งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การรับและแสดงผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การรับและแสดงผลข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การรับและแสดงผลข้อมูล
OUTLINE คำสั่งรับข้อมูล read, readln อ่านโดยฟังก์ชัน readkey คำสั่งแสดงผลข้อมูล write, writeln การพิมพ์แบบกำหนดรูปแบบ writeln(n:m) คำสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง คำสั่งจัดหน้าจอ gotoxy, clrscr

2 คำสั่งแสดงผลข้อมูล คำสั่งแสดงผลข้อมูล write, writeln รูปแบบ
เป็นคำสั่งที่ใช้พิมพ์ข้อความ หรือ ตัวแปร หรือ นิพจน์ รูปแบบ writeln (‘ข้อความ’) writln (ตัวแปร1,ตัวแปร2….)

3 คำสั่งแสดงผลข้อมูล คำสั่ง write เมื่อเขียนแล้วเคอร์เซอร์อยู่บรรทัดเดิม
คำสั่ง writeln เมื่อเขียนแล้วเคอร์เซอร์ขึ้นบรรทัดใหม่

4 การพิมพ์แบบกำหนดรูปแบบ
การพิมพ์แบบกำหนดรูปแบบ ใช้คำสั่ง รูปแบบ writeln(ข้อมูล :จำนวนคอลัมน์) กรณี กำหนดคอลัมน์กว้างการพมิพ์จะเติมที่ละคอลัมน์จากขวาไปซ้ายที่เหลือเติม Blank กรณีเนื่อที่ไม่พอก็ยังพิมพ์ครบทุกตัว

5 การพิมพ์แบบกำหนดรูปแบบ
หากตัวแปรเป็นแบบ Real และไม่กำหนดรูปแบบการพิมพ์ จะแสดงในรูปของทศนิยมยกกำลัง เช่น E+01 รูปแบบ writeln(real :a:b) a จำนวนคอลัมน์ที่ใช้ทั้งหมด b จำนวนเลขหลังจุดทศนิยม เลขจำนวนจิรงพิมพ์จากซ้ายไปขวา ถ้าระบุคอลัมน์กว้างพอ ถ้าไม่จะพิมพ์ชิดขวา

6 คำสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง
รูปแบบ writeln(lst, ข้อความ) เนื่องจาก lst เป็นตัวแปรอยู่ในยูนิต printer จึงต้องประการUSES printer ที่ส่วนหัวของโปรแกรม หากมีการใช้หลายยูนิตให้ใช้ , คั่น Uses printer,wincrt;

7 คำสั่งจัดหน้าจอ คำสั่ง clrscr เป็นคำสั่งลบหน้าจอ พร้อมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่มุมซ้ายของหน้าจอ คำสั่ง gotoxy (col,row) ทำหน้าที่เคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ระบุบนหน้าจอ เช่น goto (20,4) คือไปที่คอลัมน์ 20 บรรทัดที่4 ต้องใช้ USES wincrt ที่ส่วนหัว

8 โปรแกรมคำสั่งจัดหน้าจอ
PROGRAM write1; USES Wincrt; VAR a : integer; b : real; temp : string; begin a := 20; b := 12.5; temp := '///////////////////////////’; gotoxy (10,10); writeln(temp); write(a:3); writeln('**',b:15:2); writeln('a: ',a*b:5:1); gotoxy (10,15); readln; end.

9 คำสั่งรับข้อมูล คำสั่ง read และ readln
เป็นการให้ค่าตัวแปรโดยการป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ หรือ อ่านจากหน่วยความจำสำรอง ประเภทข้อมูลที่อ่านเป็นได้ทุกประเภท ยกเว้นบูลีน คำสั่งจะรอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลและ กด Enter จึงจะนำค่าไปเก็บไว้ในตัวแปร

10 คำสั่งรับข้อมูล รูปแบบ readln( ตัวแปร1, ตัวแปร2…) หรือ readln;

11 ตัวอย่างโปรแกรม writeln และ readln
PROGRAM writeread; USES Wincrt; VAR age : integer; name : string[30]; begin write('Enter your name: '); readln(name); write('Enter your age:'); readln(age); writeln(name,' is ',age,' year old.'); readln; end.

12 ฟังก์ชัน Readkey Readkey เป็นฟังก์ชันอยู่ในยูนิต crt เมื่อจะใช้ต้องมี USES ใช้รับข้อมูลแบบ Char เท่านั้น เครื่องจะรอรับข้อมูล เมื่อได้แล้วไม่ต้องกด Enter รูปแบบ ตัวแปร := readkey

13 โปรแกรม readkey Program readkey1; uses wincrt; var ch: char; begin
write('Press any key on keyboard:'); ch := readkey; writeln; writeln('You press character==> ',ch); readln; end.


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การรับและแสดงผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google