งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Array คืออ ะไ ร ? จำเป็นแค่ไหน ? 1. Array คือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูลแบบเป็นตาราง 2. ความสำคัญของ Array ในบางกรณีเราต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบ ตารางเช่น ตารางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Array คืออ ะไ ร ? จำเป็นแค่ไหน ? 1. Array คือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูลแบบเป็นตาราง 2. ความสำคัญของ Array ในบางกรณีเราต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบ ตารางเช่น ตารางบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Array คืออ ะไ ร ? จำเป็นแค่ไหน ? 1. Array คือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูลแบบเป็นตาราง 2. ความสำคัญของ Array ในบางกรณีเราต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบ ตารางเช่น ตารางบัญชี ตารางคะแนนสอบ ซึ่งตัวแปรธรรมดาไม่สามารถจัดการได้ ลักษณะของตาราง ตารางมิติเดียว (1 Dimension) 8 7 10 9 คะแนนสอบคนที่ 12341234 6700580035048900 4350550067004560 8010620074509800 2500340028002450 ตารางสองมิติ (2 Dimension) เดือนที่ 12341234 รายรับของร้านอาหาร ในคาเฟ่ต์ ร้านที่ 12341234

3 8 7 10 9 คะแนนสอบคนที่ 12341234 6700580035048900 4350550067004560 8010620074509800 2500340028002450 ตารางสองมิติ (2 Dimension) เดือนที่ 12341234 รายรับของร้านอาหารในคาเฟ่ต์ ร้านที่ 12341234 ตารางประกอบด้วย ตารางมิติเดียว (1 Dimension) ชื่อของตาราง หมายเลขสดมภ์ หมายเลขแถว หมายเลขช่อง ข้อมูลในตาราง ( มีหลายค่า )

4 Array 1 มิติ เทียบได้กับตารางที่มีแถวเดียวหรือ column เดียว ( ตารางมิติเดียว ) 10085649281 Score 1 2 3 4 5 ชื่อของ Array Index ( หมายเลขช่อง ) เวลาเราจะอ้างถึงข้อมูลใน Array 1 มิติ เราจะต้องบอก ชื่อของ Array และหมายเลขช่องเช่น score ช่องที่ 1 มีค่า 100 Score หมายเลข 1 มีค่า 100 Score หมายเลข 3 มีค่า 64 ข้อมูล 1 ช่องเรียกว่า 1 element

5 ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร[ขนาดของarray]; เช่น int a[20]; // รับข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวน เต็ม ได้ 20 ชุด char c[15]; // รับข้อมูลชนิดอักขระได้ 14 ตัว float score[24]; // รับข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนจริง ได้ 24 ชุด

6 score[0] = 13; // กำหนด element แรกมีค่า 13 random values เพราะยังไม่มีการกำหนดค่าให้ 6570-56731825322541-1068 score score[0] score[1] score[2] score[3] score[4] ใน memory score[4] = 42; // กำหนด element สุดท้ายมีค่า 42 13 42

7  #include  void main()  {  int i;  int score[5];  score[0]=13;  score[4]=42;  for(i=0;i<5;i++)  {  printf("Score[%d] = %d\n",i,score[i]);  }

8 {int score[5]; scanf(“%d”,&score[0]); scanf(“%d”,&score[1]); scanf(“%d”,&score[2]); scanf(“%d”,&score[3]); scanf(“%d”,&score[4]); printf(“%d ”,score[0]); printf(“%d ”,score[1]); printf(“%d ”,score[2]); printf(“%d ”,score[3]); printf(“%d ”,score[4]); } {int score[5]; } {int score[5]; } int i; for(i=0;i<5;i++) scanf(“%d”,&score[i]); for(i=0;i<5;i++) printf(“%d”,score[i]); เขียนโปรแกรมดังตัวอย่างด้านล่างนี้ การรับและแสดงค่าตัวเลข โดยใช้ Array 1 มิติ

9 โจทย์ Array 1 มิติ เขียนโปรแกรมรับตัวเลขจำนวนเต็ม N จำนวน โดยให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนตัวเลขที่ต้องการ แล้วแสดงผลรวมและค่าเฉลี่ยของตัวเลขชุดนั้น ( นำตัวอย่าง array2.cpp มาแก้ไข แล้วบันทึกไฟล์ชื่อ array3.cpp )

