งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

16 Aug. 2007. Admission date 12/6/50 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 64 ปี อาชีพทำนา ที่ อยู่ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด CC: สับสนและซึมลง 3 วันก่อนมารพ. PI: 1 สัปดาห์ก่อนมารพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "16 Aug. 2007. Admission date 12/6/50 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 64 ปี อาชีพทำนา ที่ อยู่ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด CC: สับสนและซึมลง 3 วันก่อนมารพ. PI: 1 สัปดาห์ก่อนมารพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 16 Aug. 2007

2 Admission date 12/6/50 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 64 ปี อาชีพทำนา ที่ อยู่ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด CC: สับสนและซึมลง 3 วันก่อนมารพ. PI: 1 สัปดาห์ก่อนมารพ. ทะเลาะกับ บุตรสาวรุนแรง มีอารมณ์ฉุนเฉียว นอน ตลอด ไม่ยอมกินข้าว กินน้ำ 5 วันก่อนมารพ. มาตรวจห้องตรวจจิต เวชได้ปรับยาเพิ่ม 3 วันก่อนมารพ. เริ่มมีอาการ ซึม พูด ไม่ได้ นอนตลอด บางครั้งตื่นขึ้นมาส่งเสียง ไม่เป็นภาษา มีปากสั่น มือสั่น ลุกเดินไม่ได้ มีคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีไข้

3 ไม่ยอมกินข้าว น้ำ หรือยา มีอุจจาระ ปัสสาวะราด ร่วมกับปัสสาวะออกน้อยลง ไม่มีไข้ ไม่มีชักเกร็งกระตุก ญาติเห็น อาการไม่ดีขึ้นจึงพามารพ. RI: เคยมีประวัติรักษาทางจิตเวช 7 ปีก่อน มารพ. ล่าสุดกินยาอยู่แต่ไม่ทราบยา อะไรบ้าง ญาติไม่ได้นำมาด้วย PI: ไม่มีโรคประจำตัวอื่น ไม่เคยแพ้ยา

4 Physical examinations GA: An elderly woman, confusion, agitation, poor co-operate V/S: BT-38 c, BP 150/80 mmHg PR-100/min, RR- 24/min HEENT: not pale, no jaudice dry lip and tongue CLN –ve

5 Chest &lungs: clear Heart: normal S1 S2, no mur mur Abdomen: soft, active bowel sound liver and spleen impalpable not full bladder EXT: no pitting edema, dry skin no redness of skin

6 CNS: disorientation to times,places,persons motor power at least grade 3 all deep tendon reflex 2+ all BBK- plantar flex both clonus –ve stiff neck can’t evaluation pupil 3 mm RTL BE no facial palsy

7 Investigations CBC: Hb- 14.1, Hct-43.7,WBC-18,540 Plt.-439,000 PMN-81 Lo-14,Mo-4 Eos-0.1 BS-184 BUN/Cr-28.8/1.1 Na-128 K-4.4 HCO3-26.7 Cl-95 Ca 10 Po4 4 Mg 3.1

8 LFT: Chol 148 TP 9.1 Alb 4.4 Glob 4.7 TB 0.9 DB-0.1 ALT 51 AST 41 ALP 235 UA: Sp.gr. 1.010 pH 7 albumin 3+ glucose –ve Ketone –ve blood –ve WBC 3-5 RBC 0

9

10

11 Serotonin syndrome The serotonin syndrome clinical triad of 1 mental-status changes, 2 autonomic hyperactivity, 3 neuromuscular abnormalities

12

13

14

15

16 in severe cases metabolic acidosis rhabdomyolysis elevated levels of serum aminotransferase creatinine renal failure disseminated intravascular coagulopathy. Laboratory abnormalities

17

18 Hx เพิ่มเติม Dx. Bipolar disorder since 2547 on lithium (300)1×3 o pc มีการปรับยาตาม disease activity จนล่าสุด on lithium(300) 2×1 o hs Last F/U 7 มิ. ย. 50 ปรับยาเพิ่มเป็น lithium(300) 1×3 o pc และ lorazepam (0.5) 1×1hs

19 Diagnosis: Lithium intoxication Lithium level 3.4 mEq/L

20 How to management in this patient

21 Specific RX Set HD emergency Supportive RX 5%DNSS 1000 cc IV drip 160 cc/hr Airway Breathing assesment

22 Lithium levels 12/6 13/614/6 3.43.10.5 TFT: T4 7.6 T3 42.99 FT4-0.89 TSH-0.87

23 T. Saisut

24 Lithium Use to treat manic depressive since 1950 Therapeutic index 0.6-1.2 mEq/L Lithium carbonate dose 900-1200 mg/day In 300 mg contain 8.12 mEq of lithium ion Volume of distribution 0.7-0.9 L/kg haft life 18-20 hr structure~ Na

25 Absorbed from GI tract Blood stream Free drug not conbind with albumin Distribution to CSF and tissue

26 90% of free form excrete from kidneys 80% absorb at proximal tubule glomerular 20% in urine

27 systemsAcuteChronic CardiovascularQT prolong ST and T abnormalities myocarditis CutaneousNoneDermatitis, ulcers,localized edema RenalConcentrating defects Nephrogenic DI,Interstitial nephritis,RF Symptoms and signs

28 SystemAcuteChronic GIN/VMinimal HematologicLeukocytosisAplastic anemia EndocrineNoneHypothyroidism CongenitalNoneHypothyroidism

29 NeurologicAcuteChronic MildWeakness, lightheadedness,fine tremor Same ModerateMuscle twitching,tinnitus,Drowsines s,hyperreflexia,slurred speech,apathy same Severe Confusion,clonus,coma, seizure,muscle irritability,EPS Parkinson’s,psyc hosis,Memory deficits,Pseudotu mor cerebri

30 ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด พิษจาก lithium Anorexia Cystic fibrosis Decreased effective circulating volume Cirrhosis Congestive heart failure NS Decrease sodium intake DI DM Gastroenteritis Infections Drug interaction,overdose Renal insufficiency Schizophrenia Surgery Volume depletion

31 Drugs interaction with lithium DrugsEffect on lithium conc. Diuretic Thiazide↑ Loop diuretics↓ Osmotic diuretics↓ K+ sparing↓ Methyl xanthine↓ Acetazolamide↓ ACEI↑

32 DrugEffect on Lithium conc. NSAID↑ Indomethacin↑ Ibuprofen↑ Mefenamic acid↑ Naproxen↑ Sulindacnone Aspirinnone

33 Treatments ABCD Decrease absorption  gastric lavage within 1 hr, activated charcoal not useful Increase elimination 1 correct dehydration  isotonic or hypotonic with NSS 2 Hemodialysis

34 Renal failure or severe neurologic dysfunction Acute poisoning  Lithium level ≥ 4mEq/L ร่วมกับมีอาการพิษจาก lithium Chronic or acute on chronic poisoning Lithium level ≥ 2.5 mEq/L ร่วมกับมีอาการพิษ จาก lithium Indication for hemodialysis

35


ดาวน์โหลด ppt 16 Aug. 2007. Admission date 12/6/50 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 64 ปี อาชีพทำนา ที่ อยู่ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด CC: สับสนและซึมลง 3 วันก่อนมารพ. PI: 1 สัปดาห์ก่อนมารพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google