งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรแบบโครงสร้าง. ตัวแปรแบบโครงสร้าง (Structures) / เก็บข้อมูล สมาชิกหลายๆ ตัว รวมกันอยู่ ภายใต้ ชื่อเดียวกัน / ข้อมูลแต่ละตัว อาจเป็นข้อมูลที่มีชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรแบบโครงสร้าง. ตัวแปรแบบโครงสร้าง (Structures) / เก็บข้อมูล สมาชิกหลายๆ ตัว รวมกันอยู่ ภายใต้ ชื่อเดียวกัน / ข้อมูลแต่ละตัว อาจเป็นข้อมูลที่มีชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรแบบโครงสร้าง

2 ตัวแปรแบบโครงสร้าง (Structures) / เก็บข้อมูล สมาชิกหลายๆ ตัว รวมกันอยู่ ภายใต้ ชื่อเดียวกัน / ข้อมูลแต่ละตัว อาจเป็นข้อมูลที่มีชนิด ต่างกัน เช่น char, int, float เป็นต้น / เก็บข้อมูล สมาชิกหลายๆ ตัว รวมกันอยู่ ภายใต้ ชื่อเดียวกัน / ข้อมูลแต่ละตัว อาจเป็นข้อมูลที่มีชนิด ต่างกัน เช่น char, int, float เป็นต้น เหมือนหรือต่างจากตัวแปร array อย่างไร ???

3 การประกาศตัวแปรโครงสร้าง struct [ ชื่อโครงสร้าง ] struct [ ชื่อโครงสร้าง ]{ ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [, ชื่อตัว แปร,...]; … } ชื่อตัวแปรโครงสร้าง [,…] ; struct [ ชื่อโครงสร้าง ] struct [ ชื่อโครงสร้าง ]{ ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [, ชื่อตัว แปร,...]; … } ชื่อตัวแปรโครงสร้าง [,…] ;

4 ตัวอย่างการประกาศตัวแปรแบบ โครงสร้าง struct {char name[20]; int height; int weight; } profile; struct {char name[20]; int height; int weight; } profile; ประกาศตัวแปรชื่อ profile เป็นตัวแปร ประเภทโครงสร้างที่ ประกอบด้วยฟิลด์ 3 ฟิลด์ คือ name, height และ weight

5 ตัวอย่างการประกาศตัวแปรโครงสร้าง struct catalog {char name[30]; char title[30]; char pub[20]; int year; } card; struct catalog {char name[30]; char title[30]; char pub[20]; int year; } card; ประกาศตัวแปรชื่อ card ให้เป็นตัวแปร โครงสร้าง catalog ประกอบด้วยฟิลด์ 4 ฟิลด์ คือ name, title, pub และ year ประกาศตัวแปรชื่อ card ให้เป็นตัวแปร โครงสร้าง catalog ประกอบด้วยฟิลด์ 4 ฟิลด์ คือ name, title, pub และ year ชื่อ โครงสร้ าง ชื่อตัว แปร

6 เปรียบเทียบการประกาศตัวแปรโครงสร้าง กับตัวแปรประเภทอื่น struct catalog {char name[30]; char title[30]; char pub[20]; int year; } card; struct catalog {char name[30]; char title[30]; char pub[20]; int year; } card; int number;

7 การกำหนดค่าเริ่มต้น ชื่อตัวแปรโครงสร้าง = { ค่าเริ่มต้น 1 [, ค่าเริ่มต้น 2,...] }; struct catalog {char name[30]; char title[30]; char pub[20]; int year; }; catalog card = {“Tom”, “Turbo C”, “ABC”, 2001}; ชื่อตัวแปรโครงสร้าง = { ค่าเริ่มต้น 1 [, ค่าเริ่มต้น 2,...] }; struct catalog {char name[30]; char title[30]; char pub[20]; int year; }; catalog card = {“Tom”, “Turbo C”, “ABC”, 2001};

8 การเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวในตัวแปร โครงสร้าง ชื่อตัวแปร. ชื่อฟิลด์ เช่น card.year = 2001; ชื่อตัวแปร. ชื่อฟิลด์ เช่น card.year = 2001;

