งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Memory Internal Memory and External Memory อ. อรรถพร จูทิม วิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Memory Internal Memory and External Memory อ. อรรถพร จูทิม วิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Memory Internal Memory and External Memory อ. อรรถพร จูทิม วิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงสงคราม

2 ทั่วๆไปกับหน่วยความจำ - หน่วยความจำภายในเป็น หน่วยความจำที่ระบบ คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่าง ยิ่งยวดในการทำงานร่วมกัน ตลอดเวลา - หน่วยความจำภายนอก เป็น หน่วยความจำที่ระบบใช้ในการ เก็บข้อมูลถาวร

3 การทำงานเซลล์ หน่วยความจำ

4 ชนิดของหน่วยความจำ แบ่งชนิดของหน่วยความจำได้ เป็น 2 ชนิด ใหญ่ๆ คือ - Volatile Memory - Non Volatile memory

5 Volatile Memory(1) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เป็น พื้นฐานในการประมวลผลข้อมูล โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ - Static Ram (SRAM) - Dynamic Ram (DRAM)

6 Non Volatile Memory(2) เป็นหน่วยความจำเมื่อไม่ได้รับ กระแสไฟฟ้าในการ หล่อเลี้ยง ข้อมูล ข้อมูลก็ไม่สูญหายแต่ อย่างใด มี 5 ชนิด - ROM (Read only Memory) - PROM (Programmable ROM) - EPROM (Erasable PROM) - EEPROM (Electrical EPROM) - Flash ROM

7 Volatile Memory(1.1) DRAM (Dynamic RAM) ประกอบด้วยเซลล์ที่ใช้เก็บ ข้อมูลเก็บข้อมูลด้วยวิธีอัดประจุ ไฟฟ้าเข้าไปเก็บไว้ในตัว คาปาซิ เตอร์ (capacitor) ซึ่งลักษณะ ของกระแสไฟฟ้าที่ถ่ายทอดให้ กับ capacitor คือ ประจุไฟฟ้า โดยแทน ค่า 0 และ 1

8 Volatile Memory(1.1) โครงสร้างเซลแบบ DRAM ทั่วไป

9 Volatile Memory(1.1) สถาปัตยกรรม DRAM

10 Volatile Memory(1.1) สามารถแบ่งชนิดของ DRAM ได้หลายกลุ่มโดยจำแนก กลุ่มในการใช้งานได้ เป็น 2 กลุ่ม 1) เป็นหน่วยความจำของ เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) ใช้สำหรับเป็น หน่วยความจำใน Display Adapter card

11 Volatile Memory(1.1.1) 1) เป็นหน่วยความจำของ เครื่องคอมพิวเตอร์ - DIP RAM (Dual inline package RAM) - FPM DRAM (Fast page mode DRAM) - EDO DRAM (Extended Data out DRAM) - SDRAM (Synchronous DRAM) - DDR (Double data rate SDRAM)

12 Volatile Memory(1.1.1) - DIP (Dual inline package RAM) เป็น หน่วยความจำรุ่นแรกใช้ใน เครื่อง 286,386 1234 แถว 1 1234 แถว 2 BIT Control R/W ระบุ Columns ที่ต้องการ R/W 4 ครั้ง ระบุ ROWS ที่ต้องการ R/W 4 ครั้ง

13 Volatile Memory(1.1.1) - FPM DRAM (Fast page mode DRAM) เป็น RAM รุ่นเก่าใช้ในเครื่อง 486 ปัจจุบันเลิกผลิตแล้ว 1234 แถว 1 1234 แถว 2 BIT Control R/W ระบุ Columns ที่ต้องการ R/W 4 ครั้ง ระบุ ROWS ที่ต้องการ R/W 1 ครั้ง

14 Volatile Memory(1.1.1) - EDO DRAM (Extended Data out DRAM) ทำงานเหมือน FPM แต่มีกลไกยืด การดึงข้อมูลออกมา 1234 แถว 1 1234 แถว 2 BIT Control R/W ระบุ Columns ที่ต้องการ R/W 4 ครั้ง ระบุ ROWS ที่ต้องการ R/W 1 ครั้ง

15 Volatile Memory(1.1.1) - SDRAM (Synchronous DRAM) ใช้ย่านความถี่มากขึ้นและมีอัตรา การทำงานสูงขึ้น 1234 แถว 1 1234 แถว 2 BIT Control R/W ดึงข้อมูลทั้งแถว ระบุ ROWS ที่ต้องการ R/W 1 ครั้ง

16 Volatile Memory(1.1.1) - DDR (Double data rate SDRAM) มีการอ่านข้อมูลได้ทั้งขาขึ้นและ ลงของสัญญาณนาฬิกา 1234 แถว 1 1234 แถว 2 BIT Control R/W ดึงข้อมูลทั้งแถว ระบุ ROWS ที่ต้องการ R/W 1 ครั้ง

17 Volatile Memory(1.1.1) ลักษณะการส่งข้อมูลของ หน่วยความจำแบบ DRAM

18 Volatile Memory(1.1.2) 2) ใช้สำหรับเป็นหน่วยความจำ ใน Display Adapter card - MDRAM (Multibank DRAM) - VRAM (Video RAM) - WRAM (Window RAM) - SGRAM (Synchonous Graphic RAM) - RDRAM (Rambus DRAM)

