งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เทคนิคการใช้งาน Adobe Photoshop นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เทคนิคการใช้งาน Adobe Photoshop นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เทคนิคการใช้งาน Adobe Photoshop นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 2 1/1 เว็บกราฟิก และ Adobe PhotoShop การทำภาพกราฟิกเพื่อใช้ในงานเวบ มีหลักการเฉพาะ แตกต่างไปจากงานสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งเรื่องความละเอียด ของภาพ (Resolution) ที่ใช้แค่ 72 dpi หรือ จำนวนสีที่ใช้แสดงผล เป็นต้น การสร้างงานต้องตั้ง Resolution เป็น 72 dpi ด้วย

3 3 1/2 เว็บกราฟิก และ Adobe PhotoShop (ต่อ) สำหรับภาพจากแหล่งอื่น ให้ตรวจสอบ Resolution และกำหนดเป็น 72 dpi ด้วย

4 4 2/1 แก้ไขปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยใน PhotoShop หลายคน คงมีปัญหาในการใช้ภาษาไทยกับโปรแกรม PhotoShop ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5.0 เป็นต้นมา มีวิธีแก้ไข และสามารถใช้ฟอนท์สวยๆ ของไทยได้ครบทุก ฟอนท์ วิธีการ คือ  ก่อนอื่นให้ปิดโปรแกรม PhotoShop ก่อน  นำเมาส์ไปชี้ที่ไอคอนควบคุมภาษา ซึ่งปรากฏที่ มุมด้านขวาของแถบสั่งงาน (Task Bar)

5 5 2/2 แก้ไขปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยใน PhotoShop (ต่อ)  คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ ไอคอนควบคุมภาษา  เลือกรายการ Properties... ซึ่งจะปรากฏกรอบทำงาน ดังนี้

6 6 2/3 แก้ไขปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยใน PhotoShop (ต่อ)  คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Add ปรากฏ กรอบ Add Language  ปรากฏรายการเลือกตัว แรกเป็น Afrikaans ให้ คลิกเมาส์ที่ปุ่ม OK ผ่านไป 1 ครั้ง  จะปรากฏรายการภาษา Afrikaans เพิ่มขึ้นมา ดังนี้

7 7 2/4 แก้ไขปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยใน PhotoShop (ต่อ)  คลิกเลือกรายการภาษา Afrikaans แล้วคลิกที่ปุ่ม Properties  ปรากฏกรอบเลือกลักษณะแป้นพิมพ์

8 8 2/5 แก้ไขปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยใน PhotoShop (ต่อ)  เลือกรายการ Keyboard layout เป็น Thai Kedmanee แล้วคลิกปุ่ม OK โปรแกรมจะ เรียกหาแผ่นโปรแกรม Microsoft Windows ต้นฉบับ ให้ระบุ ไดเร็กทรอรี่ของ โปรแกรม Microsoft Windows แล้วคลิกปุ่ม OK

9 9 2/6 แก้ไขปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยใน PhotoShop (ต่อ)  เมื่อโปรแกรมติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ก็ปิด หน้าต่าง Add Language เป็นอันเสร็จ  ถ้าลองดูที่ไอคอนสลับภาษาตรงแถบสั่งงาน จะปรากฏตัวเลือกภาษาเพิ่มมาเป็น 3 โหมด  การพิมพ์ภาษาไทยในโปรแกรม PhotoShop ให้เลือกฟอนท์ภาษาไทยที่ต้องการตามปกติ แต่ขณะพิมพ์ ให้กำหนดโหมดภาษาเป็น Afrikaans หรือ Af แทน Th

10 10 3. ลักษณะหน้าต่างโปรแกรม เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Adobe PhotoShop (ตัวอย่าง ในที่นี้คือ Adobe PhotoShop 6.0) จะปรากฏหน้าต่าง การทำงาน ดังนี้

