งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อมูลเบื้องต้นและความสำคัญของการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ระดับโลก สู่ มหาวิทยาลัยไทย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อมูลเบื้องต้นและความสำคัญของการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ระดับโลก สู่ มหาวิทยาลัยไทย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อมูลเบื้องต้นและความสำคัญของการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ระดับโลก สู่ มหาวิทยาลัยไทย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 มิถุนายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 มิถุนายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 2 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ปี 2551 (10 อันดับแรก) หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นอันดับของปี 2550 ที่มา : International Institute for Management Development (2004-2008). World Competitiveness Yearbook 2004-2008 สมรรถนะทาง เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของ รัฐบาล โครงสร้าง พื้นฐาน ประสิทธิภาพของ ภาคธุรกิจ อันดับรวม *

3 3 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ ปี 2547-2551 ที่มา : International Institute for Management Development (2004-2008). World Competitiveness Yearbook 2004-2008 ไทย

4 4 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ปี 2547-2551 ที่มา : International Institute for Management Development (2004-2008). World Competitiveness Yearbook 2004-2008 ไทย

5 5 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไทย ปี 2547-2551 ที่มา : International Institute for Management Development (2004-2008). World Competitiveness Yearbook 2004-2008

6 6 ประเทศทั้งหมดในภาคธุรกิจ USA312,535219,226 Japan135,318101,458 Germany68,44748,199 UK44,23822,364 China34,02215,876 Korea16,23112,183 Sweden12,0208,907 Taiwan7,8055,023 Finland5,6553,986 Norway3,8572,216 India3,703851 Singapore2,4031,537 Malaysia748535 Thailand444182 Philippines10771 Indonesia59Na การลงทุนวิจัยของประเทศต่างๆ ( ล้านเหรียญ ) ในปี 2004 ที่มา : IMD World Competitive ness Yearbook 2006

7 7 สถานภาพการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ไทย ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2006 ประเทศ การลงทุน เพื่อการ วิจัย (% ของ GDP) (2004) บุคลากร วิจัยต่อ ประชากร 10,000 คน (2004) จำนวนสิทธิบัตร ที่จดให้คนใน ประเทศ ( เฉลี่ยปี 2002-2004) อันดับ ความสามารถ ในการแข่งขัน จาก 60 ประเทศ (2004) GDP ต่อคน (US$) (2001) ใน ประเทศ นอก ประเทศรวม ด้าน วิทย า ศาส ตร์ สหรัฐ 2.6637 (2001)84958 13246 31135277 เยอรมนี 2.4757128043691726325488 ญี่ปุ่น 3.2069 10982 3 17107 117237950 สิงคโป ร์ 2.246021773431824664 เกาหลี 2.633931915867338199628 ไต้หวัน 2.42572977320618814216 มาเลเซี ย 0.637279023423531 จีน 1.23959135291922840 ไทย 0.2866010932551921 ฟิลิปปิน ส์ 0.14116264958692 การวิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศไทยในปี 2004

8 8 ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยี * หมายเหตุ : เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่มา สวทช.

9 9 World-Nation University Rankings 1.The Times Higher Education Supplement (THES) – England “World University Rankings 2005” 2.Shanghai Jiao Tong University – China “Top 500 World Universities (2005)” 3.European Report on S&T Indicators 4.Canada’s Top 50 Research Universities 5.National rankings By

10 10 World University Rankings 2006 By The Times Higher Education Supplement (UK)

11 11 Top 500 World Universities (2005) By Shanghai Jiao Tong University http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005TOP500list.htm

12 12 ที่มา : http://www.answers.com/topic/academic-ranking-of-world-universities?cat=technology Third European Report on S&T Indicators, 2003 By The European Commission

13 13 ที่มา : www.researchinfosource.com/media/2006RUYMethod.pdf Canada’s Top 50 Research Universities, 2006 By Research Infosource Inc.

14 14 เกณฑ์ สกอ.

