งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PRA (Participatory Rural Appraisal) ภาสกร นันทพานิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PRA (Participatory Rural Appraisal) ภาสกร นันทพานิช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PRA (Participatory Rural Appraisal) ภาสกร นันทพานิช pnuntapanich@hotmail.com

2 Character of PRA ItemPRA Developed inLate 1980s to 1990s Key resourceLocal people’s capabilities Main innovationChange in behavior and Attitudes ModeFacilitating ToolsVisual Outsiders’ roleFacilitator Insiders’ rolePresenter and Analyze Ideal objectiveEmpowerment of local people

3 Basic Methods of PRA Planning and preparing before PRA Direct observation Visual sharing Semi-structure dialogue Focus group dialogue Triangulation or cross checking

4 ขั้นตอนและเครื่องมือในการทำ PRA PhaseObjectiveSuggested PRA tools ระยะเตรียมการ วางแผน และออกแบบ การศึกษาชุมชน participatory workshop ระยะดำเนินการ ระยะที่ 1 ศึกษาชุมชนในด้าน กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน ทำความเข้าใจกับ ประสบการณ์ที่ผ่านมาของ ชุมชน (Historical profile) Village walk Village map Social map Village transect (transect line) Time line

5 ขั้นตอนและเครื่องมือในการทำ PRA ( ต่อ ) PhaseObjectiveSuggested PRA tools ระยะดำเนินการ ระยะที่ 2 ศึกษาการดำเนิน วิถีชีวิตของชุมชน และระบบการ ดำเนินชีวิตของ ประชาชนใน ชุมชน ทำความเข้าใจ เชิงลึกกับกิจกรรม ของชุมชน Seasonal calendar Resource flow diagram Venn diagram Trend analysis Cause-effect diagram Problem ranking

6 ขั้นตอนและเครื่องมือในการทำ PRA ( ต่อ ) PhaseObjectiveSuggested PRA tools ระยะดำเนินการระยะ ที่ 3 เพื่อจำแนก และ จัดลำดับประเด็นใน การพัฒนาชุมชน Matrix ranking ระยะดำเนินการระยะ ที่ 4 เพื่อจำทำแนวทาง ในการพัฒนา และ ทำ แผนปฏิบัติการ SWOT Analysis TOWS Matrix Action Plan Matrix

7 คำถามใหญ่ (ประเด็น หลัก) ประเด็นรองแตกคำถามย่อย (ข้อมูลที่ต้องการ) วิธีการศึกษา/ เครื่องมือ ระบบเกษตร ในชุมชน 1.สภาพระบบการเกษตร ในปัจจุบันของครอบครัว 2.สภาพระบบการเกษตร ในปัจจุบันของชุมชน 3.พัฒนาการการ เปลี่ยนแปลงระบบเกษตร ของชุมชน ระบบการเกษตรมีอะไรบ้าง ทำอย่างไร/เมื่อไร ปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ ใช้อะไรบ้าง จำนวนเท่าไร ราคา แปลงเกษตรอยู่ทีไหน กี่แปลง จำนวนที่ดิน ระบบ กรรมสิทธิ์/ แต่ละที่มี สภาพดิน? --- แบบสอบถาม/ ปฏิทิน กิจกรรม --- สัมภาษณ์ รายครอบครัว (สุ่มตัวอย่าง) --- แผนที่ การออกแบบกระบวนการการ วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ขั้นที่ 1 กำหนดประเด็นหลัก / ประเด็นรอง ขั้นที่ 2 แตกกรอบคำถามย่อย ( ข้อมูลที่ต้องการ ) ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการ / เครื่องมือ

8 การปฏิบัติการ การกำหนดประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นหลักที่ ต้องการ ประเด็นรองข้อมูลที่ต้องการเครื่องมือ/วิธีการ ประวัติชุมชนการก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง สถานภาพ ปัจจุบัน -ช่วงเวลาที่ก่อตั้ง -สาเหตุการก่อตั้ง ผู้ก่อตั้ง -จำนวนครัวเรือน ที่มาร่วมตั้ง -เหตุการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่ สำคัญ เช่น สาธารณูปโภค การอพยพ -จำนวนครัวเรือน และประชากร Timeline ตารางการ เปลี่ยนแปลง

9 ประเด็นหลักที่ ต้องการ ประเด็นรองข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือ/ วิธีการ การเปลี่ยนแปลง สภาพป่า -สภาพป่าในอดีต -สภาพป่าในระยะ เปลี่ยนแปลง -สภาพป่าในปัจจุบัน-พื้นที่ป่า -ความสมบูรณ์ของ ป่า -ความหลากหลาย ของพันธุ์ไม้ -ความหลากหลาย ของสัตว์ป่า -การบุกเบิกพื้นที่ป่า -การใช้ประโยชน์ จากป่า -ช่วงเวลาของการ เปลี่ยนแปลง แผนที่เดินดิน แผนที่ ทรัพยากร ตารางการ เปลี่ยนแปลง

