งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Enhanced Entity-Relationship Model © Pearson Education Limited 1995, 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Enhanced Entity-Relationship Model © Pearson Education Limited 1995, 2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Enhanced Entity-Relationship Model © Pearson Education Limited 1995, 2005

2 Enhanced Entity-Relationship Model u Since 1980s there has been an increase in emergence of new database applications with more demanding requirements. u Basic concepts of ER modeling are not sufficient to represent requirements of newer, more complex applications. u Response is development of additional ‘semantic’ modeling concepts. © Pearson Education Limited 1995, 2005

3 The Enhanced Entity-Relationship Model u Semantic concepts are incorporated into the original ER model and called the Enhanced Entity-Relationship (EER) model. u Examples of additional concept of EER model is called specialization / generalization. © Pearson Education Limited 1995, 2005

4 Superclass / Subclass u Superclass –รูปแบบของ entity ที่เป็นต้นแบบของ entity อื่น ๆ โดยจะประกอบด้วย subclass ต่าง ๆ u Subclass –Entity ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในกลุ่ม สมาชิกของ Subclass ด้วยกัน แต่จะมีคุณสมบัติ พื้นฐานที่ขึ้นอยู่กับ Superclass –Entity ใน Subclass ทั้งหมดจะเป็นสมาชิกใน Superclass © Pearson Education Limited 1995, 2005

5 Superclass / Subclass u ความสัมพันธ์ระหว่าง superclass และ subclass จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะ one-to-one (1:1) u superclass อาจมีความสัมพันธ์กับ subclass ใน ลักษณะ nondisjoint u สมาชิกใน superclass ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก ทั้งหมดใน subclass © Pearson Education Limited 1995, 2005

6 Attribute Inheritance u การถ่ายทอดคุณสมบัติ –subclass จะได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติทุก ๆ อย่างจาก superclass –subclass สามารถมีคุณสมบัติเฉพาะตนที่ แตกต่างจาก subclass อื่นได้ © Pearson Education Limited 1995, 2005

7 Specialization / Generalization u คือ กระบวนการโมเดลความสัมพันธ์ระหว่าง superclass และ subclass u Specialization –เป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับ entity หรือ สมาชิกที่มีความแตกต่างกันใน entity ของกลุ่ม สมาชิก –เป็นวิธีแบบบนลงล่าง (Top-down approach) u Generalization –เป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับ entity ที่ใช้เป็น แม่แบบเพื่อใช้กำหนดลักษณะเพื่อใช้งานร่วมกัน –เป็นวิธีแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) © Pearson Education Limited 1995, 2005

8 Notation Superclass Subclass2Subclass3Subclass1

9 AllStaff relation holding details of all staff © Pearson Education Limited 1995, 2005

10 Specialization/generalization of Staff entity into subclasses representing job roles © Pearson Education Limited 1995, 2005

11 Specialization/generalization of Staff entity into job roles and contracts of employment © Pearson Education Limited 1995, 2005

12 EER diagram with shared subclass and subclass with its own subclass © Pearson Education Limited 1995, 2005

13 Constraints on Specialization / Generalization u Two constraints that may apply to a specialization/generalization: –Participation constraints –Disjoint constraints. © Pearson Education Limited 1995, 2005

14 Participation constraint u เป็นการกล่าวถึง “entity ที่เป็น superclass จะมี ความสัมพันธ์กับ subclass ใด subclass หนึ่งหรือไม่” u มีอยู่ 2 แบบคือ –Mandatory : entity ที่เป็น superclass จะต้องมี ความสัมพันธ์กับ subclass ใด subclass หนึ่ง –Optional : entity ที่เป็น superclass อาจจะมี หรือไม่มีความสัมพันธ์กับ subclass ใด ๆ ก็ได้

15 Disjoint constraint u เป็นการกล่าวถึง “entity ที่เกิดขึ้นใน superclass จะเป็นสมาชิกใน subclass เดียวหรือมากกว่า” u มี 2 แบบคือ –Disjoint : entity ที่เกิดขึ้นของ superclass สามารถเป็นสมาชิกได้เพียง subclass เดียว เท่านั้น –Nondisjoint : entity ที่เกิดขึ้นของ superclass อาจจะเป็นสมาชิกใน subclass เดียวหรือ มากกว่าก็ได้ © Pearson Education Limited 1995, 2005

16 Constraints on Specialization / Generalization u สามารถเขียนได้เป็น 4 ประเภทคือ –mandatory and disjoint »แทนด้วย {Mandatory, Or} –optional and disjoint »แทนด้วย {Optional, Or} –mandatory and nondisjoint »แทนด้วย {Mandatory, And} –optional and nondisjoint »แทนด้วย {Optional, And} © Pearson Education Limited 1995, 2005

17 DreamHome worked example - Staff Superclass with Supervisor and Manager subclasses © Pearson Education Limited 1995, 2005

18 DreamHome worked example - Owner Superclass with PrivateOwner and BusinessOwner subclasses © Pearson Education Limited 1995, 2005

19 DreamHome worked example - Person superclass with Staff, PrivateOwner, and Client subclasses © Pearson Education Limited 1995, 2005


ดาวน์โหลด ppt Enhanced Entity-Relationship Model © Pearson Education Limited 1995, 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google