11 11 4. หน้าต่างฟังก์ชันงาน - Palettes  Palettes เป็นหน้าต่าง เล็กที่แสดงรายละเอียด ของงานต่างๆ เช่น Palette Layer จะ ควบคุมการทำงาน ของเลเยอร์ เป็นต้น การเปิด/ปิด Palette เหล่านี้ใช้เมนูคำสั่ง Window สำหรับเปิด/ปิด palettes, the options bar, and the toolbox สำหรับเปิด/ปิด palettes

12 12 5/1 เครื่องมือจากแถบ Toolbars

13 13 5/2 เครื่องมือจากแถบ Toolbars  เครื่องมือบางรายการ จะเป็นชุดเครื่องมือ สังเกตได้ จากรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ ที่ปรากฏอยู่มุมล่างขวา ของเครื่องมือนั้นๆ การเลือกเครื่องมือจากชุด ใช้วิธี กดเมาส์ค้างไว้ โปรแกรมจะแสดงเครื่องมือในกลุ่ม ดังนี้  จากนั้นปล่อยเมาส์ ณ ตำแหน่งเครื่องมือที่ต้องการ  เครื่องมือบางเครื่องมือ มีรายละเอียดปลีกย่อยในการ ใช้งาน ซึ่งควบคุมจาก Options Bar ดังนั้นเมื่อเลือก เครื่องมือใดๆ ควรกำหนดรายละเอียดการใช้งาน เครื่องมือนั้นๆ ก่อนเสมอ

14 14 6/1 ประเด็นสำคัญของภาพกราฟิกสำหรับงานเว็บ  ใช้ความความละเอียดของภาพ (Resolution) 72 dpi  ใช้โหมด RGB ในการสร้างงาน  ต้องคำนึงถึง Screen Area ของจอภาพ ดังนี้ 640 x 480 pixel 800 x 600 pixel 1024 x 768 pixel

15 15 6/2 ประเด็นสำคัญของภาพกราฟิกสำหรับงานเว็บ (ต่อ)  เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เสมอ (.psd เมื่อใช้ PhotoShop)  เลือกประเภทไฟล์ใช้งานให้เหมาะสม  ภาพที่มีสีน้อย, ต้องการความคมชัดต่ำ บันทึกเป็น.gif  ภาพที่ต้องการความคมชัดสูงๆ แสดงสีมากๆ บันทึกเป็น.jpg

16 16 6/2 ประเด็นสำคัญของภาพกราฟิกสำหรับงานเว็บ (ต่อ)  ลักษณะพิเศษของภาพให้เหมาะสม เช่น การใช้ ความสามารถ Interlaced> Progressive> Transparent  ภาพที่มีขนาดใหญ่ๆ มาก ควรใช้เทคนิคการตัดภาพเป็น ชิ้นเล็กๆ แล้วนำมาประกอบด้วยคำสั่ง HTML

17 17 7/1 การเปิดไฟล์ภาพ (Open File) คำสั่งในการเปิดไฟล์ภาพของ PhotoShop มีสอง คำสั่ง ได้แก่  คำสั่ง File> Open… จะใช้ในกรณีที่ต้องการ เปิดดูไฟล์ภาพทุกๆ ฟอร์แมต  คำสั่ง File> Open as… ใช้ในกรณีที่ต้องการ เปิดดูไฟล์ภาพที่ต้อง การระบุนามสกุลของไฟล์

18 18 7/2 การเปิดไฟล์ภาพ (Open File) (ต่อ)  นอกจากนี้สามารถใช้วิธี Double Click บนพื้นที่ว่างๆ ของ Work Area ได้  โปรแกรม PhotoShop เตรียม ภาพตัวอย่างไว้ให้เรียกดูจาก Folder ดังนี้

19 19 8/1 การเปิดหน้างานใหม่ (New File)  การเปิดหน้างานใหม่ กระทำได้โดยการเลือกเมนู คำสั่ง File> New… และปรากฏกรอบทำงาน ดังนี้  Name จะเป็นชื่อไฟล์