10 Research question Research Objective Research Method Tools วิธีการใช้ เครื่องมือ / การ คัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล 1. ลักษณะ และ ความสัมพันธ์ทาง กายภาพ, ชีวภาพ และเศรษฐกิจและ สังคมของชุมชน บ้าน..... เป็น อย่างไร 1. เพื่อศึกษาบริบท ชุมชน บ้าน........ ออกแบบเครื่องมือและการเก็บ รวบรวมข้อมูล

11 Research questionResearch Objective Research MethodTools วิธีการใช้เครื่องมือ / การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล 2. ระบบการเกษตร ของชุมชนบ้าน.. เป็นอย่างไร 3. ปัญหาและ ข้อจำกัดของการทำ การเกษตรในชุมชน บ้าน.... มีอะไรบ้าง 2. เพื่อศึกษาระบบการผลิต ทางการเกษตรของชุมชน บ้าน.... และปัญหาข้อจัดกัด ของการทำการเกษตรใน ชุมชนบ้าน.......... ออกแบบเครื่องมือและการเก็บ รวบรวมข้อมูล

12 ประเด็น หลัก ประเด็นรองรายละเอียดของข้อมูลที่ ต้องการ แหล่งข้อมูลหมายเหตุ ลักษณะ ทาง กายภาพ 1. ดิน 1.1 ชุดดินอะไร 1.2 เนื้อดินอะไร 1.3 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นอย่างไร โปรแกรม Soil view 2. น้ำ 2.1 จำนวนแหล่งน้ำในชุมชน 2.2 จำนวนแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร 2.3 จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค 2.4 คุณภาพของแหล่งน้ำใน การอุปโภคบริโภค 2.5 การใช้ประโยชน์ ช่วงเวลา / วัตถุประสงค์ในการ ใช้ / การเพียงพอ สัมภาษณ์ KI การจัดระบบข้อมูล

13 TopicSub-topic รายละเอียดของข้อมูลแหล่งข้อมูล / วิธีการ หมายเหตุ ลักษณะทาง กายภาพ ภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศใน ชุมชน การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ตามลักษณะภูมิประเทศ Village walk สัมภาษณ์ KI ทำ Transect line ช่วยทำ ความเข้าใจ ลักษณะการตั้ง บ้านเรือน การกระจายของครัวเรือนใน ชุมชน Village walk ทำ Village map ช่วยทำ ความเข้าใจ การจัดระบบข้อมูล

14 คำถามที่ 1 ถ้าเราจะไปทำการศึกษาชุมชนเราจะ ออกแบบการศึกษาชุมชนอย่างไร และมี ขั้นตอนในการศึกษาอย่างไร

15 การวางแผน / ขั้นตอนในการศึกษา ชุมชน คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย จัดทีม กำหนดกรอบประเด็นการศึกษาชุมชน (Research Question, Objective, Topic/Sub-topic) จัดหาข้อมูลมือสอง ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลมือสอง (Secondary data) กำหนดวิธีการศึกษาชุมชน ( เก็บรวบรวมข้อมูล ) ที่สัมพันธ์กับกรอบประเด็น (Topic, sub-Topic) จัดทำเครื่องมือ / ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนด KI

16 การวางแผน / ขั้นตอนในการศึกษา ชุมชน ( ต่อ ) แบ่งทีมย่อย / แบ่งหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประสานชุมชน เข้าชุมชน / ค้นหา Core team ( ถ้าทำได้ ) และ ค้นหา KI ( ในกรณีที่ KI ไม่ชัดเจน ) เก็บรวมรวบข้อมูลตามกรอบประเด็น สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติหลังทำ (After action review) วิเคราะห์ข้อมูล จัดลำดับความสำคัญของประเด็นวิจัย และพัฒนา หรือจัดทำเป็นแผนการพัฒนาชุมชนโดยให้เห็น ประเด็นวิจัย ( โจทย์วิจัยเพื่อพัฒนา ( วิจัยชุมชน )) เขียนรายงานการศึกษาชุมชน

17 ชุดคำถาม คำถามที่ 1 : ถ้าจะทำความเข้าใจ ชุมชนจะต้องใช้เครื่องมืออะไรใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ? และ มี วิธีการในการใช้เครื่องมือนั้นๆ อย่างไร ? คำถามที่ 2: ถ้าจะทำความเข้าใจ ครัวเรือนในชุมชนจะต้องใช้ เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ? และมีวิธีการในการใช้ เครื่องมือนั้นๆ อย่างไร ?

18 คำถามที่ 3 องค์ประกอบของการสัมภาษณ์ มีอะไรบ้าง ? ขั้นตอนและ กระบวนการในการสัมภาษณ์ เป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt PRA (Participatory Rural Appraisal) ภาสกร นันทพานิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google