งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุดมการณ์ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุดมการณ์ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุดมการณ์ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2 อุดมการณ์ที่สำคัญ เสรีนิยมคลาสสิก (classic liberalism)
อนุรักษ์นิยมคลาสสิก (classic conservatism) เสรีนิยมสมัยใหม่ (modern liberalism) อนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ (modern conservatism) สังคมนิยมมาร์กซิสต์ (marxist socialism) สังคมนิยมประชาธิปไตย (social democracy) คอมมิวนิสต์ (communism) ชาตินิยม (nationalism) ฟาสซิสต์ (fascism)

3 อุดมการณ์ในยุคปัจจุบัน 1
อุดมการณ์ในยุคปัจจุบัน 1. การพังทลายของคอมมิวนิสต์ (The collapse of communism) 2. อนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ (neoconservatism) 3. ชุมชนนิยม (communitarianism) 4. เฟมินิสต์ (feminism) 5. ขบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (environmentalism)

4 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

5 ความหมายของการมี ส่วนร่วมทางการเมือง

6 ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมทางการเมือง

7 การศึกษาการมี ส่วนร่วมทางการเมือง

8 ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประเภทและปัจจัยหลัก ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้ง การหาเสียง การติดต่อที่ประชาชนเป็นผู้เริ่มต้นเอง ความร่วมมือกัน

9 สาเหตุที่คนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
อุปสรรคทางด้านจิตวิทยา อุปสรรคทางด้านกฎหมายและการเมือง การขาดองค์การระดมกำลัง การไม่เห็นประโยชน์ของระบบ

10 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนา
ประเทศเสรีประชาธิปไตย ประเทศคอมมิวนิสต์ ประเทศโลกที่สาม


ดาวน์โหลด ppt อุดมการณ์ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google