งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Combination Logic Circuit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Combination Logic Circuit"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Combination Logic Circuit
วัตถุประสงค์ของบทเรียน รู้จักวงจร combination สามารถวิเคราะห์การทำงานของวงจร combination ได้ สามารถอธิบายการทำงานของวงจร combination ได้้ในรูปของ Boolean expression หรือตารางค่าความจริง สามารถสังเคราะห์วงจร combination ได้้ 1/2550 A. Yaicharoen

2 รูปแบบของวงจรลอจิก วงจร logic แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. วงจร combination เป็นวงจรที่สัญญาณออก (output) ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า (input) ณ เวลานั้นๆ 2. วงจร sequential เป็นวงจรที่สัญญาณออกขึ้นอยู่กับ - สัญญาณเข้า ณ เวลานั้นๆ และ - สถานะของวงจรในขณะนั้น (หรือสัญญาณเข้าก่อนหน้า) 1/2550 A. Yaicharoen

3 รูปแบบของวงจร combination
วงจร combination เป็นวงจรที่เกิดจากการนำลอจิกเกตมากกว่า 1 ตัว มาต่อกันเพื่อให้้สร้างสัญญาณออกตามต้องการ โดยจะไม่มีการป้อนสัญญาณออกกลับเข้าสู่วงจร (no feedback loop) สามารถเขียนในรูปแบบต่างๆได้เป็น AND-OR configuration ได้จากสมการรูป SOP NAND configuration OR-AND configuration ได้จากสมการรูป POS NOR configuration 1/2550 A. Yaicharoen

4 การวิเคราะห์วงจรลอจิก
1. กำหนดตัวแปร output ของเกตที่มีแต่เฉพาะ input ที่เป็นแบบตัวแปรเดี่ยว 2. เขียนฟังก์ชันของ output แต่ละตัวที่กำหนดในข้อ 1 ในรูปของตัวแปรเดี่ยว 3. กำหนดตัวแปร output ของเกตที่มี input เป็นตัวแปรเดี่ยวและ output ของเกตในข้อ 2 4. เขียนสมการโดยใช้ผลในข้อ 2 แทนลงในตัวแปร output จากข้อ 3 5. ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนสมการของ output อยู่ในรูปของตัวแปรเดี่ยว 6. เขียนตารางค่าความจริงจากสมการที่ได้ 1/2550 A. Yaicharoen

5 Example 1 1/2550 A. Yaicharoen

6 Example 2 1/2550 A. Yaicharoen

7 Example 3 1/2550 A. Yaicharoen

8 การสังเคราะห์วงจรลอจิก
1. เขียนฟังก์ชันจากตารางค่าความจริง โดยเลือกเขียนเฉพาะ output ที่เป็น 1 หรือ 0 หรือใช้หลักการของ minterm หรือ maxterm 2. หารูปแบบที่สั้นที่สุด ถ้าต้องการ 3. เขียนวงจรขึ้นจากสมการที่ได้ 3.1 ถ้า input แต่ละตัวมีทั้งรูปปกติและรูป complement จะเรียกว่าเป็นแบบ double-rail logic 3.2 ถ้า input มีแต่รูปปกติ ให้ต่อผ่าน NOT gate เพื่อให้ได้รูป complement ซึ่งจะเรียกว่าเป็นแบบ single-rail logic 4. levels of logic คือจำนวนของเกตมากที่สุดที่สัญญาณต้องวิ่งผ่าน 1/2550 A. Yaicharoen


ดาวน์โหลด ppt Combination Logic Circuit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google