15 15 รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติของ สกอ. 1.ScienceAsia 2.Songklanakarin J Sci Tech 3.ECTI Trans Elect Eng, Elect Commun 4.Thai J Agri Sci 5.Asian Pac J All Immun 6.Southeast Asian J Trop Med Public Health 7.J Med Assoc Thai 8.Thai Forest Bull 9.Siriraj Med J 10.Chula Med J 11.Asian J Energ Environ 12.J Environ Res ที่มา : http://www.mua.go.th/users/basd/

16 16 รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติของ สกอ. 1.ว. พยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ 2.ว. ทันต แพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3.เวชสารสัตว แพทย์ 4.ว. วิจัยทางการ พยาบาล 5.รามาธิบดี พยาบาลสาร 6.วชิรเวชสาร 7.ว. สภาการ พยาบาล 8.ว. วิจัย มข. 9.ว. โลหิตวิทยาฯ 10.ว. ราชบัณฑิตยสถา น 11.ว. วิทยาศาสตร์ เกษตร 12.วิศวสาร ลาดกระบัง 13.ว. สมาคมโรคไตฯ 14. ASEAN J Sci Tech Dev 15.ว. สนง. คณะกรรมการ วิจัยฯ 16. Kasetsart J (Nat Sci) 17.ว. วิจัยและพัฒนา มจธ. 18. Inter J Eng Inst Thailand 19.ว. เทคโนโลยีสุร นารี 20. Thammasat Int J Sci Tech 21.วิศวกรรมสาร วิจัย และพัฒนา 22. Intern Med J Thailand ที่มา : http://www.mua.go.th/users/basd/

17 17 รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติของ สกอ. 23.ว. พยาบาลศาสตร์ 24.ว. ธรรมชาติวิทยา จุฬาฯ 25.ว. โลหะ วัสดุ และ แร่ 26.ว. สุขภาพจิตแห่ง ประเทศไทย 27.ว. สัตว แพทยศาสตร์ มข. 28.ศรีนครินทรวิโรฒ เภสัชสาร 29. KMITL Science J 30.ว. พยาบาล 31. Chiang Mai J Science 32.ว. เภสัชสาร ม. มหิดล 33.ว. วิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 34.ว. วิจัย วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 35.ว. พยาบาล ทหารบก 36.ว. วิชาการเกษตร 37.ศรีนครินทร์เวช สาร 38.ว. วิทยาศาสตร์ มข. 39.ว. มหาวิทยาลัย นเรศวร ที่มา : http://www.mua.go.th/users/basd/

18 18 ที่มา : http://www.research.mua.go.th/article_detail.php?pa ge=7&cat_id=7&no=10

19 19 สมศ. ฉบับปัจจุบัน ( ธันวาคม 2549)

20 20 สมศ. ฉบับปัจจุบัน ( ธันวาคม 2549)

21 21 เกณฑ์ ( บางส่วน ) ของการทุน คปก. ของ สกว. 2551 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะสมัคร ขอรับทุน ข้อ 1.2 มีประวัติผลงานวิจัย ต่อเนื่องย้อนหลัง 5 ปี ผลงานวิจัยดังกล่าว จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (2003-2008) ซึ่งไม่ใช่ ผลงานที่เสนอในการประชุม (Proceedings) หรือผลงานที่ทำระหว่างการศึกษา (Thesis paper).......

22 22 รายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย และ สกว. ยอมรับ ( โดยบทความวิจัยนั้นต้อง ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ) 1.Journal of Medical Association of Thailland 2.Thai Journal of Surgery 3.Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 4.Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 5.ScienceAsia 6.Thai Journal of Agricultural Science 7.Manusya 8.Journal of Population and Social Studies ที่มา : http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.htm

23 23 ที่มา : http://www.trf.or.th/fund/de fault.asp#2

24 24 โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดย สกว. ตัวชี้วัดที่ 2Impact Factor / Faculty Member แสดงถึง ความสามารถของอาจารย์ใน การผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการ อ้างอิง โดยวัดค่า Impact Factor ต่ออาจารย์ 1 ท่าน วิธีคิดให้นำ Impact Factor ของ วารสารที่ตีพิมพ์บทความแต่ละเรื่อง คูณด้วย สัดส่วนผลงานของอาจารย์ นำค่าที่ได้มา รวมกันแล้วหารด้วยจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ของคณะ/สาขาวิชา