20 20 8/2 การเปิดหน้างานใหม่ (New File) (ต่อ)  Image Size ประกอบด้วยค่าสำคัญคือ  Width ความกว้างของชิ้นงาน ควรใช้หน่วยเป็น Pixel  Height ความสูงของชิ้นงาน ควรใช้หน่วยเป็น Pixel  Resolution ความละเอียดของชิ้นงาน ควรใช้ 72 pixel/inch  Mode ต้องเลือกเป็น RGB Color  Contents เป็นการระบุลักษณะของพื้นภาพ (Background) แนะนำให้ใช้ White หรือ Transparent

21 21 8/3 การเปิดหน้างานใหม่ (New File) (ต่อ)  การกำหนดค่าเกี่ยวกับ Width และ Height ของภาพ จะต้องสัมพันธ์กับ Screen Area ของจอภาพ และ ลักษณะ Layout ของหน้าเว็บที่กำหนดไว้ด้วยเสมอ โดยปกติจอภาพ 14 นิ้ว มี Screen Area ได้ 3 แบบ คือ 640 x 480 pixel 800 x 600 pixel

22 22 8/4 การเปิดหน้างานใหม่ (New File) (ต่อ) 1024 x 768 pixel ดังนั้นก่อนจะสร้างภาพกราฟิก ควรวางแผนก่อนว่า เว็บที่ จะนำเสนอ ต้องการให้แสดงผลได้ดีที่สุดบนจอภาพที่มี Screen Area เท่าใด เพราะโปรแกรมเบราเซอร์มีจะค่า กำหนดเกี่ยวกับ Margin เสมอ ตลอดจนจะต้องมี Scroll Bar ดังนั้นค่าความยาวที่เหมาะสมสำหรับจอภาพจึง แตกต่างกันไป

23 23 9/1 การจัดเก็บภาพ (Save File) สำหรับภาพ ต้นฉบับ การบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้งานสำหรับงานเว็บ ควรเป็น แบบรวมเลเยอร์ที่มีทั้งหมดเป็นชั้นเดียว คือชั้น Background ซึ่งมีวิธีการบันทึกแตกต่างกันไป ดังนี้  เปิดโปรแกรม PhotoShop  สร้างภาพด้วยวิธีการของ PhotoShop หรือเปิด ไฟล์ภาพที่ต้องการ

24 24 9/2 การจัดเก็บภาพ (Save File) สำหรับภาพ ต้นฉบับ (ต่อ)  เลือกคำสั่ง File, Save สำหรับการจัดเก็บงานครั้งแรก หรือ File, Save as สำหรับการ จัดเก็บงานครั้งที่สองและต้องการ เปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ  ปรากฏจอภาพโต้ตอบการทำงาน Save as ดังนี้

25 25 9/3 การจัดเก็บภาพ (Save File) สำหรับภาพ ต้นฉบับ (ต่อ)  เลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ  ตั้งชื่อไฟล์ภาพ  เลือกฟอร์แมตภาพเป็น.psd  คลิกปุ่ม Save เพื่อยืนยันการจัดเก็บภาพ

26 26 10/1 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format “jpg” เป็นฟอร์แมตที่เหมาะกับภาพถ่าย หรือภาพที่ต้องการ ให้คงความคมชัดและความสดใสของสี โปรแกรม PhotoShop มีวิธีการจัดเก็บภาพให้เป็นฟอร์แมต JPG ดังนี้  เปิดโปรแกรม PhotoShop  สร้างภาพด้วยวิธีการของ PhotoShop หรือเปิดไฟล์ ภาพที่ต้องการ  ปรับแต่งภาพด้วยคำสั่งของ PhotoShop

