งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 18 FOURIER TRANSFORM. ดร. รังสรรค์ ทองทา 2 Fourier Transform and Inverse-Fourier Transform Fourier transform เป็นการแปลงสัญญาณเชิงเวลา ไปเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 18 FOURIER TRANSFORM. ดร. รังสรรค์ ทองทา 2 Fourier Transform and Inverse-Fourier Transform Fourier transform เป็นการแปลงสัญญาณเชิงเวลา ไปเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 18 FOURIER TRANSFORM

2 ดร. รังสรรค์ ทองทา 2 Fourier Transform and Inverse-Fourier Transform Fourier transform เป็นการแปลงสัญญาณเชิงเวลา ไปเป็น สัญญาณเชิงความถี่ Inverse-Fourier transform

3 ดร. รังสรรค์ ทองทา 3 เงื่อนไขในการหา Fourier Transform สัญญาณที่จะหา Fourier transform จะ เป็นได้ทั้งสัญญาณเชิงคาบ (periodic signal) และไม่เป็นเชิงคาบ (non-periodic signal) ยกเว้นสัญญาณที่เข้าสู่อนันต์ ( ทั้งบวกและ ลบ ) จะไม่สามารถหา Fourier transform ได้ เช่น

4 ดร. รังสรรค์ ทองทา 4 Circuit Applications เช่นเดียวกับ Fourier series เราจะสามารถ ใช้ Fourier transform มาช่วยในการ วิเคราะห์หา output ของวงจร เมื่อกำหนด input และ transfer function ของวงจรมา ให้ ( หรืออาจจะต้องหาเองก็ได้ ) ดังนั้นการใช้เทคนิด Fourier transform จึง ได้เปรียบการใช้เทคนิด Fourier series ตรงที่สัญญาณไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณ เชิงคาบก็ได้ ส่วนวงจรนั้นยังคงจำเป็นต้องเป็นวงจรเชิง เส้น ( ความจริงทั้งวิชานี้จะเกี่ยวข้องกับวงจร เชิงเส้นเท่านั้น ! เราไม่เคยพูดถึง diode เลย )

5 ดร. รังสรรค์ ทองทา 5 การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Fourier transform กระทำได้โดย เริ่มจากการหา transfer function ของวงจร ซึ่งกระทำได้ หลายวิธี เช่น วิธีที่ 1 หาจากนิยามโดยตรง เมื่อ คือ impulse response ของวงจร วิธีที่ 2 หาจาก

6 ดร. รังสรรค์ ทองทา 6 วิธีที่ 3 วิเคราะห์หาโดยตรงจากวงจร ซึ่งเริ่ม จาก – หา impedance ของ component แต่ละตัว โดย แทน – วิเคราะห์หา โดย input และ output ที่เราสนใจ คือ และ ตามลำดับ ในขั้นนี้ เราเพียงแค่ ระบุว่า input และ output เป็นแรงดันหรือกระแส ที่ตรงไหน แต่ยังไม่ต้องระบุว่ามีค่าเท่าไร

7 ดร. รังสรรค์ ทองทา 7 จากนั้นจึงวิเคราะห์หา output เมื่อกำหนด input มาให้ โดย เมื่อ คือ Fourier transform ของ สัญญาณ input ที่กำหนดมาให้นั่นเอง ขอให้นักศึกษาดู Example 18.7 หน้า 834 Example 18.8 หน้า 835 ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 18 FOURIER TRANSFORM. ดร. รังสรรค์ ทองทา 2 Fourier Transform and Inverse-Fourier Transform Fourier transform เป็นการแปลงสัญญาณเชิงเวลา ไปเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google