งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05/07/57 1 รู้จักกับเทคโนโลยี RFID เบื้องต้น 05/07/57 What’s RFID ?  RFID – Radio Frequency Identification:  The use of radio communications to identify.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05/07/57 1 รู้จักกับเทคโนโลยี RFID เบื้องต้น 05/07/57 What’s RFID ?  RFID – Radio Frequency Identification:  The use of radio communications to identify."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 05/07/57 1 รู้จักกับเทคโนโลยี RFID เบื้องต้น

3 05/07/57 What’s RFID ?  RFID – Radio Frequency Identification:  The use of radio communications to identify a physical object  A subset of general field of Auto-ID:  Examples are barcode, Biometric, Smart card... 2

4 05/07/57 Elements of RFID System  Tag  Also known as ‘transponder’  Normally attached to an identified object  Contains (at least) an ID number  Reader  Also known as ‘interrogator’  Read/Write data into a tag  Provides interface to computer/ network 3 Reader Antenna Tag Computer Antenna IC (Integrated Circuit)

5 05/07/57 RFID vs. Bar Code  Barcode is line-of-sight technology. Barcode labels must be visible to the scanner.  RFID doesn’t require line-of-sight. RFID tags can be read as long as they are within range of a reader.  RFID identifies a unique item.  Barcodes identify only the manufacture and product code, not the unique item. 4

6 05/07/57 How RFID systems work ?  RFID tag gets into reading device's electromagnetic field.  Tag receives the signal which energizes the passive tag  Tag transmits the data stored in the IC in return  Reader passes the information to the host system 5

7 05/07/57 Types of RFID  RFID performance and applications are determined by several key distinctions:  Passive vs. active  How is the transponder powered?  Frequencies band used  Low vs. high frequency  Communications protocols  Proprietary vs. standard-compliant  Read-only vs. read/write 6

8 05/07/57 Active Tag  Radio transmitter with battery  long range (up to 30 m)  limited lifetime (battery)  range independent of environment 7 But ……. expensive UHF Active tag (APCS) battery

9 05/07/57 Passive Tag  No battery  short range (up to 1.2 m)  unlimited lifetime (no battery)  range dependent of environment 8 But ……. inexpensive HF Passive tag (RVB System)

10 05/07/57 RFID for Item Management Target Frequencies 9 10 kHz100 kHz1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 6.8 MHz 2.45 GHz 125kHz, 134 kHz 13.56 MHz 5.8 GHz 433 MHz 10 GHz 915 MHz

11 05/07/57 LF: 125/134 KHz  Advantages:  Penetrates water and tissue readily  Penetrated thin layers of non-ferrous metal  Simple, inexpensive IC technology  Disadvantages:  Short read range  Comparable to antenna size, typically< 0.5 meter  (relatively) expensive transponder  Coil with 10’s or 100’s of turns, optional ferrite core  US$3 to $8 typ. For animal applications  Low data rates  Limited by modulation bandwidth(< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2002613/slides/slide_11.jpg", "name": "05/07/57 LF: 125/134 KHz  Advantages:  Penetrates water and tissue readily  Penetrated thin layers of non-ferrous metal  Simple, inexpensive IC technology  Disadvantages:  Short read range  Comparable to antenna size, typically< 0.5 meter  (relatively) expensive transponder  Coil with 10’s or 100’s of turns, optional ferrite core  US$3 to $8 typ.", "description": "For animal applications  Low data rates  Limited by modulation bandwidth(<

12 05/07/57 HF: 13.56 MHz  Advantages:  Limited water penetration  Simple, small transponder  3-8 turn coil, can be made lithographically  Compatible with credit-card format  Simple, inexpensive IC technology  Disadvantages:  Short read range  Comparable to antenna size, typically<1.5 m  Data rates  10-100 Kbps typical  Typical applications:  Item/ low-cost asset tagging  Smart cards  E-passport  Libraries 11 Smart label

