งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุญเฉลา สุริยวรรณ 23 มิถุนายน 2551. 2 save staffing เกิดขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในระบบ สุขภาพทั่วโลก เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมามีปัญหาการระบาดของ AIDS,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุญเฉลา สุริยวรรณ 23 มิถุนายน 2551. 2 save staffing เกิดขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในระบบ สุขภาพทั่วโลก เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมามีปัญหาการระบาดของ AIDS,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุญเฉลา สุริยวรรณ 23 มิถุนายน 2551

2 2 save staffing เกิดขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในระบบ สุขภาพทั่วโลก เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมามีปัญหาการระบาดของ AIDS, SARS, Flu. ทำให้เกิดความขาดแคลนพยาบาล, ค่าใช้จ่าย ทางด้านสุขภาพสูงขึ้น มีผลกระทบต่ออัตรากำลังของพยาบาลที่ส่งผล ถึง patient safety, morbidity & mortality ICN - International Council of Nurses, 2006

3 3 Safe staffing  จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อความต้องการผู้ป่วย (nurse-patient ratios) จัด skill-mixed ระหว่าง RN : Non-RN อย่าง เหมาะสม จัดให้มีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับการดูแลที่ปลอดภัย จัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่น่าอยู่และปลอดภัย

4 4 Research studies มีความสัมพันธ์กันระหว่าง ความเพียงพอของบุคลากร กับ ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย สิ่งที่เป็นผลกระทบของอัตรากำลัง ต่อ การจัดการดูแล ที่ปลอดภัย  workload  work environment  patient complexity  skill level of nursing staff  mix of nursing staff  cost efficiency & effectiveness ICN, 2006

5 5 The original Study, plublished 1993 Magnet Hospital: Attraction and Retention of Professional Nurses (McClure and others, 2002) เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล / ผ่าน เกณฑ์ของ ANCC

6 6

7 7 ปัญหา การขาดแคลนพยาบาลสูง ส่งผลต่อคุณภาพการ ดูแลและไม่ต่อเนื่อง ทำอย่างไรโรงพยาบาลจะสามารถจัดบริการที่ เป็น high-quality care รวมทั้งมีความสามารถ ดึงดูดและรักษาพยาบาลไว้ ให้ทำงานอยู่ใน องค์การนานๆ และมีอัตราลาออก/โอนย้ายต่ำ ทำอย่างไรโรงพยาบาลจะเป็น – good place to practice nursing and good place to work

8 8 Staffing Staff pattern เป็นสิ่งสำคัญมาก เช่น nurse-patient ratios, nurse-non professional ratios จะส่งผลต่อความ พึงพอใจในการทำงาน, ความภาคภูมิใจต่อสถาบัน, การดูแล ผู้ป่วยที่มีคุณภาพและปลอดภัย “คุณภาพ” ของstaff มีความสำคัญพอๆกับ “ปริมาณ” MH หลายแห่งจ้างพยาบาลระดับป.ตรีที่มีการเตรียมความพร้อม ก่อนมาทำงาน และจ้าง CNS (clinical nurse specialist) เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ควรจ้าง PN และ nurses’ aides ให้น้อยลง

9 9 อื่นๆ Work schedule เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการดึงดูดและการคงอยู่ของพยาบาล การจัดหาที่พักให้ที่สะดวกต่อการทำงาน ส่วน shift rotation ให้ความสำคัญน้อย กว่า

10 10 การจัดอัตรากำลังเพื่อความปลอดภัย (Safe staffing)

11 11 การจัดอัตรากำลังเพื่อความปลอดภัย (Safe staffing) ควรคำนึงถึง.....  ความยากและซับซ้อนของกิจกรรมทางการพยาบาล  การเตรียมพยาบาลในแต่ละระดับ  สมรรถนะและประสบการณ์ของพยาบาล  การพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งระดับผู้ปฏิบัติและ ระดับผู้บริหาร  บริบทและสิ่งแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี่ขององค์การ  การสนับสนุนช่วยเหลือและปกป้องในกรณีที่มีความไม่ ชอบธรรม The North Carolina Nurses Association (NCNA, 2005)

12 12 การใช้อัตรากำลังพยาบาลที่เหมาะสม เพิ่มคุณภาพการดูแล และลดค่าใช้จ่าย ลดการบาดเจ็บต่อ ผู้ป่วย การใช้สัดส่วนที่เหมาะสมในที่หนึ่ง แต่อาจจะไม่เพียงพอกับ อีกแห่งหนึ่งก็ได้ Safe staffing is not a “one size fits all” การเพิ่มจำนวนพยาบาลอย่างเพียงพอ รวมทั้งเสริมจำนวน LPN ทำให้ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน, ลด LOS, ผู้ป่วย เสียชีวิตน้อยลง พยาบาลมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ลดการลาออก และ save ค่าใช้จ่ายของรพ. ประมาณ $160,000 ในการจ้างทดแทน และฝึกอบรมพยาบาลใหม่ (unrush, 2007)

