งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chittima Sirijerachai Approach to Anemia. วัตถุประสงค์ ให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค ผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางได้ โดย อาศัยข้อมูลจากประวัติ การตรวจ ร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chittima Sirijerachai Approach to Anemia. วัตถุประสงค์ ให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค ผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางได้ โดย อาศัยข้อมูลจากประวัติ การตรวจ ร่างกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chittima Sirijerachai Approach to Anemia

2 วัตถุประสงค์ ให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค ผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางได้ โดย อาศัยข้อมูลจากประวัติ การตรวจ ร่างกาย แปลผล CBC, blood smear, red cell indices และ reticulocyte count ได้

3 ให้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของ ภาวะโลหิตจางที่บ่อยได้ เช่น –iron deficiency anemia, –thalassemia, –Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) –aplastic anemia (AA) –G-6-PD deficiency วัตถุประสงค์

4 Recommended book Blood physiology and pathology : Chris Pallister. 1994 Williums Text book of hematology 5 th ed. 1995 Wintrobe Text book of hematology 9 th ed. 1993 อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ : มข. 2539 Short note in medicine : มข. 2543 ตำราโลหิตวิทยา : ถนอมศรี ศรีชัยกุล บก. 2537

5 Criteria for Diagnosis Anemia Hb.( g/dl) Hct (%) Children 11.033 Male 13.040 Female ( 15-50 )12.036 Female ( > 50 ) 13.040 Pregnant women 11.033

6 Mechanism of anemia 1. Decreased RBC production - Nutritional deficiency - Aplastic anemia - Myelophthisis anemia - Chronic renal failure

7 2. Increased RBC destruction Intravascular hemolysis Extravascular hemolysis Mechanism of anemia

8 3. Blood loss

9 - dizziness - confusion - coma - fatigue - dyspnea - edema - chest pain Anemic symptoms CNS CVS - onset 

10 การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของ ภาวะโลหิตจาง ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ

11 History Duration, onset Severity

12 AnemiaAnemia AcuteAcuteChronicChronic ( < 7 Days ) ( > 2 Months )

13 Acute anemia Acute blood loss Acute hemolysis History of GI bleeding GI bleeding hypermenorrhea hypermenorrhea History of GI bleeding GI bleeding hypermenorrhea hypermenorrhea History of dark urine dark urine jaundice jaundice History of dark urine dark urine jaundice jaundice

14 Acute anemia Acute blood loss Acute hemolysis - G-6-PD def - Mis-match - G-6-PD def - Mis-match - Hb H with crisis - HS with crisis - AIHA - Hb H with crisis - HS with crisis - AIHA Intravascular Extravascular

15 Chronic anemia AA Myeloph. Iron def. CRF Megaloblastic PNH MAHA Thalassemia HS BM failurePrecursors RBC production Hemolysis Dietary intake Absorption Chronic blood loss Bleeding tendency Bleeding tendency IVH EVH Family history Family history Hx of blood transfusion Hx of blood transfusion Hx of dark urine Hx of dark urine

16 อาการแสดงที่พบในภาวะ โลหิตจาง อาการแสดงทั่วไป อาการแสดงเฉพาะโรค ที่เป็นสาเหตุ

17 อาการแสดงทั่วไป

18 Anemia

19 Not pale conjunctiva Pale conjunctiva

20

21 อาการแสดงทั่วไป Systolic hypertension tachycardia bounding pulse Systolic ejection murmur

22 อาการแสดงเฉพาะ โรค

23 glossitis

24 Koilonychia - spoon shaped nail

25 Iron deficiency anemia

26 Angular stomatitis glossitis Nutritional deficiency anemia

27 anemia petechial Bone marrow failure

28 jaundice Hemolytic anemia

29 anemiajaundiceSplenomegaly Chronic extravascular hemolytic anemia

30 Mongoloid facies Thalassemia

31 Investigation: initial CBC, blood smear red cell indices reticulocyte count

32 Red cell indices MCV -mean corpuscular volume -normal 85-95 fl MCH -mean corpuscular hemoglobin MCHC -mean corpuscular hemoglobin concentration