27 27 10/2 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format “jpg” (ต่อ)  เลือกคำสั่ง File> Save สำหรับการจัดเก็บงานครั้งแรก หรือ File> Save as สำหรับการจัดเก็บงานครั้งที่สอง และต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ  ปรากฏจอภาพโต้ตอบการทำงาน  เลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ จาก รายการ Save in:  ตั้งชื่อไฟล์ภาพโดยพิมพ์ในบรรทัด File name:  เลือกประเภทของไฟล์เป็น JPEG (*.JPG, *.JPE) จาก รายการ Format :

28 28 10/3 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format “jpg” (ต่อ)  คลิกปุ่ม Save เพื่อยืนยันการจัดเก็บภาพ  ปรากฏหน้าต่าง JPEG Options ดังนี้  กำหนดค่า Quality อันเป็นค่า เกี่ยวกับคุณภาพของภาพ ไว้ ประมาณ 5 - 7 ไม่ควรกำหนด ค่าไว้มากเกินไปเพราะจะทำให้ ไฟล์มีขนาดใหญ่ และทำให้เสีย เวลานานในการโหลดภาพจาก Server และไม่ควรกำหนดค่าไว้ น้อยเกินไป เพราะจะทำให้คุณภาพของภาพต่ำ และไม่คมชัด

29 29 10/4 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format “jpg” (ต่อ)  Format Options เป็นรายการเลือกเพิ่มเติม: Baseline ("Standard") เป็นตัวเลือกที่ดี ที่สุดสำหรับภาพ เนื่องจากสนับสนุนกับเว็บ เบราเซอร์ทุกตัว Baseline Optimized สำหรับการบีบอัดไฟล์ ภาพให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ Progressive เป็นตัวเลือกสำหรับภาพที่มีขนาด โตมากๆ และต้องการให้มีฟังก์ชันการนำเสนอ แบบภาพโครงร่างก่อนที่จะแสดงภาพจริง

30 30 11/1 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format “GIF87” ปกติจะใช้กับภาพที่มีสีหรือความคมชัดไม่มากนัก มีวิธีการ จัดเก็บภาพให้เป็นฟอร์แมต GIF87 ดังนี้  เปิดโปรแกรม PhotoShop  สร้างภาพด้วยวิธีการของ PhotoShop หรือเปิดไฟล์ ภาพที่ต้องการ  ปรับแต่งภาพ ด้วยคำสั่งของ PhotoShop  เลือกคำสั่ง File> Save สำหรับการจัดเก็บงานครั้งแรก หรือ File> Save as สำหรับการจัดเก็บงานครั้งที่สอง และต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ  ปรากฏจอภาพโต้ตอบการทำงาน

31 31 11/2 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format “GIF87” (ต่อ)  เลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ จาก รายการ Save in:  ตั้งชื่อไฟล์ภาพโดยพิมพ์ในบรรทัด File name:  เลือกประเภทของไฟล์เป็น CpmpuServe GIF (*.GIF) จากรายการ Format :  ปรากฏกรอบโต้ตอบการ รวมเลเยอร์  คลิกปุ่ม Ok เพื่อทำการ รวมเลเยอร์

32 32 11/3 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format “GIF87” (ต่อ)  ปรากฏกรอบโต้ตอบการกำหนดค่าเกี่ยวกับ Indexed Color  ตรวจสอบค่าสี หรือปรับ เปลี่ยนตามที่ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม OK  ปรากฏกรอบโต้ตอบการตั้ง คุณสมบัติของภาพ  ถ้าภาพขนาดเล็ก ให้เลือกเป็น Normal แต่ถ้าภาพมี ขนาดโต ให้เลือกเป็น Interlaced หรือตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK

