งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเบื้องต้นและความสำคัญของการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับโลก สู่ มหาวิทยาลัยไทย
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 มิถุนายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ปี 2551 (10 อันดับแรก)
อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ปี (10 อันดับแรก) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ อันดับรวม * หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นอันดับของปี 2550 ที่มา : International Institute for Management Development ( ). World Competitiveness Yearbook

3 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ ปี 2547-2551
ไทย ที่มา : International Institute for Management Development ( ). World Competitiveness Yearbook

4 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ปี 2547-2551
ไทย ที่มา : International Institute for Management Development ( ). World Competitiveness Yearbook

5 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไทย ปี 2547-2551
ที่มา : International Institute for Management Development ( ). World Competitiveness Yearbook

6 การลงทุนวิจัยของประเทศต่างๆ (ล้านเหรียญ) ในปี 2004
ทั้งหมด ในภาคธุรกิจ USA 312,535 219,226 Japan 135,318 101,458 Germany 68,447 48,199 UK 44,238 22,364 China 34,022 15,876 Korea 16,231 12,183 Sweden 12,020 8,907 Taiwan 7,805 5,023 Finland 5,655 3,986 Norway 3,857 2,216 India 3,703 851 Singapore 2,403 1,537 Malaysia 748 535 Thailand 444 182 Philippines 107 71 Indonesia 59 Na ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2006

7 สถานภาพการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในปี 2004 ประเทศ การลงทุนเพื่อการวิจัย (% ของ GDP) (2004) บุคลากรวิจัยต่อประชากร 10,000 คน (2004) จำนวนสิทธิบัตร ที่จดให้คนในประเทศ (เฉลี่ยปี ) อันดับความสามารถในการแข่งขันจาก 60 ประเทศ (2004) GDP ต่อคน (US$) (2001) ในประเทศ นอกประเทศ รวม ด้านวิทยา ศาสตร์ สหรัฐ 2.66 37 (2001) 84958 132463 1 35277 เยอรมนี 2.47 57 12804 36917 26 3 25488 ญี่ปุ่น 3.20 69 109823 171071 17 2 37950 สิงคโปร์ 2.24 60 217 734 18 24664 เกาหลี 2.63 39 31915 8673 38 19 9628 ไต้หวัน 2.42 29773 206 8 14216 มาเลเซีย 0.63 7 27 90 23 42 3531 จีน 1.23 9 5913 529 22 840 ไทย 0.28 6 109 32 55 1921 ฟิลิปปินส์ 0.14 16 49 58 692 สถานภาพการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2006

8 ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยี
*หมายเหตุ: เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่มา สวทช.

9 World-Nation University Rankings
The Times Higher Education Supplement (THES) – England “World University Rankings 2005” 2. Shanghai Jiao Tong University – China “Top 500 World Universities (2005)” European Report on S&T Indicators Canada’s Top 50 Research Universities National rankings By

10 World University Rankings 2006
By The Times Higher Education Supplement (UK)

11 Top 500 World Universities (2005) By Shanghai Jiao Tong University

12 Third European Report on S&T Indicators, 2003
By The European Commission ที่มา :

13 Canada’s Top 50 Research Universities, 2006
By Research Infosource Inc. ที่มา :

14 เกณฑ์ สกอ.

15 รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติของ สกอ.
ScienceAsia Songklanakarin J Sci Tech ECTI Trans Elect Eng, Elect Commun Thai J Agri Sci Asian Pac J All Immun Southeast Asian J Trop Med Public Health J Med Assoc Thai Thai Forest Bull Siriraj Med J Chula Med J Asian J Energ Environ J Environ Res ที่มา :

16 ว.ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เวชสารสัตวแพทย์ ว.วิจัยทางการพยาบาล
รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติของ สกอ. ว.พยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ว.ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เวชสารสัตวแพทย์ ว.วิจัยทางการพยาบาล รามาธิบดีพยาบาลสาร วชิรเวชสาร ว.สภาการพยาบาล ว.วิจัย มข. ว.โลหิตวิทยาฯ ว.ราชบัณฑิตยสถาน ว.วิทยาศาสตร์เกษตร วิศวสารลาดกระบัง ว.สมาคมโรคไตฯ ASEAN J Sci Tech Dev ว.สนง.คณะกรรมการวิจัยฯ Kasetsart J (Nat Sci) ว.วิจัยและพัฒนา มจธ. Inter J Eng Inst Thailand ว.เทคโนโลยีสุรนารี Thammasat Int J Sci Tech วิศวกรรมสาร วิจัยและพัฒนา Intern Med J Thailand ที่มา :

17 ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ว.สัตวแพทยศาสตร์ มข. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติของ สกอ. ว.พยาบาลศาสตร์ ว.ธรรมชาติวิทยา จุฬาฯ ว.โลหะ วัสดุ และแร่ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ว.สัตวแพทยศาสตร์ มข. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร KMITL Science J ว.พยาบาล Chiang Mai J Science ว.เภสัชสาร ม.มหิดล ว.วิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ว.วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว.พยาบาลทหารบก ว.วิชาการเกษตร ศรีนครินทร์เวชสาร ว.วิทยาศาสตร์ มข. ว.มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มา :

