งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต. ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (internet) มาจากคำว่า inter connection network หมายถึง เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต. ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (internet) มาจากคำว่า inter connection network หมายถึง เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต

2 ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (internet) มาจากคำว่า inter connection network หมายถึง เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ เชื่อมโยงเครื่อง คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลกให้สามารถ ติดต่อสื่อสารถึงกัน

3 ต่างประเทศ พัฒนามาจากโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทางทหารของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อว่า ARPANET (advanced research project agency) ประวัติความเป็นมา

4 ประเทศไทย ใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยได้รับความ ช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The International Development Plan) เพื่อให้สามารถ ติดต่อสื่อสารทางอีเมลกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นใน ออสเตรเลียได้

5 พ.ศ.2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่ ขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรก คือ “sritrang.psu.th” พ.ศ.2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อมต่อ เครือข่ายผ่านระบบ THAINET และ NECTEC ได้ จัดตั้งเครือข่าย THAISARN ขึ้น

6 พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต เว็บ 1.0 มีลักษณะแบบ static web ผู้ใช้สามารถ อ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว เว็บ 2.0 ผู้ใช้สามารถอ่านและสร้างเนื้อหาได้เองใน ลักษณะ dynamic web และสามารถติดต่อเชื่อมโยง หรือสร้างสังคมเครือข่ายขึ้นมาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ

7 เว็บยุค 3.0 ผู้ใช้สามารถอ่าน สร้าง รวมทั้งให้ เว็บไซต์สามารถจัดการเชื่อมโยงข้อมูลเว็บที่เกี่ยวข้อง กันและเข้าถึงเนื้อหาของเว็บได้ดีขึ้น เว็บยุค 4.0 ???

8

9

10 เปรียบเทียบเว็บ 1.0- เว็บ 3.0 Web 1.0Web 2.0Web 3.0  Dial-up, 50k  Static web  Read Only  E-mail  Instant Messaging  Personal websites  Commerce  Broadband, 1Mb  Dynamic web  Read-Write  Wikis  XML  Blogging  Social Networking  Mobile, 10Mb  Semantic web  Read-Write-Execute  Artificial Intelligence  Scalable vector graphics  Ontology

11 Semantic

12 Ontology

13 หลักการทำงานของอินเทอร์เน็ต มีโปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

14 Protocol คือ มาตรฐาน หรือ กฏระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ในการติดต่อสื่อสาร ของคอมพิวเตอร์

15 IP Address คือ หมายเลขประจำตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือ 203.183.233.6

16 173.194.126.16 – เว็บอะไร ??? อยากรู้ว่า URL มี IP address อะไร ??? Start Menu > Run > enter "ping" followed by the URL (e.g. ping www.google.com)

17 IPv4 และ IPv6 IPv4 มีขนาด 32 บิต (= 2 32 เครื่อง) IPv6 มีขนาด 128 บิต (=2 128 เครื่อง)

18 Domain Name System DNS คือ การกำหนดชื่อหรือตัวอักษรขึ้นมา แทนที่ IP address เพื่อความสะดวกในการ จดจำ

19 DNS comedugov th ukjp co ac go arit mail... intel dusit ku CU arit.dusit.ac.th

20 โดเมนเนมที่มีตัวอักษร 3 ตัว.comองค์กรธุรกิจ.eduสถาบันการศึกษา.govหน่วยงานราชการ Generic domain

21 .int องค์กรระหว่างประเทศ.mil หน่วยงานทหาร.net ผู้ให้บริการเครือข่าย.org องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

22 .ac.th สถานศึกษาในประเทศไทย.co.th บริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศไทย.go.th หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล โดเมนในประเทศไทย

23 .in.th บุคคลทั่วๆ ไป.mi.thหน่วยงานทางการทหารของไทย.net.thบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเครือข่าย.or.thหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร

24 Web browser คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล และโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้า เว็บเพจที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษา HTML, PHP, CGI, Javascript

25

26 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงกันของคอมพิวเตอร์บนระบบ เครือข่าย เสมือนเป็นใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่ว โลก ที่สามารถเชื่อมต่อกันผ่านหน่วยงานที่ เรียกว่า “ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต” หรือ ISP (internet service provider)

