งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pawitra Pulbutr M. Sc. In Pharm (Pharmacology). วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม • มีความเข้าใจและอธิบายถึงกลไกการออก ฤทธิ์, เภสัชจลนศาสตร์ และอาการไม่พึง ประสงค์ของยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pawitra Pulbutr M. Sc. In Pharm (Pharmacology). วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม • มีความเข้าใจและอธิบายถึงกลไกการออก ฤทธิ์, เภสัชจลนศาสตร์ และอาการไม่พึง ประสงค์ของยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pawitra Pulbutr M. Sc. In Pharm (Pharmacology)

2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม • มีความเข้าใจและอธิบายถึงกลไกการออก ฤทธิ์, เภสัชจลนศาสตร์ และอาการไม่พึง ประสงค์ของยา Antiamebic • มีความเข้าใจและอธิบายถึงการนำไปใช้ ประโยชน์ทางคลินิกของยา Antiamebic

3 Amebiasis Entamoeba histolytica infection.... Protozoa

4 Forms of Amebiasis 1. Asymptomatic intestinal infection 2. Mild to moderate intestinal infection 3. Severe intestinal infection (dysentery) 4. Hepatic abscess 5. Ameboma or extrahepatic forms of amebiasis

5 Antiamebic drugs Tissue Amebicides • Active at intestinal wall, liver, other tissues • Not effective in lumen • Nitroimidazole • Metronidazole, Tinidazole, Nimorazole, Ornidazole • Emetines • Chloroquine...Liver Kill... trophozoite

6 Antiamebic drugs Luminal amebicides • Active in intestinal lumen • Dichloroacetamides • Diloxanides furoate • Halogenated hydroxyquinolines • iodoquinol • clioquinol • Antibiotics … Paromomycin, Tetracyclines, Erythromycin

7 Metronidazole • Tissue amebicides • Most effective for invasive amebiasis Expected mechanism... • Expected mechanism... • Toxic oxygen products • Destroy trophozoite DNA

8 Metronidazole Clinical uses • Drug of choice for • intestinal amebiasis • extraintestinal amebiasis • congenital trichomiasis

9 Other Nitroimidazole • Tinidazole • Nimorazole • Ornidazole • Longer half life Metronidazole = Flagyl® Tinidazole= Fasigyn®

10 Emetine & Dehydroemetine • tissue amebicide • Irreversible block of protein synthesis • Block ribosome translocation on mRNA • Parenterally • Accumulate in liver, lung, spleen, kidney

11 Chloroquine • High level in liver • use in... •Amebic liver abscess...ONLY

12 Luminal amebicides Diloxanide furoate • direct amebicide … unknown mechanism • dissociate in lumen into diloxanide & furoic acid • 90% diloxanide absorption • Unabsorbed diloxanide....Active luminal amebicide

13 Iodoquinol • iodoquinol = diiodohydroxyquin • luminal amebicide • Unknown mechanism of action • Interfere thyroid function test • decrease 131 I uptake • Alternative to diloxanide furoate

14 Treatment amebiasis Asymptomatic intestinal infection • not necessary in endemic area... Reinfection • Luminal amebicide • DOC....diloxanide furoate

15 Treatment amebiasis • Mild to moderate intestinal infection • Severe intestinal infection (dysentery) • Hepatic abscess / other extrahepatic infection DOC • Metronidazole + diloxanide furoate Tissue amebicide + Luminal amebicide

16


ดาวน์โหลด ppt Pawitra Pulbutr M. Sc. In Pharm (Pharmacology). วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม • มีความเข้าใจและอธิบายถึงกลไกการออก ฤทธิ์, เภสัชจลนศาสตร์ และอาการไม่พึง ประสงค์ของยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google