งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Why ? Data Transmission Example : - FA (Factory Automation) - FA (Factory Automation) - OA (Office Automation) - LA (Library Automation) - HA (Home Automation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Why ? Data Transmission Example : - FA (Factory Automation) - FA (Factory Automation) - OA (Office Automation) - LA (Library Automation) - HA (Home Automation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Why ? Data Transmission Example : - FA (Factory Automation) - FA (Factory Automation) - OA (Office Automation) - LA (Library Automation) - HA (Home Automation)

2 2 Why ? Data Transmission Data Communication For Management

3 3 Why ? Data Transmission Data Communication For Service

4 4 Why ? Data Transmission Data Communication For Business monetary Ba nk Lan ATM Ba nk Stock Exchange การซื้อขาย หุ้น Stock Exchange ฝาก ถอน เงิน

5 5 Why ? Data Transmission Data Communication For Exchange Data Example : - Electronic Mail- Voice Mail

6 6 To Define Data Transmission To Define Data Transmission 1. Sender, Receiver, Media 2. Characteristic of Transmission - Simplex (One way Communication) - Half Duplex (Either way Communication) - Full Duplex (Both way Communication)

7 7 1. Simplex (One way Communication) - Two-wire Lines Data Transmission Characteristic of Transmission

8 8 2. Half Duplex (Either way Communication) - Reaction Time - Reaction Time - Line Turnaround Time - Line Turnaround Time - Reaction Time + Line Turnaround Time = System Turnaround Time - Reaction Time + Line Turnaround Time = System Turnaround Time Data Transmission Characteristic of Transmission

9 9 3. Full Duplex (Both way Communication) Data Transmission Characteristic of Transmission

10 10 คือ ช่องทางในการสื่อสารโดยจะ รวมเอา ทั้งข้อมูลและพลังงานส่งไปจาก จุดหนึ่ง ไปยัง จุดหนึ่ง ซึ่งลักษณะจะเป็น พลังงาน โดยที่มีข้อมูลถูกบรรจุด้วย กระบวนการใดๆแล้วให้พลังงานนั้นๆถูก ส่งออกไปยังจุดต่างๆ Basic Data Transmission Basic Data TransmissionChannel

11 11 Normal is Two Type - Analog (Successive) AM,FM,Channel TV, - Digital (Not Successive) Serial Port of Mouse, Keyboards Parallel Port of Printer Basic Data Transmission Basic Data Transmission Channel Type

12 12 1. Characteristic of Analog Channel Basic Data Transmission Basic Data Transmission Channel Type

13 13 1. Characteristic of Digital Channel Basic Data Transmission Basic Data Transmission Channel Type

14 14 คือ ช่องทางในการสื่อสารของ สัญญาน Analog โดยมีข้อแม้ว่าในการ ส่งในช่องทางนี้จะต้องมีหลายความถี่ โดยที่ความถึ่ที่ส่งออกไปจะส่งพร้อมๆกัน Basic Data Transmission Basic Data TransmissionBroadband

15 15 คือ ช่องทางในการสื่อสารของ สัญญาน Digital โดยมีรูปแบบในการส่ง ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการส่งใน ลักษณะ Bit โดยมีการนำเอา Voltage ของ สัญญานไฟฟ้า เป็นตัวเปรียบเทียบ ค่าในการส่งออกไป Basic Data Transmission Basic Data TransmissionBaseband

16 16 คือ จำนวน Bit ที่ช่องทางมี ความสามารถส่งผ่านได้ มีหน่วยเป็น “ bps “ (bit per second) เราจะเรียก Bit Rate Basic Data Transmission Basic Data Transmission Bit Rate

17 17 คือ จำนวนสัญญาน Digital ที่ ส่งผ่านในช่องสื่อสารใน 1 วินาที มีหน่วย เป็น baud per second Basic Data Transmission Basic Data Transmission Baud Rate

18 18 Basic Data Transmission Basic Data Transmission Characteristic of Bit Rate and Baud Rate Bit Rate Baud Rate

19 19 Basic Data Transmission Basic Data TransmissionBandwidth ขีดความสามารถที่ช่องทาง จะส่งข้อมูลให้ได้โดยสามารถที่จะ จำแนกได้จากผลต่างของ ช่วง ความถี่ที่ต่ำที่สุด และความถี่ที่สูง ที่สุดมี หน่วยเป็น Hertz

