งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chittima Sirijerachai

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chittima Sirijerachai"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chittima Sirijerachai
Approach to Anemia Chittima Sirijerachai

2 วัตถุประสงค์ ให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางได้ โดยอาศัยข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย แปลผล CBC, blood smear, red cell indices และ reticulocyte count ได้

3 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ให้การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะโลหิตจางที่บ่อยได้ เช่น iron deficiency anemia, thalassemia, Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) aplastic anemia (AA) G-6-PD deficiency

4 Recommended book Blood physiology and pathology : Chris Pallister. 1994 Williums Text book of hematology 5 th ed. 1995 Wintrobe Text book of hematology 9 th ed. 1993 อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ : มข. 2539 Short note in medicine : มข. 2543 ตำราโลหิตวิทยา : ถนอมศรี ศรีชัยกุล บก. 2537

5 Criteria for Diagnosis Anemia
Hb.( g/dl) Hct (%) Children Male Female ( ) Female ( > 50 ) Pregnant women

6 Mechanism of anemia 1. Decreased RBC production
- Nutritional deficiency - Aplastic anemia - Myelophthisis anemia - Chronic renal failure

7 Mechanism of anemia 2. Increased RBC destruction
Intravascular hemolysis Extravascular hemolysis

8 Mechanism of anemia 3. Blood loss

9 a CVS CNS - onset Anemic symptoms - fatigue - dizziness - dyspnea
- edema - chest pain - dizziness - confusion - coma - onset a

10 การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะโลหิตจาง
ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

11 History Duration, onset Severity

12 Anemia Acute Chronic ( < 7 Days ) ( > 2 Months )

13 Acute anemia Acute hemolysis Acute blood loss History of History of
dark urine jaundice History of GI bleeding hypermenorrhea

14 Acute anemia Acute hemolysis Acute blood loss Intravascular
Extravascular - Hb H with crisis - HS with crisis - AIHA - G-6-PD def - Mis-match

15 Chronic anemia RBC production Hemolysis Iron def. Thalassemia Myeloph.
IVH EVH BM failure Precursors Iron def. CRF Megaloblastic AA Myeloph. PNH MAHA Thalassemia HS Dietary intake Absorption Chronic blood loss Family history Hx of blood transfusion Bleeding tendency Hx of dark urine

16 อาการแสดงที่พบในภาวะโลหิตจาง
อาการแสดงทั่วไป อาการแสดงเฉพาะโรคที่เป็นสาเหตุ

17 อาการแสดงทั่วไป

18 Anemia

19 Not pale conjunctiva Pale conjunctiva

20

21 อาการแสดงทั่วไป Systolic hypertension tachycardia bounding pulse
Systolic ejection murmur

22 อาการแสดงเฉพาะโรค

23 glossitis

24 Koilonychia - spoon shaped nail

25 Iron deficiency anemia

26 Nutritional deficiency anemia
glossitis Angular stomatitis Nutritional deficiency anemia

27 anemia petechial Bone marrow failure

28 jaundice Hemolytic anemia

29 Chronic extravascular hemolytic anemia
jaundice Splenomegaly Chronic extravascular hemolytic anemia

30 Mongoloid facies Thalassemia

31 Investigation: initial
CBC, blood smear red cell indices reticulocyte count

32 Red cell indices MCV -mean corpuscular volume -normal 85-95 fl
MCH -mean corpuscular hemoglobin MCHC -mean corpuscular hemoglobin concentration

33 CBC and RBC indices 80-96 fl. 27-33 pg. 33-36 g/dl %

34 MCV MCV MCV Iron deficiency thalassemia lead poisoning B6 deficiency
reticulocytosis megaloblastic anemia AA liver disease

35 Corrected Reticulocyte count
= retic. Count X Pt . Hct normal Hct Normal Hct. : male = 45 % : female = 40%

36 Blood smear การติดสี ขนาดเซลล์ anisocytosis, poikilocytosis
hemolysis? - microspherocyte abnormal red cell: target, schistocyte etc

37 normochromic normocytic hypochromic microcytic

38 anisocytosis, poikilocytosis

39 microspherocyte

40 Hypochromic microcytic Normochromic normocytic
Non hemolytic IDA thal - AIHA - G-6-PD def - MAHA - AA - CRF

41 Investigation : for definite diagnosis
Inclusion body - thalassemia saline agglutination - AIHA Hb typing thalassemia Coomb's test AIHA Bone marrow AA

42 inclusion bodies

43 Heinz body

44 Case discussion

45 Hemolytic anemia 22-year-old female anemia with jaundice for 2 wk
no hepatosplenomegaly Hemolytic anemia

46 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC:- Hb 8 gm%, WBC 12,000 /mm3 Plt-adq, N 78%, L 22 % MCV 102 fl Reticulocyte count 10.2 %

47 polychromasia NRC microspherocyte

48 autoagglutination

49 Hemolytic anemia 22-year-old female anemia with jaundice for 2 wk
no hepatosplenomegaly Hemolytic anemia investigation Autoimmune hemolytic anemia

50 Secondary AIHA AIHA Investigation Treatment

51 ผู้ป่วยชายอายุ 16 ปี มีอาการเหนื่อยเพลียมาก มา 1 สัปดาห์ ปัสสาวะสีดำ
pale, jaundice, no hepatosplenomegaly Anemia + jaundice Acute hemolysis Acute intravascular hemolysis Dark urine

52 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC:- Hb 7 gm%, WBC 12,500 /mm3, plt-adq, N 90 %, L 10 % UA:- sp.gr , blood 3+, cell 0 MCV 102 fl Reticulocyte 9.5 %

53 Hb contracted cell

54

55 ผู้ป่วยชายอายุ 16 ปี มีอาการเหนื่อยเพลียมาก มา 1 สัปดาห์ ปัสสาวะสีดำ
pale, jaundice, no hepatosplenomegaly investigation G-6-PD deficiency with acute hemolysis

56 G-6-PD deficiency complication Treatment

57 Chronic anemia ผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี มีอาการเหนื่อยเพลียมา 4-5 เดือน
ประวัติเพิ่มเติม ? Chronic anemia

58 ประวัติเพิ่มเติม ประจำเดือนมามาก ไม่มีอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ ปัสสาวะปรกติ

59

60 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC: HCT 20 %, WBC 6700 /mm3, plt - adequate, N 56 %, L 30 %, E 14% MCV 73 fl reticulocyte count 1.2 % stool exam - hook worm egg

61 hypochromic, microcytic

62 ผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี มีอาการเหนื่อยเพลียมา 4-5 เดือน
Iron deficiency anemia

63 Iron deficiency anemia
สาเหตุ Treatment

64 ผู้ป่วยหญิงอายุ 20 ปี มีประวัติซีดเหลืองมาตั้งแต่เด็ก ตรวจพบว่ามีตับและม้ามโต
Chronic hemolytic anemia

65 Investigation CBC: HCT 23 %, WBC 5600 /mm3, plt - adequate, N 65 %, L 35 % MCV 65 fl reticulocyte 9 %

66 HCMC, aniso-poikilocytosis
microspherocyte polychromasia HCMC, aniso-poikilocytosis

67 Thalassemia Treatment Genetic counselling

68


ดาวน์โหลด ppt Chittima Sirijerachai

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google