18 ที่มา : http://www. research. mua. go. th/article_detail. php
ที่มา :

19 สมศ. ฉบับปัจจุบัน (ธันวาคม 2549)

20 สมศ. ฉบับปัจจุบัน (ธันวาคม 2549)

21 เกณฑ์ (บางส่วน) ของการทุน คปก. ของ สกว. 2551
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะสมัครขอรับทุน        ข้อ 1.2 มีประวัติผลงานวิจัยต่อเนื่องย้อนหลัง 5 ปี ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ( ) ซึ่งไม่ใช่ผลงานที่เสนอในการประชุม (Proceedings) หรือผลงานที่ทำระหว่างการศึกษา (Thesis paper)

22 รายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว
รายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ (โดยบทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) Journal of Medical Association of Thailland Thai Journal of Surgery Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology ScienceAsia Thai Journal of Agricultural  Science Manusya Journal of Population and Social Studies ที่มา :

23 ที่มา : http://www.trf.or.th/fund/default.asp#2

24 ตัวชี้วัดที่ 2 Impact Factor / Faculty Member
โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดย สกว. ตัวชี้วัดที่ 2 Impact Factor / Faculty Member แสดงถึง ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดค่า Impact Factor ต่ออาจารย์ 1 ท่าน วิธีคิดให้นำ Impact Factor ของวารสารที่ตีพิมพ์บทความแต่ละเรื่อง คูณด้วยสัดส่วนผลงานของอาจารย์ นำค่าที่ได้มารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนอาจารย์ทั้งหมดของคณะ/สาขาวิชา

25 ที่มา : http://www.tu.ac.th/news/community/2006/12/15.tech.htm

26 ที่มา : http://www.research.nu.ac.th/home/annual49_5.php

27 Share of World Publications in ISI-WOS Database for 2005
No. Country/Territory Articles % Share 1 USA 304,670 25.60 2 Japan 77,263 6.49 3 Germany 77,124 6.48 4 England 71,047 5.97 5 Peoples R China 70,962 5.96 6 France 54,844 4.61 7 Canada 44,369 3.73 8 Italy 41,723 3.51 9 Spain 31,588 2.65 10 Australia 27,898 2.34 11 South Korea 26,434 2.22 12 India 25,493 2.14

28 Share of World Publications in ISI-WOS Database for 2005 (…continued)
No. Country/Territory Articles % Share 18 Taiwan 16,147 1.36 30 Singapore 6,528 0.55 43 Thailand 2,615 0.22 50 Malaysia 1,596 0.13 53 Pakistan 1,145 0.12 66 Vietnam 590 0.05 68 Indonesia 586 70 Bangladesh 547 72 Philippines 520 0.04 82 Sri Lanka 302 0.03

29 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database
No. University Articles 1 Mahidol University (MU) 4,511 2 Chulalongkorn University (CU) 3,879 3 Chiang Mai University (CMU) 1,943 4 Prince of Songkla University (PSU) 1,261 5 Khon Kaen University (KKU) 1,096 6 Kasetsart University (KU) 1,057 7 Asian Institute of Technology (AIT) 845 8 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 795 9 Thammasat University (TU) 559 10 Suranaree University of Technology (SUT) 341 11 Srinakharinwirot University (SWU) 252 12 Naresuan University (NU) 235 13 Burapha University (BUU) 206 14 Silpakorn University (SU) 182 15 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 168

30 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database (cont.)
No. University Articles 16 Mahanakorn University of Technology (MUT) 119 17 Ramkhamhaeng University (RU) 92 18 Rangsit University (RSU) 81 19 Walailak University (WU) 80 20 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 54

31 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database
No. University Articles Staffs* Articles/Staffs 1 AIT** 845 120 7.04 2 MU 4,511 3,015 1.50 3 KMUTT 795 569 1.40 4 CU 3,879 2,848 1.36 5 SUT 341 258 1.32 6 CMU 1,943 2,169 0.90 7 PSU 1,261 1,926 0.65 8 KKU 1,096 2,052 0.53 9 KU 1,057 2,704 0.39 10 TU 559 1,453 0.38 WU 80 211 12 BUU 206 688 0.30 13 MUT 119 452 0.26 14 NU 235 1,131 0.21 15 SU 182 896 0.20

32 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database (cont.)
No. University Articles Staffs* Articles/Staffs 16 KMITL 168 897 0.19 17 SWU 252 1,387 0.18 18 RU 92 964 0.10 19 KMUTNB 54 747 0.07 20 RSU 81 1,811 0.04 * ข้อมูลจำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ปี 2549 โดย สกอ. ** ข้อมูลจาก