13 13 การจัดอัตรากำลัง : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ adverse events : increase LOS, morbidity, mortality (falls, drug errors, nosocomial infection) Canada รพ.รับผู้ป่วยไว้ เกือบ 2.5 ล้านคน/ปี พบว่ามี incidence rate สูง 7.5% และ ประมาณ 185,000 คน มีโอกาสเกิด adverse events ซึ่งในจำนวนนี้มี 70,000 คน สามารถ ป้องกันการเกิด AEได้ (Baker et al, 2004)

14 14 การจัดอัตรากำลัง : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การที่มีอัตรากำลังไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่ปลอดภัย พบว่ามีประมาณ 98,000 คน/ปี ที่ เสียชีวิตจาก med. error ซึ่งมากกว่าการเสียชีวิต จาก motor vehicle accidents, breast cancer or AIDS (Kohn et al, 2000) จากรายงานของ JCAHO อัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ มีผลต่อ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุการตายที่ไม่คาดคิด หรืออุบัติเหตุต่างๆ 24% (JCAHO released August, 2003)

15 15 การจัดอัตรากำลัง : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อัตรากำลังที่น้อยเกินไป (study by J. Needleman, 2002) พบว่า  2-9% ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน เช่น pneumonia, UTI  3-5 % อยู่โรงพยาบาลนานกว่าที่ควรจะเป็น  2.5 % เสียชีวิตจากการที่ช่วยเหลือไม่ทัน การจัด RN skilled mix ในหลายระดับ ทำให้ med. Error, pressure sore ลดลง, ความพึงพอใจของผู้ป่วยสูงขึ้น (Blegen et al, 1998) สัดส่วนของพยาบาลที่สูงขึ้น จะส่งผลต่ออัตราการเกิด med. Error, falls ลดลง (Blegan et al, published in nursing economics, 16(4),1998.

16 16  การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ(quality patient care)  ชีวิตการทำงานของพยาบาล(nurses’ work lives)  ผลผลิตขององค์การ (organizational outcomes) safe staffing reflects: The North Carolina Nurses Association (NCNA, 2005)

17 17 Conceptual Model: Nurse work environment, nurse staffing, and outcomes Hospital Priorities / Policy Nurse work environment Resource adequacy Administrative support Nurse-Physician relations RN : patient ratio Skill mix Process of care Nurse outcomes Patient outcomes Aiken, 2002 Nurse satisfaction Nurse retention Nurse safety Mortality rate, LOS Utilization of ICU days Patient satisfaction

18 18 การแก้ไขปัญหา บูชาน (Buchan, 2003) เสนอกรอบแนวคิดในการ แก้ไขปัญหา nursing shortage  เพิ่มการผลิต  เพิ่มการคงอยู่ และสร้างแรงจูงใจ  นำ nurses’ skills mix ไปใช้ร่วมกับบุคลากร อื่น  กระตุ้นผู้ที่ไม่ได้ทำหน้าที่พยาบาลกลับมา ทำงาน  สรรหาจากที่ต่างๆระหว่างประเทศ

19 19

20 20 การจัดอัตรากำลัง ใช้เกณฑ์ของสภาการพยาบาลที่กำหนด ใช้เครื่องมือในการจำแนกผู้ป่วย 5 ระดับ (Patient Classification System: PCS ) หาค่าจำนวนชั่วโมงการพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการ (Nursing Hour Per Patient Day: NHPPD) หาค่าผลผลิต / ผลิตภาพ (Productivity)

21 21 ค่าจำนวนชั่วโมงการพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการ ประเภทที่ 1 ค่า NHPPD = 3.83 ชั่วโมง ประเภทที่ 2 ค่า NHPPD = 4.56 ชั่วโมง ประเภทที่ 3 ค่า NHPPD = 5.71 ชั่วโมง ประเภทที่ 4 ค่า NHPPD = 6.83 ชั่วโมง ประเภทที่ 5 ค่า NHPPD = 10.24 ชั่วโมง ICU ประเภทที่ 4 ค่า NHPPD = 16.15 ชั่วโมง ประเภทที่ 5 ค่า NHPPD = 19.56 ชั่วโมง

22 22 ใช้สารสนเทศคำนวณจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย & อัตรากำลังที่ควรมี

23 23 นำมาคิดProductivity เกณฑ์ 85 – 115 % ใช้สารสนเทศในการคิดคำนวณอัตรากำลังรายวันและคิด productivity (ในระดับงานฯ)

