งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Alternative/Innovative method to assess skill การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การสร้างข้อสอบ OSCE ” วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2546 รศ. พญ. พรรณี ศิริวรรธนาภา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Alternative/Innovative method to assess skill การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การสร้างข้อสอบ OSCE ” วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2546 รศ. พญ. พรรณี ศิริวรรธนาภา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Alternative/Innovative method to assess skill การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การสร้างข้อสอบ OSCE ” วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2546 รศ. พญ. พรรณี ศิริวรรธนาภา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 OSLER O Objective S Structured L Long E Examination R Record Prof. Fergus Gleeson Gastroenterologists Ireland

3 Key features of OSLER 1. Having a forward OSLER checklist 2. Having a firm objective of assessment 3. Assessment setting like the real practice, a continuing process 4. Assess both process of history taking and correct facts established

4 Key features of OSLER (cont.) 5. Assessment stress on communication 6. Assessor can consider case difficulty 7. Scoring system has both grades and marks c criterion 8. Examiner’s reliability 9. Is practical regards to no need of extra assessment time

5 Principles of OSLER assessment Assess clinical competence of all aspects as real practice such as Communication skill Skill of physical examination Problem solving ability Attitude, ethic Holistic care

6 OSLER check lists 1. History taking and Presentation 25 pace and clarity5 history taking process5 systematic presentation5 Correct facts established10

7 OSLER check lists (cont.) 2. Physical examination25 systematic 5 corrected technique 5 attitudes* 5 correct findings established 10

8 OSLER check lists (cont.) 3. Investigations 20 appropriate 10 logical sequence 10 4. Management 20 appropriate10 holistic*10

9 OSLER check lists (cont.) 5. Clinical acumen10 problem identification5 problem solving ability5

10 Scoring system GradesMarks P+ = very good /excellent 60, 65, 70, 75, 80 P = pass/borderline pass 50, 55 P - = below pass 40, 45

11 Fail Criterior < 50 Marks OROROROR > 7 P -

12 Case difficulty Standard - case c 1 problem difficult - case c 2-3 problems Very difficult - case c 3 + problems

13 Administration of OSLER 2 examiners 60 minutes for one case examination place should be arranged for examiner’s clear observation (listening and seeing) tables and chairs for history taking

14 Administration of OSLER (cont.) basic instruments should be provided same environment of examination place Characters of case not so complicated well co - operated


ดาวน์โหลด ppt Alternative/Innovative method to assess skill การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การสร้างข้อสอบ OSCE ” วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2546 รศ. พญ. พรรณี ศิริวรรธนาภา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google