9 พิจารณาการประกาศตัวแปรแบบ โครงสร้างต่อไปนี้.. ตัวแปรที่ได้ สามารถเก็บข้อมูลหนังสือ ได้ครั้งละกี่เล่ม ? struct catalog {char name[30]; char title[30]; char pub[20]; int year; }; catalog card; struct catalog {char name[30]; char title[30]; char pub[20]; int year; }; catalog card; ตอบ : 1 เล่ม

10 / ถ้าหากต้องการเก็บข้อมูลแบบโครงสร้าง จำนวนมาก ๆ / เช่น เก็บข้อมูลหนังสือจำนวน 100 เล่ม จะต้องประกาศตัวแปรโครงสร้าง 100 ตัว หรือไม่ ??? ใช้ array เข้ามาช่วยแก้ปัญหา / ถ้าหากต้องการเก็บข้อมูลแบบโครงสร้าง จำนวนมาก ๆ / เช่น เก็บข้อมูลหนังสือจำนวน 100 เล่ม จะต้องประกาศตัวแปรโครงสร้าง 100 ตัว หรือไม่ ??? ใช้ array เข้ามาช่วยแก้ปัญหา

11 การ Copy ข้อมูลประเภท โครงสร้าง struct player {int x,y; char status; } a,b; struct player {int x,y; char status; } a,b; a x y status a.x = 10; a.y = 20; a.status = '1'; a.x = 10; a.y = 20; a.status = '1'; b = a; b x y status 10 20 ‘1’

12 ? ประกาศชื่อและตัวแปรโครงสร้าง อย่างไรดี ??? / เก็บข้อมูลผู้เล่นเกม 1 คน ซึ่งประกอบด้วย - ชื่อผู้เล่น - ตำแหน่งที่อยู่ตาม แกน X - ตำแหน่งที่อยู่ตาม แกน Y - รหัสอาชีพ 5 หลัก - ค่าพลังชีวิต / เก็บข้อมูลผู้เล่นเกม 1 คน ซึ่งประกอบด้วย - ชื่อผู้เล่น - ตำแหน่งที่อยู่ตาม แกน X - ตำแหน่งที่อยู่ตาม แกน Y - รหัสอาชีพ 5 หลัก - ค่าพลังชีวิต struct player {char name[50]; int x, y; char career[6]; int life; } p1; struct player {char name[50]; int x, y; char career[6]; int life; } p1;

13 ? ประกาศชื่อและตัวแปรโครงสร้าง อย่างไรดี ??? / เก็บข้อมูลหนังสือ ขายดี 10 อันดับแรก ประกอบด้วย - ผู้แต่ง - ชื่อหนังสือ - สำนักพิมพ์ - จำนวนหน้า - ราคา / เก็บข้อมูลหนังสือ ขายดี 10 อันดับแรก ประกอบด้วย - ผู้แต่ง - ชื่อหนังสือ - สำนักพิมพ์ - จำนวนหน้า - ราคา struct book {char author[50]; char name[50]; char pub[50]; int page; float price; } topten[10]; struct book {char author[50]; char name[50]; char pub[50]; int page; float price; } topten[10];

14 ? ประกาศโครงสร้างอย่างไรดี ??? / เก็บข้อมูลการขาย สินค้า ประกอบด้วย - ลำดับที่ซื้อ - รหัสสินค้า - ชื่อสินค้า - ราคาต่อหน่วย - จำนวนหน่วยที่ซื้อ / เก็บข้อมูลการขาย สินค้า ประกอบด้วย - ลำดับที่ซื้อ - รหัสสินค้า - ชื่อสินค้า - ราคาต่อหน่วย - จำนวนหน่วยที่ซื้อ struct s_list {int no; char p_code[14]; char p_name[50]; float price; int amount; } struct s_list {int no; char p_code[14]; char p_name[50]; float price; int amount; }


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรแบบโครงสร้าง. ตัวแปรแบบโครงสร้าง (Structures) / เก็บข้อมูล สมาชิกหลายๆ ตัว รวมกันอยู่ ภายใต้ ชื่อเดียวกัน / ข้อมูลแต่ละตัว อาจเป็นข้อมูลที่มีชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google