19 Volatile Memory(1.1.2) - MDRAM (Multibank DRAM) จะแบ่งเป็นหน่วยความจำเป็น กลุ่มๆโดยเชื่อมต่อกับระบบ บัสกลุ่มล่ะ 32 KB Line BUS 32 KB

20 Volatile Memory(1.1.2) - VRAM (Video RAM) เป็นหน่วยความจำที่สามารถอ่าน และเขียนได้พร้อมกันซึ่งแตกต่างจาก DRAM ปกติ 1234 แถว 1 1234 แถว 2 BIT Control R/W ดึงข้อมูลทั้งแถว ระบุ ROWS ที่ต้องการ R/W 1 ครั้ง R W

21 Volatile Memory(1.1.2) - WRAM (Window RAM) มีการทำงานเป็นแบบ VRAM แต่ จะมีการใช้ Bandwidth ในการทำงาน กว้างกว่า VRAM

22 Volatile Memory(1.1.2) - SGRAM (Synchonous Graphic RAM) มีการอ่านแบบ SDRAM แต่ สามารถล้างข้อมูลได้เร็วกว่าและยัง สามารถแก้ใขข้อมูลที่ละบิต ได้ 1234 แถว 1 1234 แถว 2 BIT Control R/W ดึงข้อมูลทั้งแถว / เลือก บิต ที่แก้ใข ระบุ ROWS ที่ต้องการ R/W 1 ครั้ง

23 Volatile Memory(1.1.2) -RDRAM (Rambus DRAM) มีการใช้สัญญาณนาฬิกาที่สูงกว่า SDRAM คือเริ่มต้นที่ 400 MHz มี อัตราการส่งถ่ายข้อมูลอยู่ที่ 3.2 GB/s ความกว้างของระบบบัสภายในอยู่ที่ 8 ถึง 16 บิตในการใช้งาน

24 Volatile Memory(1.1.2) -RDRAM (Rambus DRAM)

25 Volatile Memory(1.1) SRAM (Static RAM) มีลักษณะการจัดเรียง อุปกรณ์ภายในเป็นลักษณะ โครงสร้างที่ใกล้เคียงกับ microprocessor โดยจะถูกเก็บ ไว้ด้วยค่า flip flop logic gate มีความสามารถในการจัดเก็บ ข้อมูลโดยการป้อนไฟฟ้าให้ อย่างต่อเนื่อง

26 Volatile Memory(1.1) โครงสร้างเซลแบบ SRAM ทั่วไป

27 Non Volatile Memory(2.1) ROM (Read only Memory) เป็นส่วนที่ใช้บันทึกข้อมูลเป็น การถาวรซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บันทึก ข้อมูลไมโครโปรแกรมเช่น - โปรแกรมที่ถูกเรียกใช้โดย โปรแกรมอื่นเป็น ประจำ - โปรแกรมระบบ - ตารางข้อมูลเกี่ยวกับ ฟังก์ชัน

28 Non Volatile Memory(2.1) PROM (Programmable ROM) สามารถบันทึกข้อมูลเป็นการ ถาวรได้แต่ได้แค่ครั้งเดียวในการ บันทึก EPROM (Erasable PROM) สามารถบันทึกข้อมูล และ นำมาใช้อ่านได้ภายหลัง ทุกครั้งที่ ต้องการลบข้อมูลจะใช้ UV ในการ ล้าง

29 Non Volatile Memory(2.1) EEPROM (Electrical EPROM) ได้รับการพัฒนาให้ขีด ความสามารถสูงกว่า EPROM และ มีการลบข้อมูลโดยใช้ไฟฟ้าในการ ลบข้อมูล Flash ROM สามารถและเขียนข้อมูลที่ละ บล็อก ข้อมูล

30 หน่วยความจำแบบ พิเศษ Cache DRAM เรียก CDRAM โดยรวมเอา SRAM ขนาด 16 KB เข้าไว้ใน DRAM ถูกนำมาใช้ 2 ลักษณะ คือ 1) นำมาใช้เป็น Cache Memory จริงๆซึ่งมีช่องสัญญาณ 64 ช่อง ในการ โอนถ่ายข้อมูล เหมาะสมสำหรับการอ้างอิงใน Main Memory 2) อาจนำมาใช้เป็น Buffer ในการ อ่านข้อมูลให้ต่อเนื่อง ให้ กับ SRAM เอง ทำให้ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการอ่านข้อมูล ของ Cache เพิ่มขึ้น

31 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. โครงสร้างของ SDRAM และ RDRAM มีลักษณะอย่างไร 2. ลักษณะที่เหมือนกันของ FPM และ EDO มีลักษณะอย่างไร 3. ลักษณะที่พิเศษของ MDRAM มี ลักษณะ อย่างไร 4. อัตราการส่งข้อมูลผ่าน RDRAM channel 5.RDRAM channel มีความแตกต่างกับ Bandwidth อย่างไร 6.DIP RAM มีการอ่านข้อมูลอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Memory Internal Memory and External Memory อ. อรรถพร จูทิม วิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google