งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน จดหมายสมัครงาน โฆษณารับสมัครงาน จดหมายรับรอง การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัวเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน จดหมายสมัครงาน โฆษณารับสมัครงาน จดหมายรับรอง การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัวเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน จดหมายสมัครงาน โฆษณารับสมัครงาน จดหมายรับรอง การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัวเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย

2 บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน ย่อหน้าแรก ระบุแหล่งข่าวของการประกาศรับสมัครงาน ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ตัวอย่างสำนวน I am interested in applying for your position of Accountant, as advertised in the Daily News on July 3,2003. In reply to your advertisement in the Bangkok Post, I am interested in becoming a sale representative for your company on July 3,2003. ลักษณะของจดหมาย สมัครงาน

3 บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน ย่อหน้าที่สอง ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครและความสามารถที่ เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร ระบุประสบการณ์ ( ถ้ามี ) หรือข้อที่จะได้เปรียบ ผู้สมัครอื่น ระบุเวลาที่สามารถเริ่มงานได้ ในกรณีที่มีงานทำอยู่แล้ว บอกสาเหตุที่เปลี่ยน งาน ลักษณะของจดหมาย สมัครงาน

4 บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน ตัวอย่างสำนวน I have four years experiences with the Bangkok Post,where I specialized in translation. I would appreciate an opportunity to discuss my qualification. I believe my educational background and experience will serve you well. I have experience in all kinds of office work, including experience in keeping accounts. ลักษณะของจดหมาย สมัครงาน

5 บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน ย่อหน้าที่สาม ขอใบสมัครในกรณีที่จำเป็น ร้องขอวันสัมภาษณ์ในวันเวลาที่บริษัทสะดวก ระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อที่สะดวก ลักษณะของจดหมาย สมัครงาน

6 โฆษณารับสมัครงาน (Job Advertisement) โฆษณารับสมัครงาน (Job Advertisement) ส่วนประกอบของ โฆษณาสมัครงาน ชื่อกิจการหรือองค์กรที่เปิดสมัครงาน (Name of Firm or Organization) ประเภทของกิจการหรือองค์กร (Type of Firm or Organization) ตำแหน่งที่รับสมัคร (Position Needed) คุณสมบัติของผู้สมัคร (Qualifications of Applicant) เอกสารประกอบการสมัคร (Essential Documents Needed in Applying) เงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ (Salary, Remuneration and Fringe Benefits)

7 ข้อควรจำในการสมัครงาน วิธีการสมัคร (How to Apply) สมัครด้วยตนเอง (Apply in person) สมัครทางไปรษณีย์ (Apply in writing) ไปสัมภาษณ์ที่บริษัท (Walk-in- interview) สถานที่ติดต่อในการสมัคร (Date and Place of Contact) สังเกตจากด้านล่างของประกาศ

8 จดหมายรับรอง (References and Testimonial) จดหมายรับรอง (References and Testimonial) ลักษณะของจดหมาย รับรอง ภาษาที่เขียนเป็นทางการ ให้ข้อมูลในเชิงบวก เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้ขอ คำรับรองกับผู้รับรอง กล่าวถึงคุณสมบัติส่วนตัว การทำงานของผู้ ขอคำรับรอง สรุปคำรับรอง

9 การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัว (Writing Biographical Details) การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัว (Writing Biographical Details) Heading ตำแหน่งที่สมัคร ที่อยู่ของผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ได้ Resume, Personal Data, Autobiography, Curriculum Vitae (C.V.)

10 Personal Information ชื่อและนามสกุล อายุ วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพทางครอบครัว สัญชาติ สุขภาพ ที่อยู่มี่สามารถติดต่อได้ ( ในกรณีที่ ไม่ได้ระบุใน Heading) ส่วนประกอบของการ เขียนให้ข้อมูล

11 Education สถานศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมเป็นต้น ไป ปีที่เข้าศึกษาและจบการศึกษาโดย ระบุวุฒิการศึกษาที่ได้รับ หรือเกียรติ บัตรพิเศษ เช่นปริญญาเกียรตินิยม รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมหรือฝึกงาน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ ต่อการ ได้รับพิจารณาในการสมัครงาน ส่วนประกอบของการ เขียนให้ข้อมูล

12 Job Experience เริ่มจากงานที่ทำในปัจจุบัน ย้อนหลังลงไป ระบุตำแหน่งและสถานที่ References ควรระบุ 2-3 คน พร้อมตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน ส่วนประกอบของการ เขียนให้ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน จดหมายสมัครงาน โฆษณารับสมัครงาน จดหมายรับรอง การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัวเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google