13 05/07/57 UHF: 850-950 MHz  Advantages:  Long range  Up to 10 meters (passive), 30 meters(semi-passive), 300 meters (active)  High data rates  Up to 256 Kbps  Disadvantages:  Complex IC technology  Complex propagation environment  Unpredictable read results at range > 1 m  Backscatter coupling  Complex regulatory environment  Typical applications:  Supply chain management  Case/pallet tags  Baggage handling 12

14 05/07/57 UHF/Microwave: 2.4 GHz  Advantages:  Long range  Up to 3 meters (passive), 10 meters(semi-passive), 100 meters (active)  High data rates  Up to Mbps  Smaller transponder  Antenna on order of  /2 = 6 cm  Disadvantages:  Complex IC technology  Shorter range due to smaller antenna  limited lifetime (Depend of battery)  Backscatter coupling :  Other RF devices can interfere with reader  2.45 GHz band heavily used worldwide  Typical applications:  E-toll correction  Container tracking 13

15 05/07/57 UHF RFID Spectrum Allocation UHF Frequencies  Europe: 865-869 MHz (Power limit @ 2W (e.r.p.*))  USA: 902-928 MHz (Power limit @ 4W (e.i.r.p.**))  Korea: 908.5–914 MHz (Power limit @ 4W (e.i.r.p.**))  Singapore:866-869 & 923-925 MHz (Power limit @ 0.5W)  Japan: 952-955 MHz (Power limit @ 0.02W (e.i.r.p.**))  Thailand:920-925 MHz (Power limit @ 4W (e.i.r.p) ***) 14 Reference: The 2 nd Meeting of the APT Wireless Forum AWF-2/09(Rev.2) document * effective radiated power ** effective isotropic radiated power *** ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐ ง ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙ P eirp = P erp * 1.64

16 05/07/57 15 รู้จักกับ RFID tag

17 05/07/57 RFID tag 1. Chip: holds information about the physical object to which the tag is attached. 2. Antenna: transmits information to a reader (e.g., handheld, warehouse portal, store shelf) using radio waves. 3. Packaging: encases the chip and antenna so that tag can be attached to physical object. 16

18 05/07/57 Tag Construction Formats  Disks and coins 17

19 05/07/57  Glass housing 18 Glass tubes of just 12-32 mm contain a microchip mounted upon a carrier (PCB) and a chip capacitor to smooth the supply current obtained. The transponder coil incorporates wire of just 0.03 mm thickness wound onto a ferrite core.

20 05/07/57  ID-1 format, contactless smart cards 19 The ID-1 format familiar from credit cards and telephone cards (85.72 mm x 54.03 mm x 0.76 mm ± tolerances) is becoming increasingly important for contactless smart cards in RFID systems microchip antenna

21 05/07/57  Smart label 20 The term smart label refers to a paper-thin transponder format. In transponders of this format the transponder coil is applied to a plastic foil of just 0.1 mm thickness by screen printing or etching

22 05/07/57  Other formats 21

23 05/07/57 Tag Cost 22 •Tag cost (HF) estimate c.2002 (US$): •IC$0.25 •Antenna$0.07 •Assembly$0.05 •Package$0.05 •Test$0.05 •TOTAL:$0.47 •Current reported UHF tag costs, volumes of 1 M: •Class 0, Symbol-Matrics: $0.30 to $0.040/each •Class 1, Alien: $0.20/each •Target: $0.05 •US$0.01 each for IC, antenna, inlay, assembly, test •Only feasible for volumes of billions Source: “RFID in the Real World” RFID University, Summer 2004

24 05/07/57 23 รู้จักกับ RFID Reader

25 05/07/57 RFID Reader  Reader consists of:  Radio transmitter  Radio receiver  Interface to user or network host  Options:  Integral antenna  Integral processor for local filtering/ aggregation  Antenna multiplexer 24

26 05/07/57 Types of Reader  Module (Chipset)  OEM reader  Industrial reader  Portable reader 25

