งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. การตั้งตัวของวัชพืช (establishment of weeds)  วัฎจักรหรือวงชีวิตของวัชพืช  เมล็ด / ส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชที่ สะสมในดิน  ความมีชีวิตและจำนวนของเมล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. การตั้งตัวของวัชพืช (establishment of weeds)  วัฎจักรหรือวงชีวิตของวัชพืช  เมล็ด / ส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชที่ สะสมในดิน  ความมีชีวิตและจำนวนของเมล็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. การตั้งตัวของวัชพืช (establishment of weeds)  วัฎจักรหรือวงชีวิตของวัชพืช  เมล็ด / ส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชที่ สะสมในดิน  ความมีชีวิตและจำนวนของเมล็ด ที่สะสมในดิน  การพักตัวของวัชพืช  กลไกการพักตัว  วิธีการแก้ไข / ลดการพักตัว

2 Average seed production from single weed plant (seed/plant) Species Cyperus rotundus Eleusine indica Digitaria sanguinalis Monochoria vaginalis Rottboelia cochinchinensis Ageratum conyzoides Echinochloa colona Biden pilosa Amaranthus oleraceae Portulaca oleraceae Seed no./plant 30 000 40 000 - 50 000 150 000 44 000 - 61 000 4 000 – 5 000 40 000 42 000 3 000 3 000 235 000 10 000 After : Swarbrick & Mercado 1987)

3 Propagation means of some weed specise Species Means Primary Secondary Cyperus rotundus tubers seeds Scirpus maritimus tubers seeds Cynodon dactylon stolons seeds Paspalum congugatum rhizomes seeds Imperata cylindrica rhizomes, seeds - Mikania cordata seeds, stolons - Chromoleana odorata seeds crown, stolons Eichhornia crassipes offshoot seeds Commelina bangalensis seeds stem cuttings Lantana camara seeds -

4 เมล็ด หรือส่วนขยายพันธุ์ ในดิน เมล็ดงอก ต้นอ่อน เติบโตและ พัฒนาการ ต้นเจริญพันธุ์ ออกดอก ผสมเกสร ติดฝัก / ผล และเมล็ด เมล็ดพัฒนาและสุกแก่ นำเข้า แพร่กระจาย สูญหาย ตาย ไม่งอก / พักตัว พืชอายุข้ามปี มีชีวิตรอดข้ามปี วัฏจักรหรือวงชีวิตของวัชพืช

5 ปลูก เจริญเติบโต และ พัฒนาการ ของพืชปลูก สุกแก่ เก็บ ผลผลิต ออกไป ปลุก วัชพืชงอก และมีวงชีวิตที่แตกต่างไปจากพืชปลูก แปลง ว่างรอ ปลูก พืชปลูก วัชพืช

6 การตั้งตัวของวัชพืช establishment of weeds)  การงอกของเมล็ดวัชพืช  การไถพรวนดินมีผลต่อการงอกของเมล็ด และส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชที่สะสมในดิน  สภาพแวดล้อมเช่นน้ำ แสงแดด อุณหภูมิ และการพักตัวของเมล็ด  การเติบโตและการพัฒนาการของของวัชพืช  ระยะต้นอ่อน / ระยะเจริญพันธุ์  ปัจจัยหลักในการเติบโตและพัฒนาการของ วัชพืช ดิน แสง การปรับตัวของวัชพืช ความสามารถในการแข่งขัน การนำเข้ามาในและการสูญเสียไป จาก พื้นที่

7 การพักตัวของเมล็ดวัชพืช Dormancy  อาจเกิดจากกายภาพและสรีรวิทยาของเมล็ด หรือ สภาพแวดล้อมของดิน ทำให้เมล็ดวัชพืชสะสมอยู่ในดิน ได้ยาวนาน  การงอกของเมล็ดวัชพืชต้องการ ออกซิเจน และน้ำ นอกจากนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสม (25-27  ซ ) และแสง และความลึกของเมล็ด อาจมีผลต่อการงอกของเมล็ด ( สภาพแวดล้อม เหมาะสม ไม่เหมาะสม  ทำให้เกิดการทยอยงอกและปรากฏของวัชพืชได้เกือบ ตลอดอายุของพืชปลูก Mature seedsInnate dormancy Secondary dormancy Nonviable seeds Enforced dormancy Enforced dormancy Weed seedling Dormant Germinated

8 ระยะการเติบโต ของกะเม็ง (Eclipta prostata) a seed b radicle emerging c seedling with cotyledons spread d established seedling e young plant f mature plant

9 ระยะการเติบโตของ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona) a seed b, c root & coleoptile emerging d 1 st leaf spread, 2 nd leaf emerging e established seedling f, g young plant h mature plant

10 a spines (Cenchrus echinatus) b Fine rigid hairs (Mimosa pudica) c Fine soft hairs (Imperata cylindrica) d pappus (Ageratum conyzoides) ตัวอย่า งเมล็ด วัชพืช ที่ แพร่กร ะจาย ได้ดี


ดาวน์โหลด ppt 3. การตั้งตัวของวัชพืช (establishment of weeds)  วัฎจักรหรือวงชีวิตของวัชพืช  เมล็ด / ส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชที่ สะสมในดิน  ความมีชีวิตและจำนวนของเมล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google