10 Array 2 มิติ เทียบได้กับตารางที่มีแถวมากกว่า 1 แถวและมีสดมภ์ (column) มากกว่า 1 สดมภ์ 119451213 76903441 547412117 Row No. Column No. 1 2 3 4 5 123123 MyNumber MyNumber แถว 2 สดมภ์ 5 มีค่า 1 MyNumber แถว 3 สดมภ์ 4 มีค่า 11 เวลาเราจะอ้างถึงข้อมูลใน Array 2 มิติเราจะต้องบอก ชื่อของ Array, หมายเลขแถว และหมายเลขสดมภ์ ชื่อ Array

11 723 501 280 -300 0 1 2 01230123 Rows Columns 7 2 3 5 0 1 2 8 0 -3 0 0 … Memory b[0][0] b[0][1] b[0][2] b[1][0] b[1][1] b[1][2] b[2][0] b[2][1] b[2][2] b[3][0] b[3][1] b[3][2] Row 0 Row 1 Row 2 Row 3

12 #include //array2D.cpp void main() { int i,j; int b[4][3]={{7,2,3}, //4 แถว 3 คอลัมน์ {5,0,1}, {2,8,0}, {-3,0,0} }; for(i=0;i<4;i++) // ลูปนอก ซึ่งเป็นตำแหน่งแถว { for(j=0;j<3;j++) // ลูปใน ซึ่งเป็นตำแหน่ง คอลัมน์ { printf("%d ",b[i][j]); } printf("\n"); }

13  #include  #define RATE 0.07  #define N 5  void main()  {  char prod[N][15];  float price[N],vat[N],net[N];  int i;  for(i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2077065/slides/slide_13.jpg", "name": " #include  #define RATE 0.07  #define N 5  void main()  {  char prod[N][15];  float price[N],vat[N],net[N];  int i;  for(i=0;i

14 1. เขียนโปรแกรมโดยการใช้ Array 2 มิติ [3 x 5] เพื่อ แสดงค่า ดังต่อไปนี้ (array2D2.cpp) ABCDE 12345 abcde

15 2. เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่น 0.25% จาก ยอดขาย ให้รับชื่อพนักงาน และยอดขาย ของพนักงานจำนวน 5 คน และแสดง ชื่อพนักงาน ยอดขาย ค่าคอมมิชชั่นและเงิน รายได้รวม (array2D 3.cpp)

16  ในภาษาซีใช้ array of character ในการเก็บสาย อักขระ (string)  เพิ่ม null character “\0” ต่อท้ายอักขระตัวท้าย เป็น การบอกจุดสิ้นสุดสตริง

17  ในภาษาซีมี standard library function เกี่ยวกับ สตริงให้ใช้งาน  ที่ใช้งานบ่อยๆ ได้แก่ strcpy( สตริงปลายทาง, สตริงต้นทาง ) strlen( ตัวแปรสตริง )

18 char s[10]; strcpy(s, “MWIT”); MWIT\0 s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 memory

19  assignment operator หรือ เครื่องหมายเท่ากับ (=) ไม่สามารถใช้กำหนดค่าให้กับตัวแปรสตริงได้ ต้องใช้ ฟังก์ชัน strcpy() เท่านั้น strcpy(s, “MWIT”); S = “MWIT” ; 

20  จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราเก็บข้อความ “Mahidol Wittayanusorn” ลงในตัวแปร char s[10]; / ข้อความจะถูกเก็บไว้ในตัวแปร s และจะ บันทึกตัวอักษรที่เกินไปด้วย ซึ่งอาจไปบันทึก ทับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ถัดจากตัวแปร s

21 char s[10]; int len; strcpy(s, “MWIT”); len = strlen(s); printf(“%d”, len); ผลลัพธ์ 4

22  strcpy(dest_string, source_string);  int a = strlen(string);  strcat(dest_string, source_string);  int a = strcmp(string1, string2); ◦ string1 == string2 if a == 0 ◦ string1 < string2 if a is negative (-) ◦ string1 > string2 if a is positive (+)

23  ตรวจสอบ string ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาว่าเป็น palindrome หรือไม่ เช่น level success  deed maimai 


ดาวน์โหลด ppt Array คืออ ะไ ร ? จำเป็นแค่ไหน ? 1. Array คือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูลแบบเป็นตาราง 2. ความสำคัญของ Array ในบางกรณีเราต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบ ตารางเช่น ตารางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google