20 20 Basic Data Transmission Basic Data Transmission Signal Attenuation จะเกิดจากข้อจำกัดของ ช่องทางส่งข้อมูลโดยตรง เนื่องจากในช่องทางอาจมี Resistance ทำให้เมื่อเดินทางไป ในระยะทางไกลๆ ความเข้มของ สัญญานก็จะโดนทอนลงไป

21 21 Basic Data Transmission Basic Data TransmissionNoise คือสัญญานรบกวนประเภท ต่างๆที่มีลักษณะไม่แน่นอน อาจ เกิดขึ้นทางด้าน ผู้ส่ง ผู้รับ สายส่ง หรื่อระหว่างการเดินทางของ ข้อมูลก็ได้

22 22 Transmission Links Transmission Links Magnetic media เป็นการส่งข้อมูลลงบนเทป แม่เหล็กหรือ จานแม่เหล็ก เมื่อ บันทึกแล้วก็จะนำสื่อเหล่านี้ส่ง ต่อไปยังปลายทาง เป็นวิธีการที่มี ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย ค่อนข้างมาก

23 23 Transmission Links Transmission Links Twisted pair ในการติดต่อแบบ online - real time มักใช้สายคู่ตีเกลียวจะ ยอมให้สัญญานไฟฟ้าคลื่นความถี่ 10 5 MHz หรือ 10 6 MHz ผ่าน

24 24 Transmission Links Transmission Links Co-axial Cable เป็นสายที่ใช้งานกันมาก ไม่ว่าใน ระบบ Lan ในการส่งข้อมูล ระยะไกลระหว่างชุมสายจะใช้ใน การส่งสัญญาน Analog

25 25 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable หลักการทำงานคือเปลี่ยนข้อมูล ให้เป็นแสงโดยมีส่วนประกอบคือ - Fused Silica - Cladding - Core

26 26 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable ระบบการส่งข้อมูลมีส่วนประกอบ 3 ส่วน - Light Emitting Diode or Laser Diode - Fused Silica, Core - Photodiode

27 27 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable Properties of Light Emitting Diode or Laser Diode

28 28 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable เส้นใยนำแก้วแบ่งได้เป็น 3 ชนิด - Multimode - Graded index Multimode Cable - Single Mode

29 29 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable 1. Multimode

30 30 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable 2. Graded Index Multimode Cable

31 31 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable 3. Single Mode

32 32 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable Interface Computer Between Fiber Optic Cable By Active Repeater of Ring

33 33 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable Interface Computer Between Fiber Optic Cable By Passive Star

34 34 Transmission Links Transmission Links Fiber Optic Cable Properties of Fiber Optic Cable - bandwidth lage 10 14 BPS - not lead Electric - use Fiber Optic in High or Low temperature - Fiber Optic is Small Link - Signal Loss is Low - use Fiber Optic is very Security

35 35 Transmission Links Transmission LinksMicrowave จะใช้คลื่นความถี่ 2-40 GHz ในการ ทำงานมีระยะการส่ง 20-30 Mile จะ เป็นระบบ Wireless จะมีการส่ง 2 ลักษณะ - Line of sight - Tower

36 36 Transmission Links Transmission LinksMicrowave

37 37 Transmission Links Transmission Links Infrared and Millimeter waves ทั้งแสง infrared and millimeter waves จะถูกใช้มากใน การสื่อสารระยะใกล้ โดยเฉพาะ Infrared จะถูกนำมาใช้ในการติดตั้ง เครือข่ายไร้สายใน office

38 38 Transmission Links Transmission Links Infrared and Millimeter waves

39 39 Transmission Links Transmission Links Radio Link จะใช้สัญญานวิทยุในการติดต่อ โดยแปลงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เป็น สัญญาน Analog โดยให้ Modem เป็นตัวแปลงข้อมูล

