งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล
18 มิถุนายน 2552

2 1.1 ความหมายของ Data และ Information
เรารู้จักความหมายของคำว่า “Data” ที่แปลว่า “ข้อมูล” และ “Information” ที่แปลว่า “ข้อมูลสารสนเทศ” มากน้อยขนาดไหน ?

3 ข้อมูลดิบ ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ INFORMATION:
แสดงความหมาย (Meaning) โดย แสดงความสัมพันธ์ (Correlation) แสดงรูปแบบ (Pattern) ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลา อยู่ภายใต้บริบทที่แน่นอน KNOWLEDGE: ส่วนผสมของประสบการณ์ ค่านิยม ความเชี่ยวชาญ ซึ่งใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจได้ คุณค่าของความรู้จึงวัดที่ผลของการกระทำ ข้อมูลดิบ (DATA) ข้อมูลสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) DATA: บันทึกที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวในกิจกรรมประเภทต่างๆ เป็นบันทึก ที่ยังไม่มีความหมายในตัวของมันเอง คุณค่าอยู่ที่: ความทันเหตุการณ์, ความรวดเร็ว และความจุ/ปริมาณ

4 1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล
1) ประเภทของสื่อนำเสนอ 2) ข้อเด่นและด้อยของสื่อนำเสนอ แต่ละประเภท 3) หลักการเบื้องต้นในการนำเสนอข้อมูล

5 ประโยชน์ของการใช้สื่อ
ช่วยให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย เพิ่มความหลากหลายของสาระและวิธีการ เป็นส่วนเสริมจากการบรรยาย ช่วยให้ประเด็นที่เสนอชัดเจนขึ้น ร่นระยะเวลาในการอธิบายเรื่องที่ยาก เพิ่มความสนใจและการติดตาม ลดความตึงเครียดของผู้เสนอและผู้ฟัง (ชม)

6 ข้อควรรู้ 75-90% ของสิ่งที่เราเรียนรู้ รับผ่านทางประสาทตา
การจดจำจากการที่ทั้งได้ยินและได้เห็น จะมากกว่าการฟังอย่างเดียว 45% ความจดจำจะเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว เมื่อเราได้ชม (ดูและฟัง) สื่อนำเสนอที่ดีควบคู่กันไป

7 คุณค่าของงานนำเสนออาจลดคุณค่าลงได้จาก:
ใช้สื่อการนำเสนอมากเกินความจำเป็น มีเทคนิคการนำเสนอไม่ดีพอ-สับสน มีข้อความมากเกินไป สื่อไร้สีสัน ใช้สื่อผิดจังหวะนำเสนอ ใช้สื่อไม่มีความต่อเนื่อง แนบเนียน วิธีการนำเสนอที่ขาดการเตรียมการ

8 ประเภทของสื่อนำเสนอ 1. กระดาน 2. แบบจำลอง 3. แผ่นใส 4. เอกสารประกอบ
5. สไลด์ภาพนิ่ง 6. แผนภูมิ 7. ฟลิปชาร์ต 8. วีดีทัศน์ และแถบบันทึกเสียง 9. ภาพยนตร์ 10. การสาธิต 11. คอมพิวเตอร์

9 ข้อเด่นและด้อยของสื่อนำเสนอแต่ละประเภท
กระดาน ข้อเด่น ข้อด้อย ใช้ง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำ มีฝุ่นจากชอล์คหรือสีจากปากกาที่ใช้เขียน เหมาะกับห้องบรรยายขนาดเล็ก ขาดความเชื่อมต่อระหว่างผู้นำเสนอและผู้เข้าฟัง

10 แบบจำลอง (Model) ข้อเด่น ข้อด้อย
ให้รายละเอียด 3 มิติ ตามสัดส่วนและสีสันที่เหมือนจริง ยุ่งยากในการจัดทำ ทำให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่คล้ายจริง ราคาสูง

11 แผ่นใส ข้อเด่น ข้อด้อย ราคาถูก สิ้นเปลืองหลอดไฟ
เคลื่อนย้ายค่อนข้างสะดวก ใช้ได้กับผู้ฟังกลุ่มเล็ก-ปานกลาง