25 25 ที่มา : http://www.tu.ac.th/news/community/2006/12/15.tech.htm

26 26 ที่มา : http://www.research.nu.ac.th/home/annual49_5.php

27 27 Share of World Publications in ISI-WOS Database for 2005 No.Country/TerritoryArticles% Share 1USA304,67025.60 2Japan77,2636.49 3Germany77,1246.48 4England71,0475.97 5Peoples R China70,9625.96 6France54,8444.61 7Canada44,3693.73 8Italy41,7233.51 9Spain31,5882.65 10Australia27,8982.34 11South Korea26,4342.22 12India25,4932.14

28 28 Share of World Publications in ISI-WOS Database for 2005 (…continued) No.Country/TerritoryArticles% Share 18Taiwan16,1471.36 30Singapore6,5280.55 43Thailand2,6150.22 50Malaysia1,5960.13 53Pakistan1,1450.12 66Vietnam5900.05 68Indonesia5860.05 70Bangladesh5470.05 72Philippines5200.04 82Sri Lanka3020.03

29 29 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database No.UniversityArticles 1 Mahidol University (MU)4,511 2 Chulalongkorn University (CU)3,879 3 Chiang Mai University (CMU)1,943 4 Prince of Songkla University (PSU)1,261 5 Khon Kaen University (KKU)1,096 6 Kasetsart University (KU)1,057 7 Asian Institute of Technology (AIT)845 8 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)795 9 Thammasat University (TU)559 10 Suranaree University of Technology (SUT)341 11 Srinakharinwirot University (SWU)252 12 Naresuan University (NU)235 13 Burapha University (BUU)206 14 Silpakorn University (SU)182 15 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)168

30 30 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database (cont.) No.UniversityArticles 16 Mahanakorn University of Technology (MUT)119 17 Ramkhamhaeng University (RU)92 18 Rangsit University (RSU)81 19 Walailak University (WU)80 20 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)54

31 31 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database No.UniversityArticlesStaffs*Articles/Staffs 1 AIT**8451207.04 2 MU4,5113,0151.50 3 KMUTT7955691.40 4 CU3,8792,8481.36 5 SUT3412581.32 6 CMU1,9432,1690.90 7 PSU1,2611,9260.65 8 KKU1,0962,0520.53 9 KU1,0572,7040.39 10 TU5591,4530.38 10 WU802110.38 12 BUU2066880.30 13 MUT1194520.26 14 NU2351,1310.21 15 SU1828960.20

32 32 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCI-Expanded Database (cont.) No.UniversityArticlesStaffs*Articles/Staffs 16 KMITL1688970.19 17 SWU2521,3870.18 18 RU929640.10 19 KMUTNB547470.07 20 RSU811,8110.04 * ข้อมูลจำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ปี 2549 โดย สกอ. http://www.mua.go.th/personal.php http://www.mua.go.th/personal.php ** ข้อมูลจาก http://www.ait.ac.th/interimpage/ait_visitor/about_ait/docs/Facts%20and%20Fi gure%20Jan%20semester%202007.pdf http://www.ait.ac.th/interimpage/ait_visitor/about_ait/docs/Facts%20and%20Fi gure%20Jan%20semester%202007.pdf

33 33 Citations of articles of Thai Universities between 2001- 2007 in SCI-Expanded Database No.UniversityTimes cited 1 Mahidol University26,124 2 Chulalongkorn University16,510 3 Chiang Mai University9,548 4 Khon Kaen University4,997 5 Prince of Songkla University4,856 6 Kasetsart University4,232 7 King Mongkut’s University of Technology Thonburi2,213 8 Asian Institute of Technology2,188 9 Thammasat University1,877 10 Suranaree University of Technology1,337 11 Naresuan University1,073 12 Srinakharinwirot University873 13 Burapha University771 14 Silpakorn University552 15 Rangsit University328

34 34 Citations of articles of Thai Universities between 2001- 2007 in SCI-Expanded Database(cont.) No.UniversityTimes cited 16 Ramkhamhaeng University327 17 Mahanakorn University of Technology313 18 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang312 19 Walailak University224 20 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok109

