งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology For Management 6th Edition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology For Management 6th Edition"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology For Management 6th Edition
Chapter 10 Knowledge Management การจัดการความรู้ Information Technology For Management 6th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John Wiley & Sons, Inc. Chapter 10

2 Learning Objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Define knowledge and describe the different types of knowledge. กำหนดความรู้และอธิบายถึงประเภทที่แตกต่างกันของความรู้ Understand the concepts of organizational learning, memory, and the impact of organizational culture ทำความเข้าใจกับแนวคิดของการเรียนรู้ขององค์กร, หน่วยความจำและผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กร Describe the activities involved in knowledge management. อธิบายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้ Describe different approaches to knowledge management. อธิบายวิธีการที่แตกต่างเพื่อการจัดการความรู้ Describe the issues associated with implementing knowledge management in organizations. อธิบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้การดำเนินการในองค์กร Chapter 10

3 Learning Objectives (Continued) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
Describe the technologies that can be utilized in a knowledge management system. อธิบายเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในระบบการจัดการความรู้ Describe the activities of the chief knowledge officer and others involved in knowledge management. อธิบายกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ความรู้หัวหน้าและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้ Describe benefits as well as drawbacks to knowledge management initiatives. บอกถึงประโยชน์เช่นเดียวกับข้อบกพร่องในการริเริ่มการจัดการความรู้ Understand the valuation approaches to KMS, as well as its successes and potential failures. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าที่ KMS รวมทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น Chapter 10

4 Knowledge – Knowledge Management Systems ความรู้ - ระบบการจัดการความรู้
Chapter 10

5 Data, Knowledge & Information ข้อมูลความรู้และข้อมูล
Chapter 10

6 Knowledge – Knowledge Management Systems (Continued) ความรู้ - ระบบการจัดการความรู้ (ต่อ)
Knowledge creation or knowledge acquisition is the generation of new insights, ideas, or routines. การสร้างความรู้หรือการซื้อกิจการของความรู้คือการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งใหม่ความคิดหรือการปฏิบัติ ) Socialization mode refers to the conversion of tacit knowledge to new tacit knowledge through social interactions and shared experience. โหมดการขัดเกลาทางสังคมหมายถึงการแปลงจากความรู้เงียบเพื่อความรู้เงียบใหม่ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและประสบการณ์ที่ใช้ร่วมกัน Combination mode refers to the creation of new explicit knowledge by merging, categorizing, reclassifying, and synthesizing existing explicit knowledge โหมดผสมหมายถึงการสร้างความรู้ที่ชัดเจนใหม่โดยจัดหมวดหมู่, ผสาน reclassifyingและสังเคราะห์ความรู้ที่ชัดเจนมีอยู่ Externalization refers to converting tacit knowledge to new explicit knowledge Externalization หมายถึงความรู้เงียบแปลงไปเป็นความรู้ที่ชัดเจนใหม่ Internalization refers to the creation of new tacit knowledge from explicit knowledge. Internalization หมายถึงการสร้างความรู้เงียบใหม่จากความรู้ที่ชัดเจน Knowledge sharing is the exchange of ideas, insights, solutions, experiences to another individuals via knowledge transfer computer systems or other non-IS methods. การแบ่งปันความรู้คือการแลกเปลี่ยนความคิดความเข้าใจการแก้ปัญหาประสบการณ์กับบุคคลอื่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มี ความรู้การถ่ายโอนหรือวิธีการที่ไม่เป็นอื่น Knowledge seeking is the search for and use of internal organizational knowledge. แสวงหาความรู้คือการค้นหาและการใช้ความรู้ภายในองค์กร Chapter 10 Activities or Processes

7 Knowledge Management – Integration การจัดการความรู้ - บูรณาการ
Chapter 10

8 Expert Systems ระบบผู้เชี่ยวชาญ
Chapter 10

9 Managerial Issues ปัญหาการจัดการ
Organizational culture change การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร How to store tacit knowledge วิธีการจัดเก็บความรู้เงียบ How to measure the tangible and intangible benefits of KMS. Determining the roles of the various personnel in a KM effort วิธีการวัดประโยชน์ที่จับต้องและไม่มีตัวตนของ KMS การกำหนดบทบาทของบุคลากรต่างๆในความพยายามที่ KM  The lasting importance of knowledge management ความสำคัญที่ยั่งยืนของการจัดการความรู้ Implementation in the face of quickly changing technology การดำเนินการในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี Chapter 10

10 Chapter 10 Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc.  All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express written permission of the copyright owner is unlawful.  Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc.  The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale.  The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc สงวนลิขสิทธิ์ การสืบพันธุ์หรือการแปลของงานนี้เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตในมาตรา 117 ของ 1976 สหรัฐอเมริกาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย. ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ควรได้รับการจ่าหน้าถึงสิทธิ์กรม John Wiley & Sons, Inc ผู้ซื้ออาจทำให้สำเนาสำรองสำหรับ / เธอใช้ของเขาเองเท่านั้นและไม่ได้สำหรับการกระจายหรือขายคืน. สำนักพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้หรือจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่มี ในที่นี้ Chapter 10


ดาวน์โหลด ppt Information Technology For Management 6th Edition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google