งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9-1 บทที่ 9 การรับและแสดงผลข้อมูล OUTLINE คำสั่งรับข้อมูล –read, readln – อ่านโดยฟังก์ชัน readkey คำสั่งแสดงผล ข้อมูล –write, writeln – การพิมพ์แบบ กำหนดรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9-1 บทที่ 9 การรับและแสดงผลข้อมูล OUTLINE คำสั่งรับข้อมูล –read, readln – อ่านโดยฟังก์ชัน readkey คำสั่งแสดงผล ข้อมูล –write, writeln – การพิมพ์แบบ กำหนดรูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9-1 บทที่ 9 การรับและแสดงผลข้อมูล OUTLINE คำสั่งรับข้อมูล –read, readln – อ่านโดยฟังก์ชัน readkey คำสั่งแสดงผล ข้อมูล –write, writeln – การพิมพ์แบบ กำหนดรูปแบบ writeln(n:m) – คำสั่งพิมพ์ออก ทางเครื่อง – คำสั่งจัดหน้าจอ gotoxy, clrscr

2 9-2 คำสั่งแสดงผลข้อมูล คำสั่งแสดงผลข้อมูล write, writeln – เป็นคำสั่งที่ใช้พิมพ์ข้อความ หรือ ตัว แปร หรือ นิพจน์ รูปแบบ writeln ( ‘ ข้อความ ’ ) writln ( ตัวแปร 1, ตัวแปร 2 ….)

3 9-3 คำสั่งแสดงผลข้อมูล คำสั่ง write เมื่อเขียนแล้ว เคอร์เซอร์อยู่บรรทัดเดิม คำสั่ง writeln เมื่อเขียนแล้ว เคอร์เซอร์ขึ้นบรรทัดใหม่

4 9-4 การพิมพ์แบบกำหนดรูปแบบ การพิมพ์แบบกำหนดรูปแบบ ใช้ คำสั่ง รูปแบบ writeln( ข้อมูล : จำนวนคอลัมน์ ) กรณี กำหนดคอลัมน์กว้างการพมิพ์ จะเติมที่ละคอลัมน์จากขวาไปซ้ายที่ เหลือเติม Blank กรณีเนื่อที่ไม่พอก็ยังพิมพ์ครบทุก ตัว

5 9-5 การพิมพ์แบบกำหนดรูปแบบ หากตัวแปรเป็นแบบ Real และไม่ กำหนดรูปแบบการพิมพ์ จะแสดงใน รูปของทศนิยมยกกำลัง เช่น 6.89000000E+01 รูปแบบ writeln(real :a:b) a จำนวนคอลัมน์ที่ใช้ทั้งหมด b จำนวนเลขหลังจุดทศนิยม เลขจำนวนจิรงพิมพ์จากซ้ายไปขวา ถ้าระบุคอลัมน์กว้างพอ ถ้าไม่จะ พิมพ์ชิดขวา

6 9-6 คำสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง รูปแบบ writeln(lst, ข้อความ ) เนื่องจาก lst เป็นตัวแปรอยู่ในยูนิต printer จึงต้องประการ USES printer ที่ส่วนหัวของโปรแกรม หากมีการใช้หลายยูนิตให้ใช้, คั่น Uses printer,wincrt;

7 9-7 คำสั่งจัดหน้าจอ คำสั่ง clrscr เป็นคำสั่งลบหน้าจอ พร้อมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่มุมซ้าย ของหน้าจอ คำสั่ง gotoxy (col,row) ทำหน้าที่ เคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ระบุบน หน้าจอ เช่น goto (20,4) คือไปที่ คอลัมน์ 20 บรรทัดที่ 4 ต้องใช้ USES wincrt ที่ส่วนหัว

8 9-8 โปรแกรมคำสั่งจัดหน้าจอ PROGRAM write1; USES Wincrt; VAR a : integer; b : real; temp : string; begin a := 20; b := 12.5; temp := '//////////////// /////////// ’ ; gotoxy (10,10); writeln(temp); write(a:3); writeln('**',b:15:2) ; writeln('a: ',a*b:5:1); gotoxy (10,15); writeln(temp); readln; end.

9 9-9 คำสั่งรับข้อมูล คำสั่ง read และ readln เป็นการให้ค่าตัวแปรโดยการป้อน ข้อมูลทางแป้นพิมพ์ หรือ อ่านจาก หน่วยความจำสำรอง ประเภทข้อมูลที่อ่านเป็นได้ทุก ประเภท ยกเว้นบูลีน คำสั่งจะรอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลและ กด Enter จึงจะนำค่าไปเก็บไว้ในตัว แปร

10 9-10 คำสั่งรับข้อมูล รูปแบบ readln( ตัวแปร 1, ตัวแปร 2 … ) หรือ readln; คำสั่ง read เคอร์เซอร์จะอยู่ที่เดิม คำสั่ง readln เคอร์เซอร์จะขึ้น บรรทัดใหม่

11 9-11 ตัวอย่างโปรแกรม writeln และ readln PROGRAM writeread; USES Wincrt; VAR age : integer; name : string[30]; begin write('Enter your name: '); readln(name); write('Enter your age:'); readln(age); writeln(name,' is ',age,' year old.'); readln; end.

12 9-12 ฟังก์ชัน Readkey Readkey เป็นฟังก์ชันอยู่ในยูนิต crt เมื่อจะใช้ต้องมี USES ใช้รับข้อมูลแบบ Char เท่านั้น เครื่องจะรอรับข้อมูล เมื่อได้แล้วไม่ ต้องกด Enter รูปแบบ ตัวแปร := readkey

13 9-13 โปรแกรม readkey Program readkey1; uses wincrt; var ch: char; begin write('Press any key on keyboard:'); ch := readkey; writeln; writeln('You press character==> ',ch); readln; end.


ดาวน์โหลด ppt 9-1 บทที่ 9 การรับและแสดงผลข้อมูล OUTLINE คำสั่งรับข้อมูล –read, readln – อ่านโดยฟังก์ชัน readkey คำสั่งแสดงผล ข้อมูล –write, writeln – การพิมพ์แบบ กำหนดรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google