33 CBC and RBC indices 80-96 fl. 27-33 pg. 33-36 g/dl 12.0-13.6%

34 MCV Iron deficiency thalassemia lead poisoning B6 deficiency reticulocytosis megaloblastic anemia AA liver diseaseMCV MCV

35 Corrected Reticulocyte count = retic. Count X Pt. Hct normal Hct Normal Hct. : male = 45 % : female = 40%

36 Blood smear การติดสี ขนาดเซลล์ anisocytosis, poikilocytosis hemolysis?- microspherocyte abnormal red cell: target, schistocyte etc

37 normochromicnormocytic hypochromicmicrocytic

38 anisocytosis, poikilocytosis

39 microspherocyte

40 Hypochromic microcytic Normochromic normocytic IDAIDAthalthal NonhemolyticNonhemolytic hemolytichemolytic - AA - CRF - AA - CRF - AIHA - G-6-PD def - MAHA - AIHA - G-6-PD def - MAHA

41 Investigation : for definite diagnosis Inclusion body- thalassemia saline agglutination - AIHA Hb typing - thalassemia Coomb's test - AIHA Bone marrow - AA

42 inclusion bodies

43 Heinz body

44 Case discussion

45 22-year-old female anemia with jaundice for 2 wk no hepatosplenomegaly Hemolytic anemia

46 ผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ CBC:- Hb 8 gm%, WBC 12,000 /mm 3 Plt-adq, N 78%, L 22 % MCV 102 fl Reticulocyte count 10.2 %

47 polychromasia NRC microspherocyte

48 autoagglutination

49 22-year-old female anemia with jaundice for 2 wk no hepatosplenomegaly Hemolytic anemia investigation Autoimmune hemolytic anemia

50 AIHA SecondaryAIHA Treatment Investigation

51 ผู้ป่วยชายอายุ 16 ปี มีอาการ เหนื่อยเพลียมาก มา 1 สัปดาห์ ปัสสาวะสีดำ pale, jaundice, no hepatosplenomegaly Anemia + Anemia + jaundice Acute hemolysis Acute intravascular hemolysis Dark urine

52 ผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ CBC:- Hb 7 gm%, WBC 12,500 /mm 3, plt-adq, N 90 %, L 10 % UA:- sp.gr. 1.020, blood 3+, cell 0 MCV 102 fl Reticulocyte 9.5 %

53 Hb contracted cell

54

55 ผู้ป่วยชายอายุ 16 ปี มีอาการ เหนื่อยเพลียมาก มา 1 สัปดาห์ ปัสสาวะสีดำ pale, jaundice, no hepatosplenomegaly G-6-PD deficiency with acute hemolysis investigation

56 G-6-PD deficiency complication Treatment

57 ผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี มีอาการเหนื่อย เพลียมา 4-5 เดือน Chronic anemia ประวัติเพิ่มเติม ?

58 ประวัติเพิ่มเติม ประจำเดือนมามาก ไม่มีอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ ปัสสาวะปรกติ

59

60 ผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ CBC: HCT 20 %, WBC 6700 /mm 3, plt - adequate, N 56 %, L 30 %, E 14% MCV 73 fl reticulocyte count 1.2 % stool exam - hook worm egg

61 hypochromic, microcytic

62 ผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี มีอาการเหนื่อย เพลียมา 4-5 เดือน Iron deficiency anemia

63 สาเหตุ Treatment

64 ผู้ป่วยหญิงอายุ 20 ปี มีประวัติซีดเหลืองมา ตั้งแต่เด็ก ตรวจพบว่า มีตับและม้ามโต Chronic hemolytic anemia

65 Investigation CBC: HCT 23 %, WBC 5600 /mm 3, plt - adequate, N 65 %, L 35 % MCV 65 fl reticulocyte 9 %

66 HCMC, aniso-poikilocytosis microspherocyte polychromasia

67 Thalassemia Treatment Genetic counselling

68


ดาวน์โหลด ppt Chittima Sirijerachai Approach to Anemia. วัตถุประสงค์ ให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค ผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางได้ โดย อาศัยข้อมูลจากประวัติ การตรวจ ร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google