33 33 12/1 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format ”GIF89” นิยมใช้ในการสร้าง WebPage ปกติจะใช้กับภาพที่มีสีหรือ ความคมชัดไม่มากนัก และต้องการให้พื้นหลังของภาพ (Background) มีลักษณะโปร่งใส วิธีการจัดเก็บภาพให้ เป็นฟอร์แมต GIF89 Transparent มีดังนี้  เปิดโปรแกรม PhotoShop  สร้างภาพด้วยวิธีการของ PhotoShop หรือเปิดไฟล์ ภาพที่ต้องการ  ปรับแต่งภาพ ด้วยคำสั่งของ PhotoShop

34 34 12/2 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format ”GIF89” (ต่อ)  เลือกเมนูคำสั่ง Help> Export Transparent Image…  ปรากฏกรอบโต้ตอบ เลือกรูปแบบของภาพต้นฉบับ ดังนี้  เลือกรายการ My image is on a transparent background ถ้าภาพที่สร้าง มีพื้นเป็นแบบ Transparent อยู่แล้ว

35 35 12/3 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format ”GIF89” (ต่อ)  เลือกรายการ I have selected the area to be made transparent เมื่อใช้คำสั่ง Selection เลือก สีที่ต้องการกำหนดให้มีโหมดเป็น Transparent แล้ว  เลือกรายการ I need to select the area to be made transparent เมื่อขอกลับไปกำหนด Selection เพื่อเลือกสีที่ต้องการกำหนดให้มีโหมดเป็น Transparent ก่อน  การเลือกพื้นภาพ ปกติจะใช้เครื่องมือ Magic Wand คลิก ที่สีพื้นที่ต้องการกำหนดเป็น Transparent

36 36 12/4 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format ”GIF89” (ต่อ)  หากทำการเลือกรายการ 1 หรือ 2 แล้ว ก็ให้คลิกปุ่ม Next ปรากฏกรอบโต้ตอบ ดังนี้  คลิกเลือกรายการ Online เพื่อกำหนด Transparent สำหรับภาพนำเสนอผ่านเว็บ แล้วคลิกปุ่ม Next

37 37 12/5 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format ”GIF89” (ต่อ)  ปรากฏกรอบโต้ตอบ เลือกฟอร์แมตของภาพ เลือก เป็น.GIF  โปรแกรมจะทำการตรวจสภาพของรูปภาพ ให้คลิกปุ่ม Next  จากนั้นจะปรากฏกรอบโต้ตอบถามค่าสีที่ต้องการใช้ งานกับภาพนั้นๆ โดยสามารถเลือกระดับค่าสีได้ตาม ต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับภาพนั้นๆ

38 38 12/6 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format ”GIF89” (ต่อ)  เลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK  ปรากฏจอภาพโต้ตอบ Save As  เลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ จาก รายการ Save in:  ตั้งชื่อไฟล์ภาพโดยพิมพ์ในบรรทัด File name:  เลือกประเภทของไฟล์เป็น CpmpuServe GIF (*.GIF) จากรายการ Format :

39 39 12/7 การจัดเก็บภาพ (Save) ใน Format ”GIF89” (ต่อ)  ถ้าภาพขนาดเล็ก ให้เลือกเป็น Normal แต่ถ้า ภาพมีขนาดใหญ่ ให้เลือกเป็น Interlaced หรือ ตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK  กดปุ่ม Finish  รอสักครู่โปรแกรมจะทำการจัดเก็บภาพในฟอร์แมต GIF89 Transparent

40 40 13/1 คำสั่ง Save for Web คำสั่ง Save for Web มีจุดเด่นคือ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ ขนาดไฟล์ภาพ (File Size) และความคมชัดของภาพได้ โดยตรงก่อนยืนยันการจัดเก็บ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้  เปิดโปรแกรม PhotoShop  สร้างภาพด้วยวิธีการของ PhotoShop หรือเปิดไฟล์ ภาพที่ต้องการ  ปรับแต่งภาพ ด้วยคำสั่งของ PhotoShop เมื่อ ปรับแต่งภาพได้ตามที่ต้องการแล้ว ก็จะทำการ จัดเก็บภาพโดยเลือกคำสั่ง File> Save for Web…