40 40 Transmission Links Transmission Links Radio Link

41 41 Transmission Links Transmission Links Satellite Link ดาวเทียมเป็นการสื่อสารมีลักษณะ คล้านจานไมโครเวฟขนาดใหญ่ ที่ ทำงานอยู่เหนือโลก ซึ่งสัญญานจะครอบคลุมพื้นที่ส่วน หนึ่งส่วนใดของพื้นโลก โดย สัญญานที่ส่งออกไป จะมีอยู่หลาย ย่านความถี่ และมีดาวเทียมอยู่หลาย ระดับในการติดต่อมายังโลก

42 42 Transmission Links Transmission Links Satellite Link - Transpond - Shadow - Connectivity - Geosynchronous Satellite

43 43 Transmission Links Transmission Links Satellite Link

44 44 Transmission Links Transmission Links Satellite Link ช่วงความถี่ในการส่งสัญญาน C-band between Downlink 3.7-4.2 GHz and Uplink 5.925-6.425 GHz C-band between Downlink 3.7-4.2 GHz and Uplink 5.925-6.425 GHz Ku-band between Downlink 11.7-12.2 GHz and Uplink 14.0- 14.5 GHz Ku-band between Downlink 11.7-12.2 GHz and Uplink 14.0- 14.5 GHz Ka-band between Downlink 17.7-21.7 GHz and Uplink 27.5- 30.5 GHz Ka-band between Downlink 17.7-21.7 GHz and Uplink 27.5- 30.5 GHz

45 45 Transmission Links Transmission Links Topology Satellite Link Normal is Two Type 1. Broadcast

46 46 Transmission Links Transmission Links Topology Satellite Link Normal is Two Type 2. Point to Point

47 47 Transmission Links Transmission Links Satellite Link Satellite Link VSAT (Very Small Aperture Terminals) is to be popular (Simplex and Full Duplex)

48 48 Transmission Links Transmission Links Properties of Satellite Properties of Satellite 1. ส่งข้อมูลได้ระยะไกล และอัตราการ ส่งข้อมูล สูง 2. Propagation Delay

49 49 Transmission Links Transmission Links General Properties of Satellite General Properties of Satellite 3. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่ง ข้อมูลไม่ขึ้นอยู่กับระยะทาง 4. Security 5. ความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ กับ การสื่อสารประเภทอื่น

50 50 Transmission Links Transmission Links Control transmission of Setelite Control transmission of Setelite - FDMA (Frequency- Division Multiple Access) - FDMA (Frequency- Division Multiple Access) - TDMA (Time-Division Multiple Access) - TDMA (Time-Division Multiple Access) - ALOHA - ALOHA

51 51 Transmission Links Transmission Links Control transmission of Setelite Control transmission of Setelite - FDMA (Frequency- Division Multiple Access) - FDMA (Frequency- Division Multiple Access)

52 52 Transmission Links Transmission Links Control transmission of Setelite Control transmission of Setelite - ALOHA - ALOHA

53 53 Transmission Links Transmission Links Control transmission of Setelite Control transmission of Setelite - TDMA (Time-Division Multiple Access) - TDMA (Time-Division Multiple Access)

54 54 Transmission Links Transmission Links Control transmission of Setelite Control transmission of Setelite - TDMA (Time-Division Multiple Access) - TDMA (Time-Division Multiple Access)

55 55 Transmission Links Transmission Links Control transmission of Setelite Control transmission of Setelite - TDMA (Time-Division Multiple Access) - TDMA (Time-Division Multiple Access)

56 56 Transmission Links Transmission Links Telephone Telephone - Subscriber - End office - Local loop - Toll center - Primary center, Sectional Center, Regional Center Regional Center

57 57 Telephone Telephone

58 58 Transmission Links Transmission Links Telephone Telephone การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์นั้น มีการใช้อยู่ 2 รูปแบบ - Switch or Dial - Switch or Dial - Leased line - Leased line

59 59 Transmission Links Transmission Links Telephone Telephone - Switch or Dial - Switch or Dial

60 60 Transmission Links Transmission Links Telephone Telephone - Leased line - Leased line

61 61 Echo Suppressor of Telephone Echo Suppressor of Telephone


ดาวน์โหลด ppt 1 Why ? Data Transmission Example : - FA (Factory Automation) - FA (Factory Automation) - OA (Office Automation) - LA (Library Automation) - HA (Home Automation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google