งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล 18 มิถุนายน 2552. 1.1 ความหมายของ Data และ Information เรารู้จักความหมายของคำว่า “Data” ที่แปลว่า “ข้อมูล” และ “Information”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล 18 มิถุนายน 2552. 1.1 ความหมายของ Data และ Information เรารู้จักความหมายของคำว่า “Data” ที่แปลว่า “ข้อมูล” และ “Information”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล 18 มิถุนายน 2552

2 1.1 ความหมายของ Data และ Information เรารู้จักความหมายของคำว่า “Data” ที่แปลว่า “ข้อมูล” และ “Information” ที่แปลว่า “ข้อมูลสารสนเทศ” มากน้อยขนาดไหน ?

3 ข้อมูลดิบ (DATA) ข้อมูลสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) DATA: บันทึกที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวในกิจกรรมประเภทต่างๆ เป็นบันทึก ที่ยังไม่มีความหมายในตัวของมันเอง คุณค่าอยู่ที่: ความทันเหตุการณ์, ความรวดเร็ว และความจุ/ปริมาณ INFORMATION: แสดงความหมาย (Meaning) โดย แสดงความสัมพันธ์ (Correlation) แสดงรูปแบบ (Pattern) ซึ่งขึ้นอยู่ กับเวลา อยู่ภายใต้บริบทที่แน่นอน KNOWLEDGE: ส่วนผสมของประสบการณ์ ค่านิยม ความเชี่ยวชาญ ซึ่งใช้เป็นกรอบในการ ตัดสินใจได้ คุณค่าของความรู้จึงวัดที่ผลของการ กระทำ

4 1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล 1) ประเภทของสื่อนำเสนอ 2) ข้อเด่นและด้อยของสื่อนำเสนอ แต่ละประเภท 3) หลักการเบื้องต้นในการนำเสนอข้อมูล

5 ประโยชน์ของการใช้สื่อ –ช่วยให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย –เพิ่มความหลากหลายของสาระและวิธีการ –เป็นส่วนเสริมจากการบรรยาย –ช่วยให้ประเด็นที่เสนอชัดเจนขึ้น –ร่นระยะเวลาในการอธิบายเรื่องที่ยาก –เพิ่มความสนใจและการติดตาม –ลดความตึงเครียดของผู้เสนอและผู้ฟัง (ชม)

6 ข้อควรรู้  75-90% ของสิ่งที่เราเรียนรู้ รับผ่านทาง ประสาทตา  การจดจำจากการที่ทั้งได้ยินและได้เห็น จะ มากกว่าการฟังอย่างเดียว 45%  ความจดจำจะเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว เมื่อเราได้ชม (ดูและฟัง) สื่อนำเสนอที่ดีควบคู่กันไป

7 คุณค่าของงานนำเสนออาจลดคุณค่าลงได้จาก :  ใช้สื่อการนำเสนอมากเกินความจำเป็น  มีเทคนิคการนำเสนอไม่ดีพอ-สับสน  มีข้อความมากเกินไป  สื่อไร้สีสัน  ใช้สื่อผิดจังหวะนำเสนอ  ใช้สื่อไม่มีความต่อเนื่อง แนบเนียน  วิธีการนำเสนอที่ขาดการเตรียมการ

8 ประเภทของสื่อนำเสนอ 1. กระดาน2. แบบจำลอง 3. แผ่นใส4. เอกสารประกอบ 5. สไลด์ภาพนิ่ง6. แผนภูมิ 7. ฟลิปชาร์ต8. วีดีทัศน์ และแถบบันทึกเสียง 9. ภาพยนตร์10. การสาธิต 11. คอมพิวเตอร์

9 ข้อเด่นและด้อยของสื่อนำเสนอ แต่ละประเภท กระดาน ข้อเด่นข้อด้อย ใช้ง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำมีฝุ่นจากชอล์คหรือสีจาก ปากกาที่ใช้เขียน เหมาะกับห้อง บรรยายขนาดเล็ก ขาดความเชื่อมต่อระหว่างผู้ นำเสนอและผู้เข้าฟัง

10 แบบจำลอง (Model) ข้อเด่นข้อด้อย ให้รายละเอียด 3 มิติ ตาม สัดส่วนและสีสันที่เหมือนจริง ยุ่งยากในการจัดทำ ทำให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่ คล้ายจริง ราคาสูง

11 แผ่นใส ข้อเด่นข้อด้อย ราคาถูกสิ้นเปลืองหลอดไฟ เคลื่อนย้าย ค่อนข้างสะดวก ใช้ได้กับผู้ฟังกลุ่มเล็ก-ปาน กลาง