41 41 13/2 คำสั่ง Save for Web (ต่อ)  ปรากฏกรอบทำงานดังนี้  เลือก Tab ทำงานของ หน้าต่างนี้เป็น 4-Up เพื่อแสดงภาพแบบ 4 ช่องภาพ

42 42 13/3 คำสั่ง Save for Web (ต่อ)  ช่องแรกด้านซ้ายมือจะแสดงภาพต้นฉบับ พร้อมขนาด ไฟล์ ส่วนกรอบที่เหลือจะแสดงภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย คลิกเลือก ภาพในกรอบที่ต้องการทำงาน (กรอบที่ 2, 3, 4)  จากนั้นกำหนดค่าที่ต้องการจากรายการ Setting ตาม ค่าที่ต้องการ  เมื่อได้ค่าที่ต้องการก็คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการจัดเก็บภาพ

43 43 14/1 โหมดภาพที่เหมาะสมสำหรับงานเว็บ กราฟิก ภาพที่มีโหมดสีอื่นๆ ที่ไม่ใช่โหมด RGB เมื่อนำมาใช้งาน จริง จะพบ ปัญหามากมาย เช่นปัญหาเกี่ยว กับคำสั่ง Filter ปัญหาเกี่ยวกับสี และอื่นๆ ซึ่ง สามารถสังเกต โหมดภาพได้จาก แถบ Title Bar ที่ปรากฏแถวบนของจอภาพทำงาน ดังรูป

44 44 14/2 โหมดภาพที่เหมาะสมสำหรับงานเว็บ กราฟิก (ต่อ)  ดังนั้น หากพบปัญหาโหมดภาพที่ไม่ใช่ RGB ควร ทำการปรับเปลี่ยน เป็นโหมด RGB ก่อน โดยเลือก คำสั่ง Image> Mode> RGB ดังภาพ

45 45 15/1 โหมดภาพที่เหมาะสมสำหรับงานเว็บ กราฟิก นอกจากโหมดภาพ CMYK ซึ่งเป็นโหมดภาพที่ไม่ เหมาะสม กับการสร้างภาพสำหรับเว็บ ยังมีภาพโหมด RGB บางลักษณะเช่นกัน ที่ไม่เหมาะสมกับการสร้าง ภาพสำหรับเว็บ ได้แก่ภาพที่มี Channel แบบ 16 bit  ทดลองเปิดไฟล์ภาพชื่อ Temple (16bit).tif จาก โฟลเดอร์ดังนี้

46 46 15/2 โหมดภาพที่เหมาะสมสำหรับงานเว็บ กราฟิก ตัวอย่างภาพ RGB ที่มี Channel แบบ 16 bit  ดังนั้น หากพบปัญหาโหมดภาพดังกล่าว ควรทำการปรับ เปลี่ยนก่อน โดยเลือกคำสั่ง Image> Mode> 8bit/channel

47 47 16/1 เครื่องมือพื้นฐาน Zoom ใช้ในการขยายภาพวัตถุเข้า-ออก เพื่อให้เราสามารถมองเห็นงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เมื่อต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นให้นำCursor ไปคลิกที่ภาพ  ถ้าต้องการทำให้ภาพเล็กลง ให้กด ค้าง ไว้แล้วจึงไปคลิกที่ภาพ  หาก Double Click ที่เครื่องมือ zoom จะเป็นการ ขยายภาพให้สู่โหมด 100% อย่างรวดเร็ว

48 48 16/2 เครื่องมือพื้นฐาน (ต่อ) Hand ใช้ในการเลื่อนภาพ ในกรณีที่ภาพมี ขนาดใหญ่ ไม่สามารถมองได้ทั่วถึง  หากทำการ Double Click ที่เครื่องมือ Hand จะ เป็นการปรับหน้าจอภาพ ให้อยู่ในโหมดพอดีกับ กรอบภาพ (Actual Size) Move ใช้ในการย้ายภาพที่เราทำงานอยู่