27 05/07/57 Reader Cost  Fixed reader ‘street’ prices c.2004 26 UnitAlien ALR-9780AWID2010ARMatrics AR-400SAMsys 9320 ReaderUS$1,999US$700US$2,495US$4,300 AntennaUS$2000US$395US$150 Cables & Multiplexer US$95US$350US$550 Complete set (4 ant.) US$3,179US$3,150US$4,295US$4,900 Source: Odin Technologies, reader benchmark, spring 2004; WJ Communications

28 05/07/57 Some RFID Hardware Companies  Tags, cards, and labels:  Alien Technologies  Avery Dennison  Checkpoint Systems  Datalogic  Fargo Electronics  ID Systems Inc.  Omron Corp.  Philips  Symbol Technologies  Texas Instruments  Intermec 27 •Readers/ Printers: •Alien Technologies •AWID •Checkpoint Systems •Datalogic •Datamax •Omron •Printronix •Samsys •Symbol Technologies •Texas Instruments •Intermec •Zebra Technologies

29 05/07/57 28 หลักการทำงานและเทคนิค การรับและส่งข้อมูล

30 05/07/57 Coupling  Two different ways of energy and information transfer between reader and tag  Inductive coupling (LF and HF)  Backscatter coupling (UHF and Microwave) 29

31 05/07/57 Coding method for RFID 30

32 05/07/57 Modulation method for RFID  ASK: Amplitude shift keying  FSK: Frequency shift keying  PSK: Phase shift keying 31 Short/Middle wave Middle wave

33 05/07/57 Anti-collision  Ability to communicate with several transponders simultaneously  Important in longer range readers  Must be implemented in the silicon of the RFID device 32 Reader * HF < 100 tags/s, UHF up to 200 tags/s

34 05/07/57 33 RFID Standard

35 05/07/57 Smart Card Standard 34

36 05/07/57 RFID Standard  Identification cards – contactless integrated circuit cards  ISO 10536 (ISO SC17/WG8) - Close coupled cards  ISO 14443 (ISO SC17/WG8) - Proximity cards  ISO 15693 (ISO SC17/WG8) - Vicinity cards  Animal Identification  ISO 11784 (ISO TC 23/WG19) Radio-frequency identification of animals - code structure  ISO 11785 (ISO TC 23/WG19) Radio-frequency identification of animals - technical concept  ISO 14223 (ISO TC 23/WG19) Radio-frequency identification of animals - Advanced Transponders 35 ISO: International Organization for Standardization http://www.RFID-handbook.de/RFID/standardization.html

37 05/07/57 ISO/IEC 18000 Series ISO has developed RFID standards for automatic identification and item management. This standard, known as the ISO 18000 series, covers the air interface protocol for systems likely to be used to track goods in the supply chain. They cover the major frequencies used in RFID systems around the world. The seven parts are:  18000–1: Generic parameters for air interfaces for globally accepted frequencies  18000–2: Air interface for 135 KHz  18000–3: Air interface for 13.56 MHz  18000–4: Air interface for 2.45 GHz  18000–5: Air interface for 5.8 GHz  18000–6: Air interface for 860 MHz to 930 MHz  18000–7: Air interface at 433.92 MHz 36

38 05/07/57 What is the EPC™? EPC™ is the business application of RFID technology to the supply chain. The EPC™ code uniquely identifies an object. It is embedded in an RFID tag attached to an object (item, cases, pallets, etc.). 37 Jim Petragnani, “EAN.UCC System Update,” PowerPoint Presentation, Aftermarket Council on Electronic Commerce, August `2, 2004. 016.37000.123456.100000000 Header EPC Manager Object Class Serial Number

39 05/07/57  Developed for the Consumer Packaged Goods (CPG) industry by  MIT Auto-ID Center  Uniform Code Council (UCC introduced bar code to retail and consumer products industries in the 1970s)  Gillette Company  Procter and Gamble  many others. 38