12 ไสด์ภาพนิ่ง ข้อเด่นข้อด้อย ราคาปานกลางการเตรียมยุ่งยาก ให้รายละเอียด- คมชัด อายุการใช้งานปานกลาง

13 ฟลิปชาร์ต (Flip-chart) ข้อเด่นข้อด้อย ราคาถูก-การเตรียม ง่าย ใช้ได้เฉพาะกับผู้ชม กลุ่มย่อย บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้ฟังได้ทันที อาจเสียความต่อเนื่อง ระหว่างการเปลี่ยน พลิกแผ่น สามารถเพิ่ม-ลด จำนวนหน้าได้ ตลอดเวลา

14 เอกสารประกอบ ข้อเด่นข้อด้อย ราคาปานกลางใช้ข้อมูลและทักษะใน การเตรียม-จัดทำมาก มีรายละเอียดมากใช้เวลาในการเตรียม- จัดทำนาน ใช้ได้กับผู้ฟัง/ชม จำนวนมาก

15 แผนภูมิ ข้อเด่นข้อด้อย ราคาปานกลางใช้เวลาและทักษะใน การเตรียม-จัดทำ มีความน่าสนใจผู้นำเสนอต้องมี ความรู้และทักษะสูง ใช้ได้กับผู้ฟัง/ชม จำนวนมาก

16 วีดีทัศน์ และแถบบันทึกเสียง ข้อเด่นข้อด้อย มีความน่าสนใจใช้เวลาและทักษะใน การเตรียม-จัดทำ ใช้ได้กับผู้ฟัง/ชม จำนวนมาก ราคาแพง หากนานเกินไป ผู้นำ เสนออาจไม่ใช่จุด สนใจ

17 การสาธิต ข้อเด่นข้อด้อย มีความน่าสนใจใช้เวลาและทักษะใน การเตรียม-จัดทำ เกิดความเชื่อมโยง ทางปฏิบัติในระหว่าง นำเสนอ วัสดุอาจมีราคาแพง ใช้ได้กับกลุ่มผู้ชม/ ฟังจำนวนน้อย

18 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Softwares ข้อเด่นข้อด้อย มีความน่าสนใจใช้เวลาและทักษะใน การเตรียม-จัดทำ มีเทคนิคและ Application ให้ เลือกใช้มาก เครื่องมือมีราคาแพง ใช้ได้กับกลุ่มผู้ชม/ ฟังได้หลายขนาด

19 หลักการนำเสนอ - ASSURE MODEL  A = Analyzing Learner คือการวิเคราะห์ผู้ฟัง  S = State Objective คือการตั้งวัตถุประสงค์การ เรียนรู้  S = Select Media and Method คือ การเลือกสื่อ อุปกรณ์และวิธีการ  U = Utilize Media คือ การปฏิบัติการนำเสนอและ ใช้สื่อ  R = Require Learner Participation คือ การ กำหนดว่าผู้ฟังควร/จะต้องกระทำสิ่งใด  E = Evaluation and Revise คือ การประเมินผล และแก้ไขปรับปรุง

20 การจำแนกกลุ่มของผู้รับ/บริโภคข้อมูล จำนวนผู้ฟัง เพศ ระดับอายุ พื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ หน้าที่การงาน ตำแหน่ง ความสนใจ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ จำนวนผู้ฟัง เพศ ระดับอายุ พื้นฐานการศึกษา ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ หน้าที่การงาน ตำแหน่ง ความสนใจ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ

21 Application & Format สำหรับ การนำเสนอข้อมูล  Microsoft Office  Microsoft Visio  GIS programs  Graphic Programs  Macromedia Application  Internet Browsers  Adobe Acrobat ฯลฯ

22 จริยธรรมในการใช้ข้อมูลของผู้อื่น สำหรับการนำเสนอ  นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นผลงาน ของตนเอง  นำผลงานของผู้อื่นที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ไปเผยแพร่  จงใจอ้างอิงผู้ร่วมวิจัยไม่ให้ถูกต้อง  ลอกเลียนผลงานผู้อื่น  อ้างอิงไม่ถูกต้อง (ที่มา: ลัดดา กุลมานันท์. 2540. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2540 หน้า 7-10.)


ดาวน์โหลด ppt 1.2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล 18 มิถุนายน 2552. 1.1 ความหมายของ Data และ Information เรารู้จักความหมายของคำว่า “Data” ที่แปลว่า “ข้อมูล” และ “Information”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google