49 49 16/3 เครื่องมือพื้นฐาน (ต่อ) Selection เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างขอบเขต ซึ่งจะมีให้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับงานที่เราต้องการ สร้าง สามารถ Double Click เพื่อเปิดหน้าต่างควบคุม (Options) ประกอบการทำงาน เช่น การกำหนดค่า ความฟุ้งของขอบ (Feather) เป็นต้น

50 50 17/1 มุมมองของหน้าต่างภาพ เมื่อมีการเปิดภาพ สามารถควบคุมมุมมองต่างๆ ได้ดังนี้  Double Click ที่ไอคอน Hand เพื่อปรับภาพให้มี ขนาดพอดีกับจอภาพ (Fit on Screen)  คลิกเลือกเครื่องมือ Zoom แล้วนำเมาส์ไปคลิกที่ ภาพ เพื่อขยายภาพ  กดปุ่ม ค้างไว้ แล้วคลิกเมาส์ที่ภาพ เพื่อย่อภาพ  คลิกเลือกรายการจาก Zoom Options Bar

51 51 17/2 มุมมองของหน้าต่างภาพ  Double Click ที่ไอคอน Zoom เพื่อปรับให้มี ขนาด 100%  ควบคุมจาก Navigator Palette

52 52 18/1 การใช้สี  เครื่องมือแรกที่อยู่ใน Tool Bar ที่เกี่ยวกับสีคือ  เมื่อคลิกเข้าไปใน Foreground/Background Color จะ เจอกับ Color Picker เพื่อใช้ในการเลือกสีที่ ต้องการ

53 53 18/2 การใช้สี (ต่อ)  คลิกเลือกสีที่ต้องการแล้วกดปุ่ม OK  สามารถกดที่ปุ่ม Default color เพื่อคืนค่าสีเป็น "ขาว/ดำ"  สามารถกดปุ่ม Swap color เพื่อกลับค่าสีที่เลือก  เรายังสามารถเลือก สีได้จาก Palette Color และ Swatches โดยการเข้าไปที่เมนู Window / Show Color> Show Swatches

54 54 19/1 การปรับขนาดของภาพ หากพบว่าภาพที่นำมาใช้งานมีขนาดใหญ่มาก ควร ทำการย่อขนาดของภาพด้วย PhotoShop ก่อน นำไปใช้งานจริง ในการทำ Webpage ไม่ควรใช้ Attribute Width & Height ใน TAG ควบคุมขนาด เพราะจะทำ ให้ การโหลดภาพช้ากว่าปกติ

55 55 19/2 การปรับขนาดของภาพ (ต่อ) ควรใช้คำสั่งที่ในการย่อ/ขยายขนาดภาพ คือ Image> Image Size... ซึ่งปรากฏจอภาพทำงานดังนี้ ปรับค่า Pixel Dimensions โดยสามารถปรับเพียงค่า ใดค่าหนึ่ง อีกค่าจะปรับให้ อัตโนมัติ แต่ถ้าต้องการ ปรับค่าเองทั้งสองค่า จะต้องยกเลิกรายการเลือก ของ Constrain Proportions ก่อน

56 56 20. การปรับความละเอียดของภาพ ภาพที่จะนำมาใช้ในเอกสารเว็บ จะต้องมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 72 pixels/inch เท่านั้น ดังนั้นหาก ภาพนั้นมีค่าความละเอียดมาก จะต้องทำการปรับค่าก่อน โดยปกติเมื่อมีการปรับค่า ความละเอียดของภาพ จะ ส่งผลต่อขนาดของภาพ (pixel dimensions) ด้วย ดังนั้นจะต้องยกเลิกรายการ เลือกของ Resample Image ก่อน


ดาวน์โหลด ppt 1 เทคนิคการใช้งาน Adobe Photoshop นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google