งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kairoek Choeychuen M.Eng (Electrical), KMUTT.  การประกาศตัวแปร หลายตัว ( มากกว่า 2 ตัวขึ้น ไป ) โดยตัวแปรภายในอาร์เรย์จะมีชื่อเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่ตัวเลขดัชนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kairoek Choeychuen M.Eng (Electrical), KMUTT.  การประกาศตัวแปร หลายตัว ( มากกว่า 2 ตัวขึ้น ไป ) โดยตัวแปรภายในอาร์เรย์จะมีชื่อเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่ตัวเลขดัชนี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kairoek Choeychuen M.Eng (Electrical), KMUTT

2  การประกาศตัวแปร หลายตัว ( มากกว่า 2 ตัวขึ้น ไป ) โดยตัวแปรภายในอาร์เรย์จะมีชื่อเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่ตัวเลขดัชนี (index)

3  โปแกรมจะซับซ้อนและยุ่งยากมากถ้าทันทีถ้า ไม่มี อาร์เรย์ ตัวอย่างเช่น - การประกาศตัวแปรจำนวนเต็มเพื่อเก็บเลขจำนวนเต็ม 10 ตัว int num1,num2,num3, num4,num5,num6, num7,num8,num9,num10; - การรับค่าเลขจำนวนเต็ม 10 ตัว scanf(“%d”,&num1); scanf(“%d”,&num2); … scanf(“%d”,&num10);

4  อาร์เรย์ 1 มิติ ( ใช้เก็บข้อมูลเสียง, อุณหภูมิ ได้ )  อาร์เรย์ 2 มิติ ( ใช้เก็บรูปภาพ ได้ )  อาร์เรย์ หลายมิติ ( เช่น อาร์เรย์ 3 มิติ ใช้ เก็บภาพวิดีโอ ได้ )

5  รูปแบบการประกาศ อาร์เรย์ 1 มิติ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ขนาดของอาร์เรย์ ] ตตัวอย่างการประกาศ int num[10]; อาร์เรย์นี้ ประกอบด้วยตัวแปรย่อยดังนี้ num[0], num[1], num[2], …, num[9] เมื่อ 0,1,2,…,9 คือ เลขดัชนี (index) ที่ใช้ในการระบุ ตัวแปรในอาร์เรย์ เช่น num[0] คือตัวแปรตัวแรกใน อาร์เรย์ num หมายเหตุ : index ตัวแรกของ อาร์เรย์เริ่มต้นที่ 0 เสมอ ดังนี้ index ตัวสุดท้าย = ขนาดอาร์เรย์ - 1

6 char cc[100]; // คืออาร์เรย์ชนิดตัวอักษรมีตัวแปรในอาร์เรย์ 100 ตัว float bb[5]; // คืออาร์เรย์ชนิดเลขจำนวนจริงมีตัวแปรในอาร์เรย์ 5 ตัว char cc[100]; // คืออาร์เรย์ชนิดตัวอักษรมีตัวแปรใน อาร์เรย์ 100 ตัว float bb[5]; // คืออาร์เรย์ชนิดเลขจำนวนจริงมีตัว แปรในอาร์เรย์ 5 ตัว

7  รูปแบบการประกาศ อาร์เรย์ 2 มิติ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ขนาดของอาร์เรย์มิติที่ 1 (row)] [ ขนาด ของอาร์เรย์มิติที่ 2 (column)]  ตัวอย่างการประกาศ int num2[2][3]; อาร์เรย์นี้ ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ซึ่งสามารถ แสดงในรูปของตารางได้ ดังนี้ ขนาดรวม = 2 x 3 = 6 เมื่อ 0,1,2 คือ เลขดัชนี (index) ที่ใช้ในการระบุตัว แปรในอาร์เรย์ เช่น num2[0][0] คือตัวแปรตัวแรกใน อาร์เรย์ num2 Column 0Column 1Column 2 Row 1num2[1][0]num2[1][1]num2[1][2] Row 0num2[0][0]num2[0][1]num2[0][2]

8  รูปแบบการประกาศ อาร์เรย์ หลายมิติ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ขนาดมิติที่ 1][ ขนาดมิติที่ 2][ ขนาดมิติ ที่ 3]…[ ขนาดมิติที่ n] เมื่อ n คือ มิติสุดท้ายของอาร์เรย์

9  ตัวอย่างการประกาศอาร์เรย์ 3 มิติ int num2[2][3][2];// ขนาดของอาร์เรย์ = 2x3x2 = 12 อาร์เรย์นี้ ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ซึ่งสามารถแสดง ในรูปของตารางได้ ดังนี้ มิติที่ 2,index = 0 มิติที่ 2,index = 1 มิติที่ 2,index = 2 มิติที่ 1,index = 1 num2[1][0][0]num2[1][1][0]num2[1][2][0] มิติที่ 1,index = 0 num2[0][0][0]num2[0][1][0]num2[0][2][0] มิติที่ 3, index = 0 มิติที่ 2,index = 0 มิติที่ 2,index = 1 มิติที่ 2,index = 2 มิติที่ 1,index = 1 num2[1][0][1]num2[1][1][1]num2[1][2][1] มิติที่ 1,index = 0 num2[0][0][1]num2[0][1][1]num2[0][2][1] มิติที่ 3, index = 1


ดาวน์โหลด ppt Kairoek Choeychuen M.Eng (Electrical), KMUTT.  การประกาศตัวแปร หลายตัว ( มากกว่า 2 ตัวขึ้น ไป ) โดยตัวแปรภายในอาร์เรย์จะมีชื่อเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่ตัวเลขดัชนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google