งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC322 Computer Programming-Array Processing 1 BC322 ครั้งที่ 13 Array 2 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC322 Computer Programming-Array Processing 1 BC322 ครั้งที่ 13 Array 2 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC322 Computer Programming-Array Processing 1 BC322 ครั้งที่ 13 Array 2 มิติ

2 BC322 Computer Programming-Array Processing2 เรื่องที่เรียนวันนี้  อาร์เรย์ 2 มิติ  อาร์เรย์ 2 มิติ + ฟังก์ชัน

3 BC322 Computer Programming-Array Processing3 การประกาศตัวแปร Array 2 มิติ [0][1][2][3][4][6][5][7][8][9] Age int Age[2][10]; ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร[จำนวนแถว] [จำนวนคอลัมน์]; รูปแบบ ตัวอย่าง [0] [1]

4 BC322 Computer Programming-Array Processing4 จงประกาศตัวแปรอาร์เรย์ต่อไปนี้ 1. เก็บส่วนสูงของนักศึกษา 3 Section ๆ 50 คน .................................... 2. เก็บ เก็บอายุของนักศึกษาเพศชายและหญิง อย่างละ 50 คน  …………………………………. 3. เก็บเงินเดือนของพนักงานบริษัท 4 แผนก ๆ 100 คน (พนักงานมีเงินเดือนสูงสุดเป็นหลัก แสน) .....................................

5 BC322 Computer Programming-Array Processing5 จงเก็บค่าลงในอาร์เรย์ Data ต่อไปนี้ Data[0][0]=5 Data[0][1]=0 Data[1][3]=8 Data[2][2]=Data[1][3]/2 Data[3][2]=Data[0][0]+Data[1][3] Data[4][3]=10 Data[4][0]=6 Data[4][1]=Data[4][3]- Data[4][0] [0] [1] [2] [3] [0][1][2][3][4][0][1][2][3][4]

6 BC322 Computer Programming-Array Processing6 Ex1 ต้องการเก็บค่าอายุนักศึกษา 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ในตัวแปร age #include void main() { int age[3][5]; for (i=0;i<3; ……….) for(j=0; ………. ; ……… ) { printf(“Enter age : “); scanf(“%d”, ……………); } ประกาศตัวแปรอาร์เรย์..........................................

7 BC322 Computer Programming-Array Processing7 #include void main() { int age[3][5]; for (…………………………………………….) Ex2 จงแสดงค่าค่าตัวเลขทั้งหมดที่เก็บในอาร์เรย์ใน Ex1 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ ตัวอย่างผลรัน Section 1 : 20 18 15 30 17 Section 2 : 19 18 21 22 24 Section 3 : 18 18 21 20 19

8 BC322 Computer Programming-Array Processing8  คะแนนเป็น 0-50 ได้เกรด F  คะแนนเป็น 51 -70 ได้เกรด B  คะแนนเป็น 71-100 ได้เกรด A Ex3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับคะแนนสอบ 2 วิชาของ นักศึกษา 10 คน เก็บในอาร์เรย์(Score) แล้วคิดเกรด ให้กับนักศึกษาทุกคนโดยมีเงื่อนไขในการคิดเกรด (grade)ดังนี้ ตัวอย่างการรับค่าและแสดงผล Subject1 Score 1 : 50 Score 2 : 75... Score10 : 39 =============... Subject2 Score 1 : 69 Score 2 : 95... Score10 : 39 ผลลัพธ์ Subject1 Student1 got grade F Student2 got grade A... Student3 got grade F **************** Subject2 Student1 got grade B Student2 got grade A... Student3 got grade F

9 BC322 Computer Programming-Array Processing9 Solution Ex3

10 BC322 Computer Programming-Array Processing10

11 BC322 Computer Programming-Array Processing11 Ex 4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่ายอดขายของร้านค้า 2 ร้าน เก็บในอาร์เรย์ price และคำนวณหายอดขายรวมของร้านค้า แต่ละร้าน 102515 103025 50 65 Price Total ตัวอย่างการรับค่าและแสดงผล Shop1 enter price 1 : 10 enter price 2 : 25 enter price 3 : 15 ============= Shop2 enter price 1 : 10 enter price 2 : 30 enter price 3 : 25 ผลลัพธ์ Shop1 has 50 baht. Shop2 has 65 baht.

12 BC322 Computer Programming-Array Processing12 Solution Ex4

13 BC322 Computer Programming-Array Processing13 การเปรียบเทียบข้อความระหว่าง s1 และ s2 ว่า เท่ากันหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันเป็นเลขจำนวนเต็ม s1 = s2 จะได้ค่าผลลัพธ์ = 0 s1 < s2 จะได้ค่าผลลัพธ์ < 0 s1 > s2 จะได้ค่าผลลัพธ์ > 0 s1,s2 คือ ตัวแปรที่มีชนิดเป็นข้อความและมี ข้อมูลอยู่ ฟังก์ชันสำหรับเปรียบเทียบค่า (ข้อความ) strcmp(s1,s2); Header File ------> #include

14 BC322 Computer Programming-Array Processing14 Ex5 : จงหาผลลัพธ์ของโปรแกรม #include void main() { char s1[20],s2[20]; printf(“Enter a string 1 : ”); gets(s1); printf(“Enter a string 2 : ”); gets(s2); if(strcmp(s1,s2) == 0) printf(“s1 Equal s2\n”); else printf(“s1 Not equal s2\n”); } ผลลัพธ์ Enter a string1 : Computer Enter a string1 : COMPUTER s1 Not Equal s2

