งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Decision Tree. เรียกอีกชื่อว่า Classification tree เป็นเทคนิคแบบ Supervised Learning เป็นวิธีเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมี โครงสร้างเป็นต้นไม้ แตกแขนงไปตามเงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Decision Tree. เรียกอีกชื่อว่า Classification tree เป็นเทคนิคแบบ Supervised Learning เป็นวิธีเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมี โครงสร้างเป็นต้นไม้ แตกแขนงไปตามเงื่อนไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Decision Tree

2 เรียกอีกชื่อว่า Classification tree เป็นเทคนิคแบบ Supervised Learning เป็นวิธีเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมี โครงสร้างเป็นต้นไม้ แตกแขนงไปตามเงื่อนไข หรือข้อมูลที่ได้คาดคะเนไว้ว่าจะเกิดขึ้น โครงสร้างของ Decision tree จะประกอบด้วย – ใบ (Leaf) เป็นส่วนของผลลัพธ์ที่ได้ – กิ่ง (Branch) เป็นตัวเชื่อมระหว่างโหนด – ราก (Root) เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์

3 ตัวอย่าง root branch leaf If outlook=sunny and humidity=normal then play=yes If outlook=overcast then play=yes If outlook=rainy and windy=false then play=yes If outlook=sunny and humidity=high then play=no If outlook=rainy and windy=true then play=no

4 Decision Tree การเรียนรู้ด้วย Decision tree เป็นการเรียนรู้จาก การคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น อาศัยเงื่อนไขเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเมื่อมี เหตุการณ์ใดๆขึ้น จะแสดงผลออกมาอย่างไร ต้องการต้นไม้ให้มีขนาดเล็ก การคาดคะเนจะถูกนำเสนอด้วยรูปแบบการ ตัดสินใจ (if/then/else) – If outlook=overcast then play=yes

5 Information Gain ค่า Information gain ถูกนำมาใช้ในการเลือก attribute ในแต่ละ node ของ tree attribute ตัวใดทีมีค่า Information gain สูงสุด จะถูกเลือก

6 Entropy

7 ตัวอย่างการคำนวณค่า Entropy

8 ตัวอย่างการคำนวณค่าเฉลี่ยของ information

9 ตัวอย่างการคำนวณค่า Information Gain Gain(outlook) = info([9,5]) - info([2,3], [4,0], [3,2]) = 0.940 – 0.693 = 0.247 bits Information value of creating a branch on the outlook attribute

10

11 [yes,no] = [9,5] [2,3][4,0] [3,2] [2,2][4,2] [3,1] [3,4][6,1] [6,2] [3,3] เลือกได้ 4 กรณี Which is the best choice?

12 [2,0][1,1] [1,0] [0,3] [2,0] [1,2][1,1]

13


ดาวน์โหลด ppt Decision Tree. เรียกอีกชื่อว่า Classification tree เป็นเทคนิคแบบ Supervised Learning เป็นวิธีเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมี โครงสร้างเป็นต้นไม้ แตกแขนงไปตามเงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google