งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Certo, S.C. กล่าวว่า การประเมิน ข่าวสาร คือ กระบวนการกำหนดว่า การได้มาซึ่งข่าวสารนั้นเป็นเรื่องที่ชอบ ด้วยเหตุผล (justified) ซึ่งฝ่ายจัดการ มักจะเน้นในแง่คุณค่าในแง่ตัวเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Certo, S.C. กล่าวว่า การประเมิน ข่าวสาร คือ กระบวนการกำหนดว่า การได้มาซึ่งข่าวสารนั้นเป็นเรื่องที่ชอบ ด้วยเหตุผล (justified) ซึ่งฝ่ายจัดการ มักจะเน้นในแง่คุณค่าในแง่ตัวเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Certo, S.C. กล่าวว่า การประเมิน ข่าวสาร คือ กระบวนการกำหนดว่า การได้มาซึ่งข่าวสารนั้นเป็นเรื่องที่ชอบ ด้วยเหตุผล (justified) ซึ่งฝ่ายจัดการ มักจะเน้นในแง่คุณค่าในแง่ตัวเงิน ที่ ได้จากการใช้ข่าวสารจำนวนหนึ่งต่อ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (cost) ในการที่ จะได้มาซึ่งข่าวสารนั้น ๆ การประเมินฯ มีกิจกรรมดังปรากฏในแผนภาพ

2 การกำหนดและประเมินข้อมูล จากแผนภาพ จุดเริ่มต้น และเป็นจุดที่ สำคัญคือทราบค่าของข่าวสาร โครงการชี้ลงไปยังข้อมูลที่ต้อง วิเคราะห์แล้วกำหนดค่าที่คาดหวัง (expected value) หรือผลตอบแทน ที่จะได้รับจากการได้ข่าวสารที่สมบูรณ์ จากนั้นค่าที่คาดหวังจะลดลง โดย จำนวนผลประโยชน์ ซึ่งไม่เป็นจริง เนื่องจากขาดตกบกพร่องและความไม่ แม่นยำที่คาดว่าจะปรากฏในข่าวสาร

3 การประเมินค่าต้นทุนของข้อมูล ขั้นตอนต่อมา คือ การเปรียบเทียบค่า คาดหวังกับต้นทุน (cost) ของการ ได้มาของข้อมูลถ้าต้นทุนไม่มากกว่า ค่าที่คาดหวัง ข่าวนั้นก็ควรถูกเก็บ รวบรวมถ้ามากกว่าผู้จัดการก็มี ทางเลือกคือเพิ่มค่าที่คาดหวัดหรือลด ต้นทุนที่คาดหวัง

4 เริ่ม เลือกข้อมูลที่ต้องการประเมิน ประมาณค่าที่คาดหวัง ของข่าวสารที่สมบูรณ์ ( สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ ) โดยมีการใช้อย่าง คุ้มค่าที่สุด ลดหรือตัดทอนในเรื่องต่อไปนี้ 1. ความขาดตกบกพร่องและคลาแคลื่อน ( ประมาณค่าที่คาดหวัง ของข่าวสาร ) 2. การใช้ที่ผิดพลาด ( ปัญหาเรื่องรูปแบบเวลาและ สถานที่ที่จะได้มาของค่าที่แท้จริงของข่าวสาร ) เปรียบเทียบค่ากับต้นทุนของข่าวสาร 1. เพิ่มค่าโดยลดความไม่ถูกต้อง หรือเพื่อการใช้ 2. ลดต้นทุนโดยการเพิ่มความไม่ถูกต้อง แม่นยำ หรือลดการใช้ ค่าจริง ๆ ของข่าวสาร มากกว่าต้นทุนหรือไม ยุติ หยุดหรือทำซ้ำสำหรับข่าวสารต่อไป ต้องการดำเนิน ต่อไปหรือไม่ หาข่าวสาร

5 จากแผนภาพข้างบน ขั้นตอนที่ สำคัญในการประเมิน คือ การวัดค่า ข่าวสาร โดยการชี้ไปยังข้อมูลที่ ต้องการวิเคราะห์ แล้วกำหนดค่าที่ คาดหวัง (Expected value) หรือสิ่ง ที่ตอบแทน (return) ที่จะได้จากการ มีข่าวสารที่สมบูรณ์ที่ได้จากข้อมูล เหล่านี้ ต่อมาค่าที่คาดหวังนี้จะลด น้อยลงโดยจำนวนของประโยชน์โดยที่ เราไม่ได้ตระหนักเพราะการขาดตก บกพร่องและความคลาดเคลื่อนซึ่งคาด ว่าจะปรากฏในข่าวสาร

6 ขั้นตอนต่อมาคือ เปรียบเทียบค่าที่ คาดหวัง กับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ คาดหวัง (Expected cost) ในการ ได้มาซึ่งข่าวสาร ถ้าต้นทุนที่คาดหวัง มากกว่าที่คาดหวังก็ควรจะเก็บรวบรวม ข้อมูลข่าวสารนั้น ถ้ามากกว่าผู้จัดการ จะต้องเพิ่มค่าที่คาดหวังหรือลดต้นทุน ที่คาดหวังก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลบ


ดาวน์โหลด ppt Certo, S.C. กล่าวว่า การประเมิน ข่าวสาร คือ กระบวนการกำหนดว่า การได้มาซึ่งข่าวสารนั้นเป็นเรื่องที่ชอบ ด้วยเหตุผล (justified) ซึ่งฝ่ายจัดการ มักจะเน้นในแง่คุณค่าในแง่ตัวเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google