งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการรักษา โรคที่สำคัญ ทางระบาดวิทยา รศ. นพ. ภพ โกศลารักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการรักษา โรคที่สำคัญ ทางระบาดวิทยา รศ. นพ. ภพ โกศลารักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการรักษา โรคที่สำคัญ ทางระบาดวิทยา รศ. นพ. ภพ โกศลารักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 โรคไข้เลือดออกเดงกี Dengue hemorrhagic fever (DHF)

3 มาตรฐานการรักษาโรคที่ สำคัญทางระบาดวิทยา Clinical manifestation Diagnostic criteria Assess severity Treatment

4 สิ่งที่ต้องการให้ทราบ ทราบความแตกต่างของ DF vs. DHF สามารถจำแนกความรุนแรง (Grading) ให้คำแนะนำผู้ดูแลระยะไข้ได้ สามารถตัดสินใจในการรับไว้รักษา ในโรงพยาบาลได้ สามารถสั่งสารน้ำ การส่งตรวจและ ทราบหลักการติดตามผู้ป่วยระหว่าง รักษา

5 การวินิจฉัยโรค อาการทางคลินิก :1. ไข้ 2. เลือดออก 3. ตับโต 4. ภาวะช็อก Lab :1. เกล็ดเลือด น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 100,000/ ลบ. มม. 2. Hct เพิ่มขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ 20 %

6 ไข้สูง หน้าแดง โดยไม่ มีน้ำมูก Sensitivity Specificity วันที่ 1 ของโรค วันที่ 2 ของโรค วันที่ 3 ของโรค (Teeraratkul, 1990)

7 การดำเนินโรคของ DHF 1. ระยะไข้ 2. ระยะวิกฤต / ช็อก 3. ระยะฟื้นตัว

8 ความรุนแรงของโรค (Grade) Bleeding and circulatory disturbance I: no spontaneous hemorrhage II : spontaneous hemorrhage III: PP < 20 mmHg IV: profound shock

9 Tourniquet test ผลบวก : > 10 จุดต่อตารางนิ้ว Sensitivity Specificity วันที่ 1 ของโรค วันที่ 2 ของโรค วันที่ 3 ของโรค

10 การเปลี่ยนแปลงทาง ห้องปฏิบัติการ 1. WBC 2. Platelet 3.Hct Not routine: coagulogram, CXR, ESR

11 การดูแลรักษา : รักษาตามอาการและ ประคับประคอง : วินิจฉัยได้เร็ว : ติดตามดูอาการและการ เปลี่ยนแปลงใกล้ชิด : ยาต้านไวรัส

12 การดูแลรักษา ระยะไข้สูง : เช็ดตัว ยาลดไข้ : แนะนำการดำเนินโรค : แนะนำอาการนำของช็อก : อาจตรวจ Hct, Platelet : รักษาแบบ OPD case ถ้าดื่มน้ำ ของเหลวได้เพียงพอ

13 การดูแลรักษา ระยะไข้ลด : ให้น้ำตามการรั่วของพลาสมา การประเมินอาการเพื่อปรับการให้ น้ำ : Clinical : Vital sign : Hct : Urine output

14 การดูแลรักษา : ระยะไข้ ลด 1. Hct เพิ่มขึ้น, ไม่ช็อก 5%D/NSS = M + 3-5%deficit 2. ช็อก : 5%D/NSS = ml/kg/h : profound shock ให้ 10 ml/kg bolus IV push : ค่อยๆ ลดอัตราการให้ IV fluid

15 ข้อควรระวัง 1. การรั่วของพลาสมา เกิดขึ้น ชั่วโมง 2. การให้สารน้ำก่อน ป้องกันการรั่วไม่ได้ 3. ให้สารน้ำเพื่อ maintain effective circulatory volume 4. อาจพบระดับโซเดียมต่ำ ควรให้ 5%D/NSS 5. ช็อกนาน Hct ลดลง คิดถึงภาวะ เลือดออก 6. รักษาช้า ช็อกนาน เกิด DIC

