งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ARRAY ข้อมูลชนิดอาร์เรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ARRAY ข้อมูลชนิดอาร์เรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ARRAY ข้อมูลชนิดอาร์เรย์
SCC : Suthida Chaichomchuen

2 ความหมาย อาร์เรย์ คือ ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยรายการชนิดข้อมูลเดียวกันจำนวนหนึ่ง แต่ละรายการเรียกว่า เซลล์ (Cell) และแต่ละเซลล์จะมี อินเด็กซ์ (Index) สำหรับใช้เพื่ออ้างถึงข้อมูล

3 ชนิดของอาร์เรย์ แบ่งได้เป็น 3 ชนิด
อาร์เรย์ชนิด 1 มิติ (One-Dimensional) อาร์เรย์ชนิด 2 มิติ (Two-Dimensional) อาร์เรย์ชนิด 3 มิติ (Three-Dimensional)

4 อาร์เรย์ชนิด 1 มิติ มีลักษณะเป็นข้อมูล 1 ชุด เรียงลำดับกันเป็นแถวในแนวนอน

5 แผนภาพอาร์เรย์ชนิด 1 มิติ
ข้อมูลคะแนนของนักเรียน 50 คน S[1] S[2] S[3] S[50] VAR S : ARRAY[1..50] OF integer;

6 การประกาศตัวแปรอาร์เรย์
ใช้คำว่า ARRAY … OF VAR ชื่อตัวแปร : ARRAY[ค่าแรก..ค่าสุดท้าย] OF ชนิดข้อมูล;

7 ตัวอย่าง : การประกาศตัวแปรอาร์เรย์
VAR SName : ARRAY[1..50] OF string[20]; SAge : ARRAY[1..50] OF byte; SGpa : ARRAY[1..50] OF real;

8 การอ้างถึงแต่ละเซลล์
ให้เรียกชื่อตัวแปรอาร์เรย์นั้นแล้วตามด้วยหมายเลขอินเด็กซ์ที่ต้องการ ดังนี้ ชื่อตัวแปร [หมายเลขอินเด็กซ์] เช่น ต้องการเรียกใช้ตัวแปร S ลำดับที่ 25 ประกาศดังนี้ S[25]

9 ตัวอย่าง : การอ้างถึงแต่ละเซลล์
เช่น ข้อมูลคะแนนของนักเรียน 50 คน VAR S : ARRAY[1..50] OF integer; กำหนดค่าให้นักเรียนคนที่ 20 ได้คะแนน 75 ทำได้ดังนี้ S[20] := 75;

10 ตัวอย่าง : การอ้างถึงแต่ละเซลล์
แสดงค่าคะแนนของนักเรียนคนที่ 20 ทำได้ดังนี้ writeln(S[20]); รับค่าคะแนนของนักเรียนคนที่ 20 จากแป้นพิมพ์ทำได้ดังนี้ readln(S[20]);

11 ตัวอย่าง : การใช้ตัวแปรอาร์เรย์
PROGRAM StudentScore; USES WinCrt; VAR SScore : ARRAY[1..10] OF integer; I : integer; BEGIN FOR I:=1 TO 10 DO Write(I, ‘ Enter student score : ’); Readln(Sscore[I]); END; END.

12 อาร์เรย์ชนิด 2 มิติ มีลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นตาราง คือ มีทั้งแถวและคอลัมน์

13 แผนภาพอาร์เรย์ชนิด 2 มิติ
ข้อมูลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยของนักเรียน 50 คน ลำดับที่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ...

14 การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ชนิด 2 มิติ
ใช้คำว่า ARRAY [index1, index2] OF VAR ชื่อตัวแปร : ARRAY[ค่าแรกของแถว..ค่า สุดท้ายของแถว, ค่าแรกของคอลัมน์..ค่า สุดท้ายของคอลัมน์] OF ชนิดข้อมูล;

15 ตัวอย่าง : อาร์เรย์ชนิด 2 มิติ
ประกาศตัวแปร SScore เพื่อเก็บคะแนนของ นักศึกษา 50 คน จำนวน 2 วิชา VAR SScore : ARRAY[1..50,1..2] OF integer;

16 การอ้างถึงแต่ละเซลล์
ให้เรียกชื่อตัวแปรอาร์เรย์นั้นแล้วตามด้วยหมายเลขอินเด็กซ์ที่ 1 (แถว) และอินเด็กซ์ที่ 2 (คอลัมน์) ตามลำดับ ดังนี้ ชื่อตัวแปร [แถว, คอลัมน์] เช่น ต้องการเรียกใช้ตัวแปร SScore ของแถวที่ 25 คอลัมน์ที่ 1 ประกาศดังนี้ SScore[25,1]

17 อาร์เรย์ชนิด 3 มิติ มีลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นหลายตารางซ้อนกัน
เช่น ข้อมูลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยของนักเรียน 2 ห้อง ห้องละ 50 คน

18 แผนภาพอาร์เรย์ชนิด 3 มิติ
ลำดับที่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ... ห้อง A ห้อง B

19 การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ชนิด 3 มิติ
ใช้คำว่า ARRAY [index1, index2, index3] OF VAR ชื่อตัวแปร : ARRAY[ค่าแรกของตาราง..ค่าสุดท้ายของตาราง, ค่าแรกของแถว ค่าสุดท้ายของแถว, ค่าแรกของคอลัมน์.. ค่าสุดท้ายของคอลัมน์] OF ชนิดข้อมูล;

20 ตัวอย่าง : อาร์เรย์ชนิด 3 มิติ
ประกาศตัวแปร SScore เพื่อเก็บคะแนนของ นักศึกษา 2 ห้อง ห้องละ 50 คน จำนวน 2 วิชา VAR SScore : ARRAY[1..2,1..50,1..2] OF integer;

21 การอ้างถึงแต่ละเซลล์
ให้เรียกชื่อตัวแปรอาร์เรย์นั้นแล้วตามด้วยหมายเลขอินเด็กซ์ที่ 1 (ตาราง) อินเด็กซ์ที่ 2 (แถว) และอินเด็กซ์ที่ 3 (คอลัมน์) ตามลำดับ ดังนี้ ชื่อตัวแปร [ตาราง, แถว, คอลัมน์] เช่น ต้องการเรียกใช้ตัวแปร SScore ของตารางที่ 1 แถวที่ 25 คอลัมน์ที่ 1 ประกาศดังนี้ SScore[1,25,1]


ดาวน์โหลด ppt ARRAY ข้อมูลชนิดอาร์เรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google