40 05/07/57 EPC versus UPC EPC = Electronic Product Code  next generation barcode  coding scheme to electronically identify consumer goods  vision: enable the automated, unique identification of tagged objects  developed by EPCglobal (EAN, UCC)  EPC consists of UPC + serial number UPC = Universal Product Code  a unique code for every group of objects  enables e.g. supermarkets to identify every product  two bags of Nestlé Smarties have the same UPC 39

41 05/07/57 EPC Tags 40 64 and 96 bit EPC tags have been defined •Allows for unique IDs for 268 million companies •Each company can then have 16 million object classes •Each object can have 68 billion serial numbers assigned to it Example : EPC tag

42 05/07/57 The EPCglobal Network 41 Tags on Pallets 1 2 3 4 5 Standards and services used to support goods flow and inventory management through the supply chain Jim Petragnani, “EAN.UCC System Update,” PowerPoint Presentation, Aftermarket Council on Electronic Commerce, August `2, 2004.

43 05/07/57 Opportunities From Passive RFID Tagging 42  Product Diversion  Vendor-Managed Inventory  Production Planning  DC/Goods Receipt  Put-Away  Inventory Control and Storage  Inventory Reduction  Labor Efficiencies  Throughput Increases  Case Shrink  Retail Out-of-Stock  Demand Planning  Supply Planning  Subcontracting/Re- packer Visibility  Pick, Pack & Ship  Track & Trace  Out-of-Stocks  Store-Level Promotions and Pricing  Enhanced Consumer Experience  Safety Stock Reduction  Unit/Item Shrink  Pay-on-Scan  Consumer Understanding  Product R&D  Aging/Quality Control High Low 6 months 5+ years Time to Implement Opportunities PALLET TAGGING CASE TAGGING ITEM TAGGING

44 05/07/57 43 RFID in Logistics ข้อมูล ผู้ผลิตผู้ขาย ส่ง ผู้ขาย ปลีก ผู้ซื้อ แหล่ง วัตถุดิบ

45 05/07/57 ความหมายของจัดการโลจิสติกส์ 44 “ การจัดการ การเคลื่อนย้ายของ สินค้า บริการ ข้อมูลและการเงิน ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดย ต้องมีการวางแผน การปฏิบัติ และการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ” — แปลจาก Council of Logistics Management

46 05/07/57 45 องค์ประกอบของการจัดการโลจิ สติกส์ กิจกรรมหลัก • การขนส่ง • การบริหารสินค้าคง คลัง • การสั่งซื้อ • การบริหารข้อมูล • การบริหารการเงิน กิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น กิจกรรมเสริม • การบริหารคลังสินค้า • การดูแลสินค้า • การจัดซื้อ • การบรรจุหีบห่อ • การบริหารอุปสงค์ ข้อมูล และ การเงิน End User ผู้ผลิตผู้ขาย ส่ง ผู้ขาย ปลีก ผู้ซื้อ แหล่ง วัตถุดิบ

47 โลจิสติกส์มีความสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่า สินค้าและบริการ 05/07/57 46 Marketi ng Posses sion Prod uct form ให้สินค้าถึง มือผู้บริโภค ในเวลาและ สถานที่ ต้องการ ” “ ให้สินค้าถึง มือผู้บริโภค ในเวลาและ สถานที่ ต้องการ ” การเพิ่ม มูลค่า เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าซึ่งทำให้เกิด ศักยภาพด้านเวลาและสถานที่

48 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 05/07/57 47 ~ 11 % ~ 9% ~ 7% ประมาณการ Logistics cost / GDP ปี 2002 ~19% ต้นทุนโลจิสติกส์ ของไทยยังสูง ที่มา : สัมมนาของสภาที่ปรึกษา และ สศช.. * สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

