งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

134751 Commercial Software Using Skill.  การใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการค้นหา (Lookup) และการอ้างอิง (Reference) ฟังก์ชันที่ดูจะมี ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสาหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "134751 Commercial Software Using Skill.  การใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการค้นหา (Lookup) และการอ้างอิง (Reference) ฟังก์ชันที่ดูจะมี ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสาหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 134751 Commercial Software Using Skill

2  การใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการค้นหา (Lookup) และการอ้างอิง (Reference) ฟังก์ชันที่ดูจะมี ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสาหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล และนักวางแผน คือฟังก์ชัน INDEX, VLOOKUP และ HLOOKUP ที่สามารถเปลี่ยน Excel เป็น โปรแกรมฐานข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องศึกษา โปรแกรม Access อีกให้เสียเวลา

3  INDEX  MATCH  VLOOKUP  HLOOKUP  SEARCH  RANK  COUNTIF  COUNTA  OFFSET  Name Manager ตั้งชื่อให้กับเซลล์

4 ฟังก์ชั่นจะให้ผลลัพธ์เป็น TRUE ISBLANK ( ค่า ) ค่าที่ตรวจสอบเป็นเซลล์ว่าง ISERR ( ค่า ) ค่าที่ตรวจสอบเป็นข้อความผิดพลาด ยกเว้น #N/A ISERROR ( ค่า ) ค่าที่ตรวจสอบเป็นข้อความผิดพลาด (#N/A, #VALUE!, #REF!,#DIV/0!, #NUM!, #NAME?, or # NULL!) ISLOGICAL ( ค่า ) ค่าที่ตรวจสอบเป็นค่าทางตรรกศาสตร์ TRUE, FALSE ISNA ( ค่า ) ค่าที่ตรวจสอบมีข้อความผิดพลาด #N/A (value not available) ISNONTEXT ( ค่า ) ค่าที่ตรวจสอบไม่ใช่ข้อความ ISNUMBER ( ค่า ) ค่าที่ตรวจสอบเป็นตัวเลข ISREF ( ค่า ) ค่าที่ตรวจสอบเป็นตาแหน่งอ้างอิงเซลล์ (Reference) หรือไม่ ISTEXT ( ค่า ) ค่าที่ตรวจสอบเป็นข้อความ

5  RECORD Macro Enable Power Point Options/Popular/  Select Show Developer tab in the Ribbon


ดาวน์โหลด ppt 134751 Commercial Software Using Skill.  การใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการค้นหา (Lookup) และการอ้างอิง (Reference) ฟังก์ชันที่ดูจะมี ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสาหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google