งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/2550A. Yaicharoen1 Combination Logic Circuit วัตถุประสงค์ของบทเรียน  รู้จักวงจร combination  สามารถวิเคราะห์การทำงานของวงจร combination ได้  สามารถอธิบายการทำงานของวงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/2550A. Yaicharoen1 Combination Logic Circuit วัตถุประสงค์ของบทเรียน  รู้จักวงจร combination  สามารถวิเคราะห์การทำงานของวงจร combination ได้  สามารถอธิบายการทำงานของวงจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1/2550A. Yaicharoen1 Combination Logic Circuit วัตถุประสงค์ของบทเรียน  รู้จักวงจร combination  สามารถวิเคราะห์การทำงานของวงจร combination ได้  สามารถอธิบายการทำงานของวงจร combination ได้้ในรูปของ Boolean expression หรือตารางค่าความจริง  สามารถสังเคราะห์วงจร combination ได้้

2 1/2550A. Yaicharoen2 รูปแบบของวงจรลอจิก วงจร logic แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. วงจร combination เป็นวงจรที่ สัญญาณออก (output) ขึ้นอยู่กับ สัญญาณเข้า (input) ณ เวลานั้นๆ 2. วงจร sequential เป็นวงจรที่สัญญาณ ออกขึ้นอยู่กับ - สัญญาณเข้า ณ เวลานั้นๆ และ - สถานะของวงจรในขณะนั้น ( หรือ สัญญาณเข้าก่อนหน้า )

3 1/2550A. Yaicharoen3 รูปแบบของวงจร combination วงจร combination เป็นวงจรที่เกิดจากการ นำลอจิกเกตมากกว่า 1 ตัว มาต่อกันเพื่อ ให้้สร้างสัญญาณออกตามต้องการ โดยจะ ไม่มีการป้อนสัญญาณออกกลับเข้าสู่วงจร (no feedback loop) สามารถเขียนใน รูปแบบต่างๆได้เป็น 1.AND-OR configuration ได้จากสมการ รูป SOP 2.NAND configuration 3.OR-AND configuration ได้จากสมการ รูป POS 4.NOR configuration

4 1/2550A. Yaicharoen4 การวิเคราะห์วงจรลอจิก 1. กำหนดตัวแปร output ของเกตที่มีแต่เฉพาะ input ที่ เป็นแบบตัวแปรเดี่ยว 2. เขียนฟังก์ชันของ output แต่ละตัวที่กำหนดในข้อ 1 ใน รูปของตัวแปรเดี่ยว 3. กำหนดตัวแปร output ของเกตที่มี input เป็นตัวแปร เดี่ยวและ output ของเกตในข้อ 2 4. เขียนสมการโดยใช้ผลในข้อ 2 แทนลงในตัวแปร output จากข้อ 3 5. ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนสมการของ output อยู่ในรูปของตัว แปรเดี่ยว 6. เขียนตารางค่าความจริงจากสมการที่ได้

5 1/2550A. Yaicharoen5 Example 1

6 1/2550A. Yaicharoen6 Example 2

7 1/2550A. Yaicharoen7 Example 3

8 1/2550A. Yaicharoen8 การสังเคราะห์วงจรลอจิก 1. เขียนฟังก์ชันจากตารางค่าความจริง โดยเลือกเขียน เฉพาะ output ที่เป็น 1 หรือ 0 หรือใช้หลักการของ minterm หรือ maxterm 2. หารูปแบบที่สั้นที่สุด ถ้าต้องการ 3. เขียนวงจรขึ้นจากสมการที่ได้ 3.1 ถ้า input แต่ละตัวมีทั้งรูปปกติและรูป complement จะเรียกว่าเป็นแบบ double-rail logic 3.2 ถ้า input มีแต่รูปปกติ ให้ต่อผ่าน NOT gate เพื่อให้ได้รูป complement ซึ่งจะเรียกว่าเป็นแบบ single-rail logic 4. levels of logic คือจำนวนของเกตมากที่สุดที่สัญญาณ ต้องวิ่งผ่าน


ดาวน์โหลด ppt 1/2550A. Yaicharoen1 Combination Logic Circuit วัตถุประสงค์ของบทเรียน  รู้จักวงจร combination  สามารถวิเคราะห์การทำงานของวงจร combination ได้  สามารถอธิบายการทำงานของวงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google