27 - บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (รายแรกในประเทศไทย) - บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต จำกัด - บริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอ-เน็ต จำกัด - 3BB ฯลฯ

28 อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรายบุคคล 2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กร

29 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรายบุคคล

30 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กร

31 อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ผ่าน เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่าน เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย เทคโนโลยีที่ใช้เป็นมาตรฐานของการสื่อสาร ข้อมูลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น GPRS, CDMA และ EDGE

32 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยระบบ LAN ไร้สาย 2. ระบบเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะ (Wi-Fi public hotspot) เป็นบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยระบบ LAN ไร้สาย (wireless LAN หรือ WLAN)

33 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ ISDN ระบบ ADSL เคเบิลโมเด็ม อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม WiMAX 3G

34 ระบบ ISDN ISDN (integrated service digital network) เป็นการเชื่อมต่อ สายโทรศัพท์ ระบบใหม่ที่ รับส่งสัญญาณเป็นดิจิทัล ทั้งหมด

35 ระบบ ISDN

36 เป็นการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตผ่าน สายโทรศัพท์แบบเดิม แต่ใช้ การส่งด้วยความถี่สูงกว่า โดย ชุมสายที่ให้บริการ ADSL จะมี การติดตั้งอุปกรณ์ DSLAM เพื่อ ทำการแยกสัญญาณความถี่ สูงออกจากระบบเดิม และลัด เข้าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยตรง ระบบโทรศัพท์ ADSL

37

38 อินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม (cable modem) เป็นการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงโดยไม่ใช้ สายโทรศัพท์ แต่อาศัยเครือข่ายของ ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี เคเบิลโมเด็ม

39 เคเบิลโมเด็ม

40 เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้ ดาวเทียม มีให้บริการ 2 แบบ คือ 1. one way คือ การส่งข้อมูลผ่าน ดาวเทียมแบบทางเดียว 2 two way คือ การส่งข้อมูลทั้งแบบ downstream และ upstream ผ่าน ดาวเทียมทั้งหมด อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

41 อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

42 คือ เทคโนโลยีสำหรับบรอดแบนด์ ไร้สาย เป็นมาตรฐานที่มีวิวัฒนาการสำหรับ การสร้างเครือข่ายไร้สายแบบหนึ่งจุดเชื่อม ต่อไปยังอีกหลายจุด และทำงานได้ในระยะ ทางไกล Wi-MAX Wi-MAX

43

44 การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต เป็นการป้องกันการบุกรุก การโจมตี ทำลายข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีและ กระบวนปกป้องการทำงานในด้านต่างๆ

45 ภัยจากอินเทอร์เน็ต 1.ไวรัสและโปรแกรมอันตราย 1.1 boot sector/master boot record 1.2 ไวรัสที่ติดไฟล์โปรแกรม 1.3 macro viruses 1.4 Trojan horse 1.5 worm 1.6 exploit

46 2.1 สปายแวร์ (spyware) เป็นโปรแกรมดัก ข้อมูลเมื่อผู้ใช้ติดตั้ง โปรแกรมเหล่านี้จะ สร้างความรำคาญหรือขโมยข้อมูล สำคัญ 2. สปายแวร์และแอดแวร์ 2.2 แอดแวร์ (adware) เป็นโปรแกรม โฆษณาที่ถูกติดตั้งขึ้น เมื่อผู้ใช้เข้าไปเยี่ยม ชมหรือดาว์นโหลดโปรแกรมฟรีต่างๆ

47 2.3 สแปมเมล์ (spam mail) หรือ เมล์ขยะ (junk mail) เป็นการส่งอีเมล์ไปยังผู้รับ โดยไม่มีการร้องขอ กินเนื้อที่ในเมล์บ็อกซ์ และเพิ่มปริมาณข้อมูลที่ไร้ประโยชน์

48 2. วิธีการป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต 2.1 การประเมินความเสี่ยง 2.2 นโยบายความมั่นคงปลอดภัย 2.3 การให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย 2.4 การป้องกัน 2.5 ระบบการตรวจจับการบุกรุก 2.6 honey pot

49 QUESTION ?


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต. ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (internet) มาจากคำว่า inter connection network หมายถึง เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google