12 ไสด์ภาพนิ่ง ข้อเด่น ข้อด้อย ราคาปานกลาง การเตรียมยุ่งยาก
ให้รายละเอียด-คมชัด อายุการใช้งานปานกลาง

13 ฟลิปชาร์ต (Flip-chart)
ข้อเด่น ข้อด้อย ราคาถูก-การเตรียมง่าย ใช้ได้เฉพาะกับผู้ชมกลุ่มย่อย บันทึกข้อเสนอแนะของผู้ฟังได้ทันที อาจเสียความต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนพลิกแผ่น สามารถเพิ่ม-ลดจำนวนหน้าได้ตลอดเวลา

14 เอกสารประกอบ ข้อเด่น ข้อด้อย ราคาปานกลาง
ใช้ข้อมูลและทักษะในการเตรียม-จัดทำมาก มีรายละเอียดมาก ใช้เวลาในการเตรียม-จัดทำนาน ใช้ได้กับผู้ฟัง/ชมจำนวนมาก

15 แผนภูมิ ข้อเด่น ข้อด้อย ราคาปานกลาง ใช้เวลาและทักษะในการเตรียม-จัดทำ
มีความน่าสนใจ ผู้นำเสนอต้องมีความรู้และทักษะสูง ใช้ได้กับผู้ฟัง/ชมจำนวนมาก

16 วีดีทัศน์ และแถบบันทึกเสียง
ข้อเด่น ข้อด้อย มีความน่าสนใจ ใช้เวลาและทักษะในการเตรียม-จัดทำ ใช้ได้กับผู้ฟัง/ชมจำนวนมาก ราคาแพง หากนานเกินไป ผู้นำเสนออาจไม่ใช่จุดสนใจ

17 การสาธิต ข้อเด่น ข้อด้อย มีความน่าสนใจ
ใช้เวลาและทักษะในการเตรียม-จัดทำ เกิดความเชื่อมโยงทางปฏิบัติในระหว่างนำเสนอ วัสดุอาจมีราคาแพง ใช้ได้กับกลุ่มผู้ชม/ฟังจำนวนน้อย

18 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และSoftwares
ข้อเด่น ข้อด้อย มีความน่าสนใจ ใช้เวลาและทักษะในการเตรียม-จัดทำ มีเทคนิคและ Application ให้เลือกใช้มาก เครื่องมือมีราคาแพง ใช้ได้กับกลุ่มผู้ชม/ฟังได้หลายขนาด

19 หลักการนำเสนอ-ASSURE MODEL
A = Analyzing Learner คือการวิเคราะห์ผู้ฟัง S = State Objective คือการตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ S = Select Media and Method คือ การเลือกสื่อ อุปกรณ์และวิธีการ U = Utilize Media คือ การปฏิบัติการนำเสนอและใช้สื่อ R = Require Learner Participation คือ การกำหนดว่าผู้ฟังควร/จะต้องกระทำสิ่งใด E = Evaluation and Revise คือ การประเมินผล และแก้ไขปรับปรุง

20 การจำแนกกลุ่มของผู้รับ/บริโภคข้อมูล
จำนวนผู้ฟัง เพศ ระดับอายุ พื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ หน้าที่การงาน ตำแหน่ง ความสนใจ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ

21 Application & Format สำหรับ การนำเสนอข้อมูล
Microsoft Office Microsoft Visio GIS programs Graphic Programs Macromedia Application Internet Browsers Adobe Acrobat ฯลฯ

22 จริยธรรมในการใช้ข้อมูลของผู้อื่น สำหรับการนำเสนอ
นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นผลงาน ของตนเอง นำผลงานของผู้อื่นที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ไปเผยแพร่ จงใจอ้างอิงผู้ร่วมวิจัยไม่ให้ถูกต้อง ลอกเลียนผลงานผู้อื่น อ้างอิงไม่ถูกต้อง (ที่มา: ลัดดา กุลมานันท์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2540 หน้า 7-10.)


ดาวน์โหลด ppt 1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google