งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JAVA อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ครูวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JAVA อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ครูวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JAVA อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ครูวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ใช้ในการคำนวณและจัดการกับระบบข้อมูล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์แสดงได้ดังนี้ Application Program Operating System Hardware องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

3 ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์คือคำสั่งที่นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) พัฒนาขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ ต้องการ ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ภาษาเครื่อง (Machine Language) 10110011 00011001 01111010 11010001 10010100 ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language) MOV0,SUM MOVNUM, AC ADDSUM, AC STOSUM, TOT ภาษาระดับสูง (High-level Language) - FORTRAN, COBOL, BASIC เป็นต้น - PASCAL, C เป็นต้น (Structural Language : ภาษาเชิง กระบวนการ ) - C++, Smalltalk, JAVA เป็นต้น (Object Oriented Programming : ภาษาเชิงวัตถุ )

4 ตัวแปลภาษา ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงจะต้องการตัวแปล ภาษา (Language Translator) เพื่อแปล โปรแกรมที่เขียนขึ้นของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละ ภาษาให้เป็นภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื่องที่ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ตัวแปลภาษา แบ่งเป็น 2 แบบคือ Compiler Interpreter

5 ตัวแปลภาษา : Compiler Source code Compiler checks for errors Executable Code CPU y n ขั้นตอนการทำงานของ Compiler

6 ตัวแปลภาษา : Interpreter Source code Interpreter Executable Code CPU 1 instruction ขั้นตอนการทำงานของ Interpreter

7 หลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม (Encapsulation) เป็นคุณลักษณะที่ทำให้ object แต่ละตัวเป็น อิสระต่อกัน ซึ่งทำให้สามารถแบ่งการพัฒนา โปรแกรมออกเป็นส่วนๆ ได้ง่าย การสืบทอด (Inheritance) เป็นคุณลักษณะที่ทำให้สามารถนำโปรแกรมที่ พัฒนาแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายกว่าการเขียน โปรแกรมแบบเชิงกระบวนการ การมีได้หลายรูปแบบ (Polymorphism) เป็นคุณลักษณะที่ทำให้นักพัฒนาโปรแกรม สามารถเพิ่มเติมส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้ง่าย

8 เทคโนโลยีจาวา Java Virtual Machine (JVM) คือ Software program ซึ่งเป็นส่วนประกอบ หนึ่งอยู่ใน JRE ซึ่งมีหน้าที่จำลองคอมพิวเตอร์ เสมือน (virtual machine) ขึ้นบนเครื่อง คอมพิวเตอร์จริงๆ ของเรา คอมพิวเตอร์เสมือนนี้ จะทำหน้าที่ในการแปลไบต์โค้ด (bytecode) ไป เป็นภาษาเครื่องที่เหมาะสมกับแพตฟอร์มจริงๆ ของแต่ละเครื่อง Java Runtime Environment (JRE) เป็นเทคโนโลยีจาวาที่ใช้ในการรันโปรแกรม ภาษาจาวา ที่จะรวบรวม class และ interface ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานของโปรแกรมภาษา จาวา Java 2 Software Developer Kit (J2SDK) เป็นชุดพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย คอมไพเลอร์ (compiler) และดีบักเกอร์ (debugger) J2SDK JRE JVM

9 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ภาษาจาวา *.java *.class

10 ขั้นตอนการทำงานของ JRE

11 "write once, run anywhere"

12 ตัวอย่างชุดพัฒนาโปรแกรม Netbeans ของบริษัท Sun Microsystems (http://www.netbeans.org) Eclipse ของบริษัท IBM (http://eclipse.org) JBuilder ของบริษัท Borland (http://www.borland.com/jbuilder) JDeveloper ของบริษัท Oracle (http://www.oracle.com)

13 แพลตฟอร์มของเทคโนโลยีจาวา

14 Java 2 Platform,Standard Edition โปรแกรมจาวาที่อยู่บนแพลตฟอร์ม J2SE สามารถ พัฒนาได้สองรูปแบบคือ โปรแกรมจาวาประยุกต์ (Java Application) คือ โปรแกรมประยุกต์ใช้งานทั่วไป โดยโปรแกรมแบบ นี้จะทำงานภายใต้โปรแกรม interpreter โดยตรง ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้เป็น stand-alone โปรแกรมจาวาแอปเพล็ต (Java Applet) คือ โปรแกรมภาษาจาวาที่จะทำงานภายใต้โปรแกรม web browser ที่มี JVM อยู่

15 Java 2 Platform,Standard Edition


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ JAVA อาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ครูวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google