24 24 สัดส่วนผสมผสานของอัตรากำลัง (skill mixed) 1. พยาบาล : ผู้ช่วยพยาบาล = 1 : 1.5-2 (สภาการพยาบาล) จำนวนพยาบาลจำนวนผู้ช่วยพยาบาลจำนวนพนักงานช่วยฯ 1,346619423 56.37%25.92%17.71% 2. พยาบาล : ผู้ช่วยพยาบาล : พนักงานช่วยการพยาบาล เกณฑ์ปี 2548ปี2549ปี2550ปี2551 รพ.มหาราชฯ พยาบาล : ผู้ช่วย(PN) 1 : 1.5-2 จะต้องได้ ≥ 80% 27.40%38.6%22.55%62 : 28 วิกฤต 55 : 45 สามัญ

25 25 การกระจายกำลังตามช่วงเวลา/เวร (Staff allocated) ประเภทเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึก สามัญ (ปี 50) (ปี 51) 47% 49% 31% 27% 22% 24% ICU (ปี 50) (ปี 51) 40% 44% 30% 26% อายุพยาบาลผู้ช่วยพนักงานช่วยฯ อายุงานเฉลี่ย141911 อายุคนเฉลี่ย 374335 อายุเฉลี่ย

26 26 สถิติการลาออก พยาบาล ปี 2546 -2550 2546 2547254825492550 5.5% 8.7% 8.3% 11.4% 9.25%

27 27 อัตราการโยกย้ายลาออกของพยาบาล ปี พ.ศจำนวน พยาบาล รับใหม่ ลาออก/ โอนย้าย ร้อยละ 25451,310159775.9 25461,370116755.5 25471,4061411228.7 25481,4451561208.3 25491,3776915711.4 25501,3461331219.25 2551 (ตค50-19มิย51) 1,4381291107.65 * กค.51 ยื่นใบลาออก 14 คน

28 28 ผลสำรวจอัตราความพึงพอใจของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปี 2550 ระดับภาพรวมการ บังคับ บัญชา ลักษณะ งาน ความก้าว หน้า สัมพันธภ าพกับ เพื่อน ร่วมงาน ค่าตอบแ ทนและ สวัสดิการ สิ่งแวดล้ อมในการ ทำงาน พยาบาล ทุกระดับ (n=407 ) 64.8 % 79.488.541.094.938.854.5 ผู้บริหาร พยาบาล (n=62) 85.5 % 83.996.877.495.283.959.7 พยาบาล ประจำกา ร (n=345 ) 59.3 % 68.477.437.087.435.752.2 ผู้ช่วย พยาบาล (n=192 ) 55.3 % 57.868.834.579.439.355.2 บุคลากร ทุกระดับ (n=599 ) 61.2 % 73.984.739.491.836.655.8

29 29 ผลการวิจัยความผูกพันต่อองค์การ ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปี 2550 ตำแหน่งงาน ระดับความผูกพัน มากปานกลางน้อย บุคลากรทุกระดับ (N=479) 31.9%66.3%1.8% พยาบาล (N=263) 30.0%68.4%1.6% ผู้ช่วยพยาบาล (N=121) 33.1%64.5%2.4% พนักงานช่วยฯ (N=86) 36.0%62.8%1.2% พยาบาลที่ USA (N =14 ร.พ.ใน NY, 2006) 32.0 %51.1%17.0%

30 30 พยาบาลลาออกสูงกับผลลัพธ์ทางการพยาบาล ตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาลเป้าหมาย254825492550 หกล้ม/ตกเตียงระดับ E ขึ้นไป0131520 ความคลาดเคลื่อนการให้ยาระดับ E ขึ้นไป 071110 ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดระดับ E ขึ้น ไป 0485429 การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะใน ผู้ป่วยคาสายสวน 6.228.09.449.52 การเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล ระดับ 1 ขึ้นไป (ต่อ 1,000 วันนอน) <4 ครั้ง1.281.270.69

31 31 การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ 1.ปรับเงินเดือน/เพิ่มค่าตอบแทนอื่น 2.แก้ไขปัญหา workload, ผู้ป่วยล้น 3.การสนับสนุนการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ดูงาน 4.ความก้าวหน้าในงานอาชีพ 5.ความไม่พอใจ/ขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาและ เพื่อนร่วมงาน 6.สร้างข้อผูกมัดร่วมกับนักศึกษาพยาบาล

32 32


ดาวน์โหลด ppt บุญเฉลา สุริยวรรณ 23 มิถุนายน 2551. 2 save staffing เกิดขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในระบบ สุขภาพทั่วโลก เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมามีปัญหาการระบาดของ AIDS,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google