งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่ายด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ วันที่ 22-23 เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่ายด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ วันที่ 22-23 เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่ายด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ วันที่ 22-23 เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตราฐานสื่อดิจิทัลเพื่อ การบริการยุคสังคมฐานความรู้

2 สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ และคลังความรู้ ต่างๆ จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลในหลาย รูปแบบ โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 ที่ อนุญาตให้ทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ผลงาน การสร้างซึ่งเกิดจากบุคคลจำนวนมากที่มา ทำงานร่วมกันเป็นสื่อเดียวกัน ผ่านเวลา และ สถานที่ที่ต่างกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเปิด แฟ้มงานดิจิทัลได้ เช่น การแสดงผลภาษาไทย ผิดพลาด การไม่แสดงแบบอักษร (Font) รวมถึง ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องมี ข้อกำหนดร่วมกันของสื่อดิจิทัล เพื่อลดปัญหา ดังกล่าว

3 มาตรฐานการตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร กำหนดชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษที่กระชับ และสั้นที่สุด  หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อภาษาไทย เนื่อจาก ซอฟต์แวร์บางตัวอาจไม่รองรับ  ในกรณีที่มีหลายคำจะใช้ – (Hyphen) เชื่อม ระหว่างคำ ไม่ใช้ space และ underscore _ เพราะเมื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของ URL จะมักมี การ ขีดเส้นสัญลักษณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ underscore ทับกับขีดเส้นใต้ได้ มาตรฐานการตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร by STKS

4 มาตรฐานการสร้างเอกสารงาน พิมพ์ ควรกำหนดแบบอักษรทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษให้เป็นชุดเดียวกัน ระบบที่ต่ำกว่า Windows Me ให้เลือกใช้ฟอนต์ Angsana UPC หรือ ฟอนต์ใดๆ ในตระกูล UPC ระบบ Windows 2000/XP ให้เลือกใช้ฟอนต์ Angsana NEW หรือ ฟอนต์ใดๆ ในตระกูล NEW หลีกเลี่ยงการใช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในเอกสารภาษาไทยควรจะใช้ตัวเลขเป็นเลข ไทย

5 มาตรฐานการสร้างเอกสารงาน พิมพ์ ( ต่อ ) ไม่ต้องกดปุ่ม Enter เมื่อจบบรรทัด แต่ให้พิมพ์ ไปเรื่อยๆ โปรแกรม จะตัดคำให้อัตโนม้ติ การตัดคำก่อนจบบรรทัด ให้ใช้ปุ่ม Shift + Enter การขึ้นหน้าใหม่ก่อนจบหน้าปกติ ให้ใช้ปุ่ม Ctrl + Enter เอกสารทุกเอกสารจะต้องกำหนด Document Properties

6 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด เอกสารงานพิมพ์ มาตรฐานการสร้างเอกสารงานพิมพ์ by STKS

7 มาตรฐานการตั้งชื่อเอกสารงาน พิมพ์ ใช้ตัวภาษาอังกฤษ ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน ยกเว้น. (full stop) และ – (hyphen) ถ้าร่างเอกสารครั้งแรกให้ใส่วันที่ด้วย yyyymmdd  20100528-tea and talk-present.doc  20100528-tea and talk-present-1.doc  20100528-tea and talk-present-2.doc

8 มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ มาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์และ Directory มาตรฐานทางด้านเนื้อหา มาตรฐานทางด้านรูปแบบการใช้ภาษาบน เว็บ มาตรฐานทางด้านเทคนิค เป็นการกำหนด มาตรฐานในส่วนของการเขียน HTML หรือส่วนของโค้ดที่เกี่ยวข้อง

9 มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ ( ต่อ ) ผู้ดูแลเว็บควรใช้เครื่องมือตรวจ Links ด้วย ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ หน้าเว็บ ควรจะแสดงข้อมูลต่างๆ ( ยกเว้น หน้าเว็บอินทราเน็ต ) ดังต่อไปนี้  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์  เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของศูนย์ฯ  คำแถลงการณ์สงวนลิขสิทธิ์ มาตรฐานการสร้างเอกสารเว็บ by STKS

10 มาตรฐานภาพดิจิทัล วันที่ / เวลา มีความสำคัญ ความละเอียดของภาพ ขนาดภาพ คุณลักษณะเฉพาะของภาพ สืบค้นภาพง่ายด้วย IPTC Metadata XMP สำหรับการประกาศความเป็นเจ้าของภาพ

11 มาตรฐานภาพดิจิทัล ( ต่อ ) มาตรฐานภาพดิจิทัล by STKS

12 มาตรฐานการสร้างสื่อนำเสนอ สไลด์แรกจะต้องนำเสนอหัวเรื่องการนำเสนอให้ ชัดเจน ทุกสไลด์จะต้องกำหนด Slide Title เน้นหัวข้อมากกว่ารายละเอียด การขึ้นบรรทัดใหม่ ให้กดปุ่ม Shift + Enter ไม่ควรเคาะช่องว่างระหว่างคำมากกว่า 1 ช่อง ขนาดตัวอักษร, สีตัวอักษร เน้น เด่นชัด เห็นได้ ในระยะไกล

13 มาตรฐานการสร้างสื่อนำเสนอ ( ต่อ ) ข้อความแต่ละสไลด์ไม่เกิน 6 บรรทัด ไม่ควรกำหนดฟอนต์มากกว่า 4 แบบในเอกสาร เดียวกัน หลีกเลี่ยงการใช้แบบอักษรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สื่อการนำเสนอทุกสื่อจะต้องกำหนด Document Properties หมายเหตุ ฟอร์แมตเอกสารที่เหมาะสมในการ เผยแพร่สู่สาธารณะ ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลคือ PDF มาตรฐานการสร้างสื่อนำเสนอ by STKS


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเครือข่ายด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ วันที่ 22-23 เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google