15 BC322 Computer Programming-Array Processing15 การเชื่อมข้อความ s1 กับข้อความ s2 ผลลัพธ์ที่ ได้จะเก็บไว้ที่ s1 s1 คือ ตัวแปรที่มีชนิดเป็นแบบข้อความ ซึ่งจะต้อง กำหนดขนาดเผื่อเอาไว้สำหรับ s2 ด้วย s2 คือ ค่าคงที่หรือตัวแปรที่มีชนิดเป็นข้อความ ฟังก์ชันสำหรับเชื่อมข้อความต่อกัน strcat(s1,s2);

16 BC322 Computer Programming-Array Processing16 Ex6: จงหาผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้ #include void main() { char s1[20], s2[10]; strcpy(s1,”Hi!!”); strcpy(s2,” Student”); strcat(s1,s2) printf(“%s\n”,s1); } ผลลัพธ์ Hi!! Student

17 BC322 Computer Programming-Array Processing 17 การใช้อาร์เรย์ 2 มิติ + ฟังก์ชัน

18 BC322 Computer Programming-Array Processing18 Ex7 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับอายุเพื่อน 2 กลุ่ม ๆ 3 คนและแสดงผลโดยกำหนดให้มีโปรแกรมย่อย ดังนี้  โปรแกรมย่อยชื่อ Inputdata ใช้สำหรับรับค่าเก็บในอาร์เรย์  โปรแกรมย่อยชื่อ Displaydata ใช้สำหรับแสดงผลทีเก็บอยู่ใน อาร์เรย์ ตัวอย่างการรับค่าและแสดงผล Group1 Please enter age1: 17 Please enter age2: 15 Please enter age3: 24 Group2 Please enter age1: 19 Please enter age2: 17 Please enter age3: 17 Group1: Friend1 = 17 years Group1: Friend2 = 15 years Group1: Friend3 = 24 years ================= Group1: Friend1 = 19 years Group1: Friend1 = 17 years

19 BC322 Computer Programming-Array Processing19 #include void Inputdata(int a[2][3]); void Displaydata(int a[2][3]); void main() { int age[2][5]; Inputdata(age); printf("----------------------\n"); Displaydata(age); } /******************************/ void Inputdata(int a[2][3]) { int i,j; Solution Ex7

20 BC322 Computer Programming-Array Processing20 void Displaydata(int a[2][5]) { int i,j; Solution Ex7

21 BC322 Computer Programming-Array Processing21 EX8 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าน้ำหนักของนักศึกษา 3 Section ๆ ละ 5 คนเก็บลงอาร์เรย์ weight แล้วหาว่าแต่ ละ section มีน้ำหนักน้อยที่สุดเป็นเท่าไร โดยกำหนดให้ มีโปรแกรมย่อยดังนี้  Inputdata สำหรับรับค่าน้ำหนัก  Minimum สำหรับหาค่า min  Report สำหรับแสดงค่า min ของแต่ละ section

22 BC322 Computer Programming-Array Processing22 Student in Section1 Enter student weight1 : 45.5 Enter student weight2 : 50 Enter student weight3 : 60 Enter student weight4 : 70.5 Enter student weitht5 : 45.8 ======= Student in Section2 Enter student weight1 : 90.5 Enter student weight2 : 50 Enter student weight3 : 60 Enter student weight4 : 70.5 Enter student weitht5 : 42.3 ======= Student in Section3 Enter student weight1 : 45.5 Enter student weight2 : 50 Enter student weight3 : 43.2 Enter student weight4 : 70.5 Enter student weitht5 : 84.5 ======== Maximum weight of section1 is 70.50 kg. Maximum weight of section2 is 90.50 kg. Maximum weight of section3 is 84.50 kg. ตัวอย่างการรับค่าและแสดงผล Ex8

23 BC322 Computer Programming-Array Processing23 Ex9 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคิดเงินให้กับลูกค้าที่มาซื้อ สินค้า จาก 2 แผนกๆ ละ 3 คนที่มาซื้อสินค้า โดยมี โปรแกรมย่อยดังนี้  โปรแกรมย่อยชื่อ Customer สำหรับรับจำนวนสินค้า และราคา สินค้าเก็บในอาร์เรย์ amt,price พร้อมทั้งคำนวณยอดเงินรวม เก็บในอาร์เรย์ total  โปรแกรมย่อยชื่อ Calculate คำนวณหายอดเงินเฉลี่ยของแต่ละ แผนก  โปรแกรมย่อยชื่อ Minimum คำนวณหาว่าแผนกใดที่ทำยอดเงิน เฉลี่ยได้น้อยที่สุด

24 BC322 Computer Programming-Array Processing24 ตัวอย่างผลรัน +++Department 1+++ Customer1 Enter amount : 10 Enter price : 2 Customer2 Enter amount : 15 Enter price : 1 Customer3 Enter amount : 20 Enter price : 3 ================= +++Department 2+++ Customer1 Enter amount : 5 Enter price : 2 Customer2 Enter amount : 15 Enter price : 10 Customer3 Enter amount : 30 Enter price : 3 ================= average of Department 1 is 31.67 average of Department 2 is 83.33 Minimum total is department1


ดาวน์โหลด ppt BC322 Computer Programming-Array Processing 1 BC322 ครั้งที่ 13 Array 2 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google