35 35 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCOPUS Database No.UniversityArticles 1 Mahidol University (MU)5,243 2 Chulalongkorn University (CU)4,272 3 Chiang Mai University (CMU)2,157 4 Prince of Songkla University (PSU)1,487 5 Khon Kaen University (KKU)1,399 6 Kasetsart University (KU)1,279 7 Asian Institute of Technology (AIT)1,035 8 Thammasat University (TU)601 9 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)522 10 Suranaree University of Technology (SUT)361 11 Naresuan University (NU)288 12 Rangsit University (RSU)249 13 Srinakharinwirot University (SWU)241 14 King Mongkut’ Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)231 15 Burapha University (BUU)221

36 36 Publications Produced by Thai Universities between 2001-2007 in SCOPUS Database (cont.) No.UniversityArticles 16 Silpakorn University (SU)205 17 Mahanakorn University of Technology (MUT)136 18 Ramkhamhaeng University (RU)97 19 Walailak University (WU)95 20 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)61

37 37 h-Index of Thai Universities between 2001-2007 By SCOPOUS No.UniversityH-Index 1 Mahidol University (MU)24.0 2 Chulalongkorn University (CU)19.7 3 Chiang Mai University (CMU)15.7 4 Prince of Songkla University (PSU)12.0 5 Khon Kaen University (KKU)11.7 6 Kasetsart University (KU)11.4 7 Asian Institute of Technology (AIT)9.3 8 Thammasat University (TU)8.0 9 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)6.7 10 Suranaree University of Technology (SUT)6.6 10 Naresuan University (NU)6.6 10 Rangsit University (RSU)6.6 13 Srinakharinwirot University (SWU)6.1 14 Burapha University (BUU)5.4 15 Silpakorn University (SU)4.9

38 38 h-Index of Thai Universities between 2001-2007 by SCOPOUS (cont.) No.UniversityH-Index 16 Ramkhamhaeng University (RU)4.4 17 Mahanakorn University of Technology (MUT)3.7 18 King Mongkut’ Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)3.6 19 Walailak University (WU)3.4 20 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)1.4

39 39 Publications Produced by Thai Universities between 2002 and 2006 in TCI Database No.UniversityArticles 1Mahidol University (MU)2,309 2Chulalongkorn University (CU)2,175 3Khon Kaen University (KKU)1,040 4Chiang Mai University (CMU)1,012 5Kasetsart University (KU)783 6Prince of Songkla University (PSU)772 7Thammasat University (TU)504 8King Mongkut’ Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)464 9King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)271 10Naresuan University (NU)267 11Srinakharinwirot University (SWU)169 12Suranaree University of Technology (SUT)133 12Burapha University (BUU)133 14King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMITNB)116 15Walailak University (WU)115

40 40 Journal Impact Factors (JIF) of Journals Produced by S&T Universities between 2004 and 2006 UniversityJournal Name254725482549 เฉลี่ย KMITL KMITL Science JournalN/A0.0450.0230.034 ว.เกษตรพระจอมเกล้าN/A 0.043 ว.วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง00.03200.011 ว.พระจอมเกล้าลาดกระบัง00.01900.006 ว.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมN/A 00 วิศวสารลาดกระบัง0.0090.0190.010.013 KMUTNB ว.วิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0000 ว.วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมN/A KMUTT ว.วิจัยและพัฒนา มจธ.0.0530.1090.0310.064 SUT ว.เทคโนโลยีสุรนารี 0.01200.0290.014 MUTEngineering Transactions0.027000.009

41 41 Outstanding Scientist Awards of Thai Universities (2524 – 2550) No.University นักวิทย์ดีเด่นนักวิทย์รุ่นใหม่ 1Mahidol University1719 2Chulalongkorn University915 3Chiang Mai University244 4King Mongkut’s University of Technology Thonburi222 5King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang20 6Kasetsart University122 7Thammasat University122 8Srinakharinwirot University10 9Ramkhamhaeng University10 10Asian Institute of Technology10 11Khon Kaen University055 12Prince of Songkla University022 13Suranaree University of Technology022 14Silpakorn University011 15Mahanakorn University of Technology011

42 42 No.University นักวิทย์ดีเด่นนักวิทย์รุ่นใหม่ 16 Walailak University 01 17 Naresuan University 00 17 Burapha University 00 17 Rangsit University 00 17 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 00 Outstanding Scientist Awards of Thai Universities (cont.)


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อมูลเบื้องต้นและความสำคัญของการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ระดับโลก สู่ มหาวิทยาลัยไทย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google