งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักรัฐศาสตร์ อุดมการณ์ทาง การเมือง และการมี ส่วนร่วมทางการ เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักรัฐศาสตร์ อุดมการณ์ทาง การเมือง และการมี ส่วนร่วมทางการ เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักรัฐศาสตร์ อุดมการณ์ทาง การเมือง และการมี ส่วนร่วมทางการ เมือง

2 หลักรัฐศาสตร์ อุดมการณ์ที่สำคัญ 1. เสรีนิยมคลาสสิก (classic liberalism) 2. อนุรักษ์นิยมคลาสสิก (classic conservatism) 3. เสรีนิยมสมัยใหม่ (modern liberalism) 4. อนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ (modern conservatism) 5. สังคมนิยมมาร์กซิสต์ (marxist socialism) 6. สังคมนิยมประชาธิปไตย (social democracy) 7. คอมมิวนิสต์ (communism) 8. ชาตินิยม (nationalism) 9. ฟาสซิสต์ (fascism)

3 หลักรัฐศาสตร์ อุดมการณ์ในยุค ปัจจุบัน 1. การพังทลายของคอมมิวนิสต์ (The collapse of communism) 2. อนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ (neoconservatism) 3. ชุมชนนิยม (communitarianism) 4. เฟมินิสต์ (feminism) 5. ขบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (environmentalism)

4 หลักรัฐศาสตร์ การมีส่วนร่วม ทางการเมือง

5 หลักรัฐศาสตร์ ความหมายของ การมี ส่วนร่วมทางการ เมือง

6 หลักรัฐศาสตร์ ความสำคัญของ การมี ส่วนร่วมทางการ เมือง

7 หลักรัฐศาสตร์ การศึกษาการมี ส่วนร่วมทางการ เมือง

8 หลักรัฐศาสตร์ ประเภทและปัจจัยหลัก ของการมีส่วนร่วมทางการ เมือง 1. การเลือกตั้ง 2. การหาเสียง 3. การติดต่อที่ประชาชนเป็นผู้ เริ่มต้นเอง 4. ความร่วมมือกัน

9 หลักรัฐศาสตร์ สาเหตุที่คนไม่เข้าไปมีส่วน ร่วมทางการเมือง 1. อุปสรรคทางด้านจิตวิทยา 2. อุปสรรคทางด้านกฎหมายและ การเมือง 3. การขาดองค์การระดมกำลัง 4. การไม่เห็นประโยชน์ของระบบ

10 หลักรัฐศาสตร์ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ทางการเมือง ของประเทศที่พัฒนาแล้วกับ กำลังพัฒนา 1. ประเทศเสรีประชาธิปไตย 2. ประเทศคอมมิวนิสต์ 3. ประเทศโลกที่สาม


ดาวน์โหลด ppt หลักรัฐศาสตร์ อุดมการณ์ทาง การเมือง และการมี ส่วนร่วมทางการ เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google