งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Enhanced Entity-Relationship Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Enhanced Entity-Relationship Model"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Enhanced Entity-Relationship Model
© Pearson Education Limited 1995, 2005

2 Enhanced Entity-Relationship Model
Since 1980s there has been an increase in emergence of new database applications with more demanding requirements. Basic concepts of ER modeling are not sufficient to represent requirements of newer, more complex applications. Response is development of additional ‘semantic’ modeling concepts. © Pearson Education Limited 1995, 2005

3 The Enhanced Entity-Relationship Model
Semantic concepts are incorporated into the original ER model and called the Enhanced Entity-Relationship (EER) model. Examples of additional concept of EER model is called specialization / generalization. © Pearson Education Limited 1995, 2005

4 Superclass / Subclass Superclass
รูปแบบของ entity ที่เป็นต้นแบบของ entity อื่น ๆ โดยจะประกอบด้วย subclass ต่าง ๆ Subclass Entity ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในกลุ่มสมาชิกของ Subclass ด้วยกัน แต่จะมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ขึ้นอยู่กับ Superclass Entity ใน Subclass ทั้งหมดจะเป็นสมาชิกใน Superclass © Pearson Education Limited 1995, 2005

5 Superclass / Subclass ความสัมพันธ์ระหว่าง superclass และ subclass จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะ one-to-one (1:1) superclass อาจมีความสัมพันธ์กับ subclass ในลักษณะ nondisjoint สมาชิกใน superclass ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกทั้งหมดใน subclass © Pearson Education Limited 1995, 2005

6 Attribute Inheritance
การถ่ายทอดคุณสมบัติ subclass จะได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติทุก ๆ อย่างจาก superclass subclass สามารถมีคุณสมบัติเฉพาะตนที่แตกต่างจาก subclass อื่นได้ © Pearson Education Limited 1995, 2005

7 Specialization / Generalization
คือ กระบวนการโมเดลความสัมพันธ์ระหว่าง superclass และ subclass Specialization เป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับ entity หรือสมาชิกที่มีความแตกต่างกันใน entity ของกลุ่มสมาชิก เป็นวิธีแบบบนลงล่าง (Top-down approach) Generalization เป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับ entity ที่ใช้เป็นแม่แบบเพื่อใช้กำหนดลักษณะเพื่อใช้งานร่วมกัน เป็นวิธีแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) © Pearson Education Limited 1995, 2005

8 Notation Superclass Subclass2 Subclass3 Subclass1

9 AllStaff relation holding details of all staff
© Pearson Education Limited 1995, 2005

10 Specialization/generalization of Staff entity into subclasses representing job roles
© Pearson Education Limited 1995, 2005

11 Specialization/generalization of Staff entity into job roles and contracts of employment
© Pearson Education Limited 1995, 2005

12 EER diagram with shared subclass and subclass with its own subclass
© Pearson Education Limited 1995, 2005

13 Constraints on Specialization / Generalization
Two constraints that may apply to a specialization/generalization: Participation constraints Disjoint constraints. © Pearson Education Limited 1995, 2005

14 Participation constraint
เป็นการกล่าวถึง “entity ที่เป็น superclass จะมีความสัมพันธ์กับ subclass ใด subclass หนึ่งหรือไม่” มีอยู่ 2 แบบคือ Mandatory : entity ที่เป็น superclass จะต้องมีความสัมพันธ์กับ subclass ใด subclass หนึ่ง Optional : entity ที่เป็น superclass อาจจะมีหรือไม่มีความสัมพันธ์กับ subclass ใด ๆ ก็ได้

15 Disjoint constraint เป็นการกล่าวถึง “entity ที่เกิดขึ้นใน superclass จะเป็นสมาชิกใน subclass เดียวหรือมากกว่า” มี 2 แบบคือ Disjoint : entity ที่เกิดขึ้นของ superclass สามารถเป็นสมาชิกได้เพียง subclass เดียวเท่านั้น Nondisjoint : entity ที่เกิดขึ้นของ superclassอาจจะเป็นสมาชิกใน subclass เดียวหรือมากกว่าก็ได้ © Pearson Education Limited 1995, 2005

16 Constraints on Specialization / Generalization
สามารถเขียนได้เป็น 4 ประเภทคือ mandatory and disjoint แทนด้วย {Mandatory, Or} optional and disjoint แทนด้วย {Optional, Or} mandatory and nondisjoint แทนด้วย {Mandatory, And} optional and nondisjoint แทนด้วย {Optional, And} © Pearson Education Limited 1995, 2005

17 DreamHome worked example - Staff Superclass with Supervisor and Manager subclasses
© Pearson Education Limited 1995, 2005

18 DreamHome worked example - Owner Superclass with PrivateOwner and BusinessOwner subclasses
© Pearson Education Limited 1995, 2005

19 DreamHome worked example - Person superclass with Staff, PrivateOwner, and Client subclasses
© Pearson Education Limited 1995, 2005


ดาวน์โหลด ppt Enhanced Entity-Relationship Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google