งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการกลับมาปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการกลับมาปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการกลับมาปฏิบัติงาน
ของ อ.นพ. ปิยพงษ์ คำริน

2 ขอขอบพระคุณ คณบดี และ คณะกรรมการทุนทุกท่าน ทุนพัฒนาบุคลากรฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 รายละเอียดการศึกษา ปริญญาโท สาขา Biomedical Engineering, Medical Informatics ที่ University of Applied Science Technikum Wien ประเทศ ออสเตรีย ระหว่างปี 2552 – 2554 เป็นเวลา สอง ปี

4 หัวข้อที่ได้ศึกษามา Bluetooth communication standard in medical devices Health information database Electronic health records Health information standards and interoperability (HL7) Two dimensional animation for teaching Searching algorithm Physiological and pathophysiological Mathlab simulation for internal organs Artificial Intelligence and data mining Microprocessor Medical signal (e.g., EEG, EMG, ECG) recording and analysis Multivariate Analyses

5 ความเป็นไปได้ในการนำความรู้มาใช้
การจัดการและพัฒนาฐานข้อมูลของ โรงพยาบาล และ การนำไปใช้พัฒนา ทางด้านการรักษา การเรียนการสอน และ การวิจัย การจัดการและพัฒนาฐานข้อมูลทางด้าน การศึกษาและวิชาการ สื่อการเรียนการ สอน การฝึกทักษะ การประเมินผล การ สอบ และ อื่นๆ รับผิดชอบภาระหน้าที่หลักของภาควิชา และรับทำงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

6 โครงการที่ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้ว
โปรแกรมประเมินผล Scenario ร่วมกับหน่วย บริหารหลักสูตร พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ร่วมกับ โครงการ RICD Wheelchair project สังกัด สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์ วิดิโอภาพเคลื่อนไหวพร้อมคำบรรยาย ประกอบการเรียนการสอนระบบ cardiovascular system ตัวอย่างข้อสอบออนไลน์

7 เอกสารแนบ ภาพผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ ภาพโปรแกรมประเมินผล Scenario
จดหมายเชิญเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของ RICD Wheelchair project จดหมายแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของโครงการ RICD Wheelchair project ภาพวิดีโอแอนนิเมชั่นประกอบการสอนระบบ หัวใจและหลอดเลือด ภาพตัวอย่างข้อสอบออนไลน์

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt รายงานการกลับมาปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google