33 Citations of articles of Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database
No. University Times cited 1 Mahidol University 26,124 2 Chulalongkorn University 16,510 3 Chiang Mai University 9,548 4 Khon Kaen University 4,997 5 Prince of Songkla University 4,856 6 Kasetsart University 4,232 7 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 2,213 8 Asian Institute of Technology 2,188 9 Thammasat University 1,877 10 Suranaree University of Technology 1,337 11 Naresuan University 1,073 12 Srinakharinwirot University 873 13 Burapha University 771 14 Silpakorn University 552 15 Rangsit University 328

34 Citations of articles of Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database(cont.)
No. University Times cited 16 Ramkhamhaeng University 327 17 Mahanakorn University of Technology 313 18 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 312 19 Walailak University 224 20 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 109

35 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCOPUS Database
No. University Articles 1 Mahidol University (MU) 5,243 2 Chulalongkorn University (CU) 4,272 3 Chiang Mai University (CMU) 2,157 4 Prince of Songkla University (PSU) 1,487 5 Khon Kaen University (KKU) 1,399 6 Kasetsart University (KU) 1,279 7 Asian Institute of Technology (AIT) 1,035 8 Thammasat University (TU) 601 9 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 522 10 Suranaree University of Technology (SUT) 361 11 Naresuan University (NU) 288 12 Rangsit University (RSU) 249 13 Srinakharinwirot University (SWU) 241 14 King Mongkut’ Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 231 15 Burapha University (BUU) 221

36 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCOPUS Database (cont.)
No. University Articles 16 Silpakorn University (SU) 205 17 Mahanakorn University of Technology (MUT) 136 18 Ramkhamhaeng University (RU) 97 19 Walailak University (WU) 95 20 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 61

37 h-Index of Thai Universities between 2001-2007 By SCOPOUS
No. University H-Index 1 Mahidol University (MU) 24.0 2 Chulalongkorn University (CU) 19.7 3 Chiang Mai University (CMU) 15.7 4 Prince of Songkla University (PSU) 12.0 5 Khon Kaen University (KKU) 11.7 6 Kasetsart University (KU) 11.4 7 Asian Institute of Technology (AIT) 9.3 8 Thammasat University (TU) 8.0 9 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 6.7 10 Suranaree University of Technology (SUT) 6.6 Naresuan University (NU) Rangsit University (RSU) 13 Srinakharinwirot University (SWU) 6.1 14 Burapha University (BUU) 5.4 15 Silpakorn University (SU) 4.9

38 h-Index of Thai Universities between 2001-2007 by SCOPOUS (cont.)
No. University H-Index 16 Ramkhamhaeng University (RU) 4.4 17 Mahanakorn University of Technology (MUT) 3.7 18 King Mongkut’ Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 3.6 19 Walailak University (WU) 3.4 20 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 1.4

39 Publications Produced by Thai Universities between 2002 and 2006 in TCI Database
No. University Articles 1 Mahidol University (MU) 2,309 2 Chulalongkorn University (CU) 2,175 3 Khon Kaen University (KKU) 1,040 4 Chiang Mai University (CMU) 1,012 5 Kasetsart University (KU) 783 6 Prince of Songkla University (PSU) 772 7 Thammasat University (TU) 504 8 King Mongkut’ Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 464 9 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 271 10 Naresuan University (NU) 267 11 Srinakharinwirot University (SWU) 169 12 Suranaree University of Technology (SUT) 133 Burapha University (BUU) 14 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMITNB) 116 15 Walailak University (WU) 115

40 Journal Impact Factors (JIF) of Journals Produced by S&T Universities between 2004 and 2006
University Journal Name 2547 2548 2549 เฉลี่ย KMITL KMITL Science Journal N/A 0.045 0.023 0.034 ว.เกษตรพระจอมเกล้า 0.043 ว.วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง 0.032 0.011 ว.พระจอมเกล้าลาดกระบัง 0.019 0.006 ว.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวสารลาดกระบัง 0.009 0.01 0.013 KMUTNB ว.วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว.วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม KMUTT ว.วิจัยและพัฒนา มจธ. 0.053 0.109 0.031 0.064 SUT ว.เทคโนโลยีสุรนารี  0.012 0.029 0.014 MUT Engineering Transactions 0.027

41 Outstanding Scientist Awards of Thai Universities (2524 – 2550)
No. University นักวิทย์ดีเด่น นักวิทย์รุ่นใหม่ 1 Mahidol University 17 19 2 Chulalongkorn University 9 15 3 Chiang Mai University 4 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 5 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 6 Kasetsart University 7 Thammasat University 8 Srinakharinwirot University Ramkhamhaeng University 10 Asian Institute of Technology 11 Khon Kaen University 12 Prince of Songkla University 13 Suranaree University of Technology 14 Silpakorn University Mahanakorn University of Technology

42 Outstanding Scientist Awards of Thai Universities (cont.)
No. University นักวิทย์ดีเด่น นักวิทย์รุ่นใหม่ 16 Walailak University 1 17 Naresuan University Burapha University Rangsit University King Mongkut’s University of Technology North Bangkok


ดาวน์โหลด ppt ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google