งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ARRAY ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ARRAY ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ARRAY ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 2 ความหมาย อาร์เรย์ คือ ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยรายการ ชนิดข้อมูลเดียวกันจำนวนหนึ่ง แต่ละรายการเรียกว่า เซลล์ (Cell) และแต่ละเซลล์จะมี อินเด็กซ์ (Index) สำหรับใช้เพื่ออ้างถึงข้อมูล

3 3 ชนิดของอาร์เรย์ แบ่งได้เป็น 3 ชนิด อาร์เรย์ชนิด 1 มิติ (One-Dimensional) อาร์เรย์ชนิด 2 มิติ (Two-Dimensional) อาร์เรย์ชนิด 3 มิติ (Three-Dimensional)

4 4 อาร์เรย์ชนิด 1 มิติ มีลักษณะเป็นข้อมูล 1 ชุด เรียงลำดับกันเป็น แถวในแนวนอน

5 5 แผนภาพอาร์เรย์ชนิด 1 มิติ 56 87 65 79 S[1] S[2] S[3] S[50] ข้อมูลคะแนนของนักเรียน 50 คน VARS : ARRAY[1..50] OF integer;

6 6 การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ ใช้คำว่า ARRAY … OF VAR ชื่อตัวแปร : ARRAY[ค่าแรก..ค่าสุดท้าย] OF ชนิดข้อมูล;

7 7 ตัวอย่าง : การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ VARSName : ARRAY[1..50] OF string[20]; SAge : ARRAY[1..50] OF byte; SGpa : ARRAY[1..50] OF real;

8 8 การอ้างถึงแต่ละเซลล์ ให้เรียกชื่อตัวแปรอาร์เรย์นั้นแล้วตาม ด้วยหมายเลขอินเด็กซ์ที่ต้องการ ดังนี้ ชื่อตัวแปร [หมายเลขอินเด็กซ์] เช่น ต้องการเรียกใช้ตัวแปร S ลำดับที่ 25 ประกาศดังนี้ S[25]

9 9 ตัวอย่าง : การอ้างถึงแต่ละเซลล์ เช่น ข้อมูลคะแนนของนักเรียน 50 คน VAR S : ARRAY[1..50] OF integer; กำหนดค่าให้นักเรียนคนที่ 20 ได้ คะแนน 75 ทำได้ดังนี้ S[20] := 75;

10 10 ตัวอย่าง : การอ้างถึงแต่ละเซลล์ แสดงค่าคะแนนของนักเรียนคนที่ 20 ทำได้ดังนี้ writeln(S[20]); รับค่าคะแนนของนักเรียนคนที่ 20 จาก แป้นพิมพ์ทำได้ดังนี้ readln(S[20]);

11 11 ตัวอย่าง : การใช้ตัวแปรอาร์เรย์ PROGRAMStudentScore; USESWinCrt; VAR SScore : ARRAY[1..10] OF integer; I : integer; BEGIN FOR I:=1 TO 10 DO BEGIN Write(I, ‘ Enter student score : ’); Readln(Sscore[I]); END; END.

12 12 อาร์เรย์ชนิด 2 มิติ มีลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นตาราง คือ มีทั้ง แถวและคอลัมน์

13 13 แผนภาพอาร์เรย์ชนิด 2 มิติ ข้อมูลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ของนักเรียน 50 คน ลำดับที่ คณิตศาสตร์ภาษาไทย 17085 25560 34683... 494070 505645

14 14 การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ชนิด 2 มิติ ใช้คำว่า ARRAY [index1, index2] OF VAR ชื่อตัวแปร : ARRAY[ค่าแรกของแถว..ค่า สุดท้ายของแถว, ค่าแรกของคอลัมน์..ค่า สุดท้ายของคอลัมน์] OF ชนิดข้อมูล;

15 15 ตัวอย่าง : อาร์เรย์ชนิด 2 มิติ ประกาศตัวแปร SScore เพื่อเก็บคะแนนของ นักศึกษา 50 คน จำนวน 2 วิชา VARSScore : ARRAY[1..50,1..2] OF integer;

16 16 การอ้างถึงแต่ละเซลล์ ให้เรียกชื่อตัวแปรอาร์เรย์นั้นแล้วตามด้วย หมายเลขอินเด็กซ์ที่ 1 (แถว) และอินเด็กซ์ที่ 2 (คอลัมน์) ตามลำดับ ดังนี้ ชื่อตัวแปร [แถว, คอลัมน์] เช่น ต้องการเรียกใช้ตัวแปร SScore ของ แถวที่ 25 คอลัมน์ที่ 1 ประกาศดังนี้ SScore[25,1]

17 17 อาร์เรย์ชนิด 3 มิติ มีลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นหลายตารางซ้อน กัน เช่น ข้อมูลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และ ภาษาไทยของนักเรียน 2 ห้อง ห้องละ 50 คน

18 18 แผนภาพอาร์เรย์ชนิด 3 มิติ ลำดับที่ คณิตศาสตร์ภาษาไทย 16159 25567 34648... 494055 505672 ลำดับที่ คณิตศาสตร์ภาษาไทย 17085 25560 34683... 494070 505645 ห้อง A ห้อง B

19 19 ใช้คำว่า ARRAY [index1, index2, index3] OF VAR ชื่อตัวแปร : ARRAY[ค่าแรกของตาราง..ค่า สุดท้ายของตาราง, ค่าแรกของแถว.. ค่า สุดท้ายของแถว, ค่าแรกของคอลัมน์.. ค่า สุดท้ายของคอลัมน์] OF ชนิดข้อมูล; การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ชนิด 3 มิติ

20 20 ประกาศตัวแปร SScore เพื่อเก็บคะแนนของ นักศึกษา 2 ห้อง ห้องละ 50 คน จำนวน 2 วิชา VARSScore : ARRAY[1..2,1..50,1..2] OF integer; ตัวอย่าง : อาร์เรย์ชนิด 3 มิติ

21 21 ให้เรียกชื่อตัวแปรอาร์เรย์นั้นแล้วตามด้วย หมายเลขอินเด็กซ์ที่ 1 (ตาราง) อินเด็กซ์ที่ 2 (แถว) และอินเด็กซ์ที่ 3 (คอลัมน์) ตามลำดับ ดังนี้ ชื่อตัวแปร [ตาราง, แถว, คอลัมน์] เช่น ต้องการเรียกใช้ตัวแปร SScore ของตาราง ที่ 1 แถวที่ 25 คอลัมน์ที่ 1 ประกาศดังนี้ SScore[1,25,1] การอ้างถึงแต่ละเซลล์


ดาวน์โหลด ppt 1 ARRAY ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google