iii) a=0


ดาวน์โหลด ppt A point is an equilibrium point (critical point) for a

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google