49 ปัญหาในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย 05/07/57 48 • กฎหมายน้ำหนักและความสูง รถบรรทุก • กฎหมาย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธี ศุลกากร • กฎหมายที่เอื้อต่อการประกอบ ธุรกิจโลจิสติกส์ • กฎหมายไม่สนับสนุนธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาด้านกฎหมาย • การขนส่งในปัจจุบันเน้น Mode ที่ มีต้นทุนสูง และขาดการส่งเสริม Mode ที่มีต้นทุนต่ำ • ขาดจุดเชื่อมต่อระหว่าง Mode ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น • ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เช่น ไม่มีรางคู่ ขาดจุดกระจาย สินค้า เป็นต้น ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน • ขาดกำลังคนด้านโลจิสติกส์ที่มี ประสิทธิภาพ • ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจ • ขาดหลักสูตรอบรม และอาจารย์ ผู้สอน • ขาดการจัดทำมาตรฐานบุคลากร ปัญหาบุคลากรโลจิสติกส์ • ขาดองค์ความรู้ด้าน Strategic Benefit ของ IT • ข้อมูลไม่มีมาตรฐาน ไม่สามารถ ใช้วางแผน • โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ไม่มี ประสิทธิภาพ • ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้าน IT ปัญหาด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูล • ขาดความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นต่อ การดำเนินงาน • ซอฟแวร์เฉพาะด้านที่ใช้มีราคาสูง • ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคาร ปัญหาด้านผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

50 05/07/57 49 ตัวอย่างการนำ RFID ไปใช้ในด้านโล จิสติกส์ ในประเทศไทย

51 05/07/57 บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล ( ประเทศไทย ) จำกัด  ตามที่ทางกรมศุลกากรได้มีนโยบายในการนำ RFID E-Seal ไปใช้ในเขต Free Zone โดยให้ตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ติด Electronic Seal (E-Seal) ทั้งหมด และให้มี การใช้ EDI (Electronic Data Interchange) เพื่อรับส่งข้อมูลสำหรับการนำเข้า และส่งออก ให้แล้วเสร็จในปี 2008 เพื่อให้กรมศุลกากรสามารถตรวจสอบสินค้าที่ อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 50

52 05/07/57 ซิเมนต์ไทยโลจิสติกส์ จำกัด  บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นหนึ่งบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย ที่มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่ง นวัตกรรม ล่าสุดประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำเอา เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี มาใช้ในการจัดการรถบรรทุกของซัพพลาย เออร์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเอกสารจำนวนมากและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขนส่ง 51

53 05/07/57 บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด  เนื่องจากในปัจจุบันรถที่จดทะเบียนใช้ในการขนส่งประมาณ 848,843 คัน ในปี พ. ศ. 2549 โดยต้นทุนการขนส่งหลักที่สูงขึ้น คือ 1 น้ำมัน อันดับ 2 ยาง โดยมี มูลค่าของต้นทุนของยางสูงถึง 1 พันล้านบาทต่อปี ( คำนวณจากการใช้ยาง จำนวน 100,000 เส้น x ราคายาง 10,000 บาท ) โดยบริษัทได้เล่งเห็น ความสำคัญในการลดต้นทุนการใช้งานจึงได้นำเอาเทคโนโลยี RFID มา ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการยางรถบรรทุก เพื่อขจัดปัญหาหมายเลขยางเลื่อน หาย หรืออยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น ยากต่อการตรวจสอบ และเพิ่มความรวดเร็ว ในการเก็บข้อมูลและลงข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยางรถอย่างคุ้มค่า ปลอดภัย 52 UHF RFID Tie tag UHF RFID Reader handheld

54 Q & A 05/07/57 53 http://www.rfid.or.th/rfid_contest2010


ดาวน์โหลด ppt 05/07/57 1 รู้จักกับเทคโนโลยี RFID เบื้องต้น 05/07/57 What’s RFID ?  RFID – Radio Frequency Identification:  The use of radio communications to identify.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google