งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GRAND ROUND พ. อารักษ์ R3 พ. หทัยรัตน์ R2. CASE • ผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักศึกษา • Chief complaint – มีความดันโลหิตสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GRAND ROUND พ. อารักษ์ R3 พ. หทัยรัตน์ R2. CASE • ผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักศึกษา • Chief complaint – มีความดันโลหิตสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GRAND ROUND พ. อารักษ์ R3 พ. หทัยรัตน์ R2

2 CASE • ผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักศึกษา • Chief complaint – มีความดันโลหิตสูง • Present illness – ผู้ป่วยมาฝากครรภ์ตามนัดปกติ ไม่มีปวดศีรษะ ไม่มี ตาพร่ามัว ไม่จุกแน่นใต้ลิ้นปี ลูกดิ้นดี ไม่มีน้ำเดิน ตรวจพบความดันโลหิตสูง 163/118 mmHg วัดซ้ำ 171/129  180/130 mmHg, urine albumin negative ส่ง admit LR

3 History • Past history – ปฏิเสธโรคประจำตัว – ปฏิเสธแพ้ยาแพ้อาหาร • Family history – มารดาเป็นโรคโลหิตจาง ( ไมทราบชนิด )

4 ANC History • Primigravidarum • 1 st ANC GA 22 wk by LMP (8 ก. ค. 53 x 7 วัน ) • Lab I ปกติ Thalassemia screening MCV 72.7 fl, DCIP positive • Hb typing : Heterozygous alpha thalassemia 1 (SEA type) • สามี : Hb typing normal PCR negative for alpha thalassemia 1

5 วันที่ 13 ธ. ค. 255310 ม. ค. 255417 ม. ค. 2554 อาการผิดปกติ อาการปกติปกติ รู้สึกลูกดิ้นปกติ ลูกดิ้นดี อาการบวม --- น้ำหนัก 48.8kg49.6kg50.4kg ความดันโลหิต 128/99144/110  140/100125/98 ปัสสาวะ Alb-, Sugar- ความสูงมดลูก 22cm.26cm.28cm. ท่าเด็ก -Vertex ระดับส่วนนำ -Floating เสียงหัวใจ +ve อายุครรภ์ 22wk by LMP26wk by LMP27wk by LMP การรักษา Nataral1x1pc Chalk tab 1x1 pc Admit work up hypertension Nataral1x1pc Chalk tab 1x1 pc

6 วันที่ 7 ก. พ. 255421 ก. พ. 25547 มี. ค. 2554 อาการผิดปกติ ปกติ ลูกดิ้นดี อาการบวม --- น้ำหนัก 51.1kg52.0kg51.0kg ความดันโลหิต 142/103156/119  140/100163/118  180/110 ปัสสาวะ Alb-, Sugar- ความสูงมดลูก 30cm.32cm.33cm. ท่าเด็ก Vertex ระดับส่วนนำ Floating เสียงหัวใจ +ve อายุครรภ์ 33wk by U/S35wk by U/S37wk by U/S การรักษา 100g OGTT : 78,119,117,90 Advice sign SPE, FMC Nataral1x1pc Chalk tab 1x1 pc NST reactive FMC OD, Lab II Admit LR

7 Admit • 10-12 ม. ค. 2554 • CBC : Hct 34.1%, plt 285,000 • LFT : AST 16U/L, ALT 9U/L • BUN/Cr : 7.8/0.6 • Coagulogram : normal • Urine porotein 24 hr 70mg/day, CrCL 94.4ml/min • Diagnosis : GHT ขณะ admit BP 130-140/80-90mmHg, no clinical SPE

8 Ultrasonography • 17 ม. ค. 2554 • GA 27+4 wk by LMP, 30+2 wk by U/S • EFW 1,335 g normal

9 Consult EYE • Hypertensive retinopathy grade I no atherosclerosis

10 Ultrasonography 31 ม. ค. 2554 • Single alive vertex fetus GA 29+4 wk by LMP BPD8.03cm./ 31+ wk HC29.08cm./ 31+ wk AC26.62cm./ 30+ wk FL 5.9cm./ 30+ wk Placenta : anterior, fundus, grade 0, no previa Cord : 3 vessels AF : normal

11 Ultrasonography 21 ก. พ. 2554 • Single alive vertex fetus GA 32+4 wk by LMP BPD8.35cm./ 33+4 wk HC31.0cm./ 34+4 wk HC/AC 1.06 AC29.3cm./ 33+1 wk EFW2,160g. FL 6.37cm./ 32+6 wk Placenta : anterior, fundus, grade II, no previa Cord : 3 vessels AF : 11.6cm.

12 LR • ผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักศึกษา • Chief complaint – มีความดันโลหิตสูง • Present illness – ผู้ป่วยมาฝากครรภ์ตามนัดปกติ ไม่มีปวดศีรษะ ไม่มี ตาพร่ามัว ไม่จุกแน่นใต้ลิ้นปี ลูกดิ้นดี ไม่มีน้ำเดิน ตรวจพบความดันโลหิตสูง 163/118 mmHg วัดซ้ำ 171/129  180/130 mmHg, urine albumin negative ส่ง admit LR

13 LR • Vital sign BP 175/120 mmHg, PR 100/min, RR 18/min, BT 35.9˚c • Physical examination HEENT : no pale, no jaundice HEART : normal S1S2, no murmur LUNGS : clear both ABDOMEN : FH 33cm., FHS 150 bpm EXTREMITIES : no edema, reflex 2+ all

14 LR • Uterine contraction 30”/4’6’/1+ • Per vaginal examination Os closed, effacement 25%, station -3, Medium, Posterior

15 Diagnosis • G1P0GA 37+2 week • GHT with superimposed pre-eclampsia • Heterozygous alpha thalassemia 1 (SEA type)

16 Management • Stabilize via MgSO 4 10%MgSO 4 4g. IV slowly push in 20min, then 50%MgSO 4 40g.+ 5%D/W 920ml. IV 2g./hr • Control BP If systolic BP ≥ 160mmHg, or diastolic BP ≥ 110mmHg Plan start antihypertensive drug • Termination of pregnancy  Cesarean section

17 Post cesarean section • Male BW 2025 g., APGAR 9,10 • EBL 500 ml. • No complication

18 Management • Continuous drip MgSO 4 until 24 hr. 50%MgSO4 40g. + 5%D/W 920 ml IV 50ml/hr 5%D/N/2(1000) +Oxytosin 10U IV 70ml/hr • Observe clinical SPE If systolic BP ≥ 160mmHg, or diastolic BP ≥ 110mmHg Plan start antihypertensive drug

19 Management • Observe sign of magnesium toxicity Mg level keep 4.8-8.4 mg/dl • Consult MED for evaluation hypertension in the young • Advice – Contraception – Risk for next pregnant


ดาวน์โหลด ppt GRAND ROUND พ. อารักษ์ R3 พ. หทัยรัตน์ R2. CASE • ผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักศึกษา • Chief complaint – มีความดันโลหิตสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google