16 หลักสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ระยะวิกฤต 1. ให้ IV fluid เมื่อมีการรั่วของ พลาสมา 2. วินิจฉัยช็อกให้เร็ว 3. แก้ไขภาวะความผิดปกติของกรด ด่าง 4. คิดถึงภาวะเลือดออกภายใน 5. ไม่ควรให้ IV fluid เกิน ชั่วโมง

17 ข้อบ่งชี้ในการให้ IV fluid ในระยะวิกฤต 1. Hct rising, Plt < 100,000 และดื่มน้ำไม่ได้พอ 2. Hct > 20% 3. Impending shock หรือ shock

18 ชนิดของ IV fluid ในระยะ ช็อก : เด็กโต 5%D/NSS : เด็ก < 1 ปี ให้ 5%D/N/2 : Colloid solution

19 การให้ Dextran-40 : 10% Dextran-40 in NSS : osmalarity สูงกว่าพลาสมา เท่า : 10 ml/kg/h ไม่เกิน 30 ml/kg/day : azotemia, bleeding

20 Rate IV fluid ในระยะวิกฤต ผู้ป่วยที่ไม่ช็อก : Maintenance + 5% deficit ผู้ป่วยช็อก : grade III 10 ml/kg/h : grade IV 10 ml/kg bolus หรือ free flow 5-10 min ตามด้วย 10, 7, 5 ml/kg/h * Monitor clinical, V/S, Hct, Urine output

21 Case 1. เด็กหญิงอายุ 6 ปี มีไข้สูงมา 5 วัน ไม่มีอาการ ไอหรือ น้ำมูก เมื่อคืนไข้ลงแต่เด็กซึมและอาเจียน : Drowsy and vomiting, BW 16 kg : BP 90/60, PR 120/min, RR 24/min, : Liver 2 cm below RCM, petechiae at extremities : Tourniquet test - positive. Diagnosis, Stage, Grade??

22 CBC : Hb 14.4 gm%, Hct 45%, WBC 3,600, PMN = 23, L = 63, Atypical L = 10, M = 4 Platelet 32,000 cells/cu.mm.

23 Case 1. DATEBP PR Hct FLUID NOTE mmHg /min % Day AM90/ ??? Cap refill 3 sec PM 109/74 98 ate 2-3 spoon food PM98/ ate 2-3 spoon food PM 100/66 83 ??? void x PM 106/ PM91/

24 BP PR Hct FLUID NOTE mmHg /min % Day AM96/ void x AM 90/49 79 ??? ate half a plate AM96/50 88 good appetite AM 90/ PM 94/46 90 ??? void x PM91/ Day AM95/55 80discharge Case 1.

25 Case 2. เด็กหญิงอายุ 14 ปี มีไข้สูงมา 3 วัน มี อาการไอเล็กน้อย ไม่มีน้ำมูก วันนี้เด็กซึมบ่นปวดท้อง : Looked sick and cold extremities : BP 90/80 mmHg, PR 112/min, very weak, T 36.1, RR 30/min, BW 55 kg : Cold, clammy skin, capillary refill 3 sec : Liver 2 cm below RCM : TT-positive with petechial rash on both lower extremities Diagnosis, Stage, Grade??

26 CBC : Hct 41.2%, WBC 3,300 /cu.mm. PMN 49, L 27, Atyp L 20, M 4 Platelet 22,000 /cu.mm.

27 Case 2. DATEBP PR Hct FLUID NOTE mmHg /min % Day / ??? cold,clammy skin PM 100/ ??? PM 121/67 96 ??? PM 111/ ??? void x PM 107/ ???ate some food PM 108/ ml/kg/h void x PM 111/

28 Case 2. DATE BP PRHctFLUID NOTE mmHg /min % Day AM 104/ void x AM 110/60 82 ??? rather good appetite PM 100/ Off IV fluid void x 2

29 Case 2. DATE BP PR Hct FLUID NOTE mmHg / min % Day AM 112/54 77 void x 3,good appetite confluent petechial rash with scattere white,small, round areas on both upper and lower extremitie PM 121/68 60 discharge home

30


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการรักษา โรคที่สำคัญ ทางระบาดวิทยา